Dopis M. Bertiauxe
Dopis Michaela P. Bertiauxe Garymu M. Kelly/Martinovi1
Pøeložila, poznámkami a doprovodnými texty opatøila Sr. F.F.L.


Úryvek z pùvodního dopisu MB:
 
18, Mai, 1979
Birthday of Pope Jean-Paul II 
 
You're Full of Shit! Thelemic Bastards - Spawn of Aiwaz - Arse-hole Fucking Parasites! 
Our Purpose is to Exploit Every Avenue of Thelemic Opportunity in Order to Take Advantage of it - by ...iarous - deed, deceit, cunning + sheer diabolic Genius! 
    You think you know All About us don't you - you curse - Faced, 
Pock-marked Pick-Pocket!
 Odpovìï M.P.B.:
    Drahý pane Kelly -
dìkuji vám za váš dopis - ale jak jistì víte, v poslední dobì se nepovažujeme za typickou Thelemickou O.T.O. skupinu. Nevím, proè si každý myslí, že jsme to samé jako K. Grantovo O.T.O.

Franko-Haitské O.T.O. (F-H O.T.O.)3 je pøedCrowleyánské a pracuje se SYROVOU  energií!
Nejsme nìjaký klub pro historiky nebo nostalgická kavárna, jak si nìkteøí myslí, jsme mimo tyto kategorie - kvùli své ryzí síle a díky dobrým èasùm, jež zvu CHORONZONovými!4 

Smysl CHORONZONOVA KLUBU5 je znièit O.T.O. + vymýtit sodomickou mutaci z jeho èlenù!
Zde v Chicagu to funguje, protože každá žádost je urèena k pádu - to je ta vìc, které nemohou porozumìt - povolená cesta není cestou žádostí.
Na poèátku byli Russel a Culling významnými èleny v CHORONZONOVÌ KLUBU, ale pøíliš usilovali o vedoucí pozice. Neuspìli a v roce 1931 pøesídlili do Kalifornie. C.C., který byl založen v Chicagu, se stal jejich vlastním øádem, známým jako G.´.B.´.G.´. atd. Jejich C.´.C.´. pøestal existovat - (Samozøejmì, že pøežil!) - je to obšírné téma, pokud tì to zajímá, napiš a specifikuj své otázky.
Pochopitelnì, C.´.C.´. je magickým spoleèenstvím, ne žádnou "zkrácenou" metodou a nezabývá se sraèkami kolem O.T.O., vèetnì Franko-Haitského, které je nám nejbližší.
Franko-Haitské O.T.O. je zamìøeno na èernochy a osoby francouzského pùvodu. Je to pøedCrowleyánské O.T.O., odlišné od K. Granta a McMurtyho. Nezajímám se o to, co K. Grant dìlá, naše spoleènost pùsobí ve spolupráci s anglickou vìtví CHORONZONOVA KLUBU, který je O.´.O.´.O.´. a tito mají svou "Anglo-Gnostickou Církev". Spatøuji Grantovy lidi jako zásadnì neuspokojivé + velmi nevyhovující našemu pøístupu k oblasti magie -Magick?-.
Tyto O.T.O. skupiny jsou podobné církvi a užívají pøíliš mnoho náboženských termínù jako "Supershakti", "bohynì", "Maat", atd. Ve skuteènosti patøí k déle trvajícímu a pøerušovanì pùsobícímu hnutí romantikù, a proto jsou do znaèné míry odtrženi od reality. My jsme na rozdíl od nich "vìdci", ne nìjací poetiètí sráèi!
Nynìjší LCN smìøuje k C.´.C.´.a studijní O.T.O. skupiny se touto cestou dostávají ke mnì. Je to naprosto magické a zahrnující jak Voudoo6, tak Enochian, což je soudobé a velice praktické. Chceš-li vìdìt víc - ptej se v dalším dopise.
Ke Tvé odezvì - Jsem rád, že nejsi typický Thelemický Naivka, "dítì ztracené v lese".
Napiš a uved nìjaké další dotazy. Dostávám se ke konci (dopisu, pozn. pøekl.), Ty dostaò pár lidí na poèátek.

V souèasnosti se C.´.C.´. zabývá tìmito tématy:
 

1) Cestování v èase - minulost, pøítomnost + prùzkum budoucnosti
2) Sexuální magie a pøíznaky strachu
3) Prùzkumy živlù + práce se skuteènì hlubinnými energiemi
4) útoky na kohokoliv, kdo se dostane pøíliš blízko
5) magicko matematické formulace ke znièení našich nepøátel!
6) tajné metody jak kontrolovat svìt Kvantové mechaniky via fellatio
7) získat více energie mimo náš XVI* systém
8) utvoøit pøátelství s podobnými lidmi, jako jsme sami, z jiných zemí
9) jíst a pít
10) " fuckin+suckin"
11) organizovat gnostické systémy nebo klifotický prùzkum
 
 
V bratrské lásce
Frater Kliphomynion XVI*
(Michael Bertiaux)

1. M. P. Bertiaux je knìzem/Hunganem kultu Voodoo (viz pozn. è. 6). Kelly/Martin je v souèasnosti uvádìn jako jeden z nejvìtších Novoaeonských nadšencù. Zpìt k textu

2. T.O.T.O., Typhonian O.T.O.  Zpìt k textu

3. V souèasnosti O.T.O.A. /O.T.O. Antiqua.Zpìt k textu

4. Choronzon – Strážce a dveøník Abbyssu, nazývaný též „Vládcem Chaosu“, 333 /Noznoroch/. Crowley o nìm hovoøí jako o „první a nejzazší mezi zla“. Je solárním démonem Abbysu, schopným pojmout jakýkoliv tvar. Choronzonova sentence otevírající brány Pekel zní: „Zazas, zazas, nasatanada, zazas.“  Grant jej identifikuje s Chozarem, „praseèím bohem“, jež byl podle Blavatské bohem mágù Atlantidy.Zpìt k textu

5. Choronzon Club je pak v dalším textu zkracován na C.C. a C.´.C.´. Zpìt k textu

6. Voudoo, též Voudoun = Voodoo. Je odvozeninou ze jména Dahomeánského boha Oduna, Odudua, (Tov-Oduna), (tabulka mytologických korespondencí je uvedena na konci èlánku). Voodoo pochází ze západní Afriky a tento pùvodní kult oznaèujeme jako Dahomeánský. Pozdìji bylo Voodoo pøeneseno na Haiti a do karibské oblasti. Zde se jedná o Yorubanskou odnož kultu, která narozdíl od Dahomeánské nepoužívá jako magických sil božstva pantheonu, nýbrž pracuje s energií (pøevážnì sexuální). Právì touto esoterickou odnoží se zabývá M.P. Bertiaux. Ústøedním motivem tìchto praktik je „La Couleuvre Noire“ – Èerný Had (viz ilustrace), jehož podstatou je schopnost transcendence na druhou stranu a do hlubších úrovní kabbalického stromu života. Pøípadní zájemci mohou naleznout další podrobnosti v Bertiauxovì knize „Voudoun Gnostic Workbook“.
  Zpìt k textu
This translation is taken with permission from The Esoterical Company CyberTempli — Free Magickal Zone

Back to main page on the O.T.O. Phenomenon    |    mailSearch Parareligion Website  The Threepenny Gnostic Opera with charters of e.g. Manuel Cabrera Lamparter, William W. Webb et. al.
  History of the Gnostic Churches related to the O.T.O. and O.T.O.A.
  Ken Ward
  The Italian O.T.O. never hade more than 12 members
  Technicians of the Sacred
  Der O.T.O.A.-Reader contains a lot of further picture material
  The Gnostic Lineages of the O.T.O.A. and related organisations and Churches
  "Ljuben je zakon" or "ljubav pod voljom"? O.T.O. and O.T.O.A. in former "Yugoslavia"
  Anti 'Caliphate' hunt in Serbian Papers
  O.T.O. groups and O.T.O.A. in Italy
  The History of the XI° and the Choronzon Club
  A letter of Michael P. Bertiaux to Gary M. Kelly / Martin
  My O.T.O.A. 1987-1991
  How William Breeze lost an Apostolic Succession
  The Typhonian O.T.O., with material from Maggie Ingalls on the Ma'at-Continuum


 

       
Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Content Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati