Ordo Templi Orientis: THEODOR REUSS: PRAOTEC ANTROPOSOFICKÉ SPOLECNOSTI?

Ordo Templi Orientis
Carl Kellner
Theodor Reuss
Rudolf Steiner
Memfisu a Misraimu
Řád Iluminátů

Theodor Reuss:
PRAOTEC ANTROPOSOFICKÉ SPOLECNOSTI?

Peter-R. Koenig[1]

THEODOR REUSS: JAKO ZAKLADATEL ESOTERICKÝCH ŘÁDŮ.

Bez ohledu na nás pokus vykreslit chronologický obraz událostí musíme vypustit téměř všechny úvahy týkající se osobnosti Carla Kellnera (1851-1905), ide­ologického zakladatele O.T.O. V naší příští knize o fe­noménu O.T.O. bude poprvé uvedena vyčerpávající biografie od rakouského vědce Josefa Dvoraka.

Tento článek se skládá především z citací z historic­kých materiálů jen skrovně opatřených poznámka­mi. Redakční komentáře jsou vkládány do závorek tak, aby čtenář porozuměl historickým souvislostem. Pár dodatečných komentářů a bibliografických odka­zů pak najde v poznámkách.

Začneme biografickým přehledem o Theodoru Reussovi (1855-1923), který byl publikován v roce 1936 ve »völkisch« pamfletu »Der Judenkenner«, vybízejícímu k pogromu na Židy. Jeho nové otištění zde má ukázat nálady, které v té době proti tajným společnostem exi­stovaly. Antisemitské útoky jsou vynechány.

Podrobnější Reussovu biografii napsal Ellic Howe a Helmut Moeller pod názvem »Theodor Reuss« v Ars Quatuor Coronati 91 (1978). Stejní autoři napsali i poněkud matoucí německou verzi pod názvem »Merlin Peregrinus« (Würzburg, Könighausen a Neumann, 1986). Náš článek obsahuje některé materiály, které nebyly nikdy publikovány.

Praotec Antroposofické společnosti.

»DerJudenkenner« 6 (5. února 1936):

Karl Theodor Reuss se narodil v roce 1855 v Augsburgu... Vystudoval gymnázium, byl dán do učení na drogis­tu, ale velmi brzo se začal vzdělávat na profesionálního operního pěvce. Tato pozice mu dovolila [v roce 1883] kontaktovat Richarda Wagnera a jeho ochránce, ba­vorského krále Ludvíka II. Jeho kariéra však náhle skončila, když Reuss přišel o hlas (kolovala pověst, že kvůli syfilidč)... Jako pravidelný přispívatel několika větších deníků odešel do Londýna, kde byl [9. listopadu 1876] v německy mluvící lóži »Pilger-Loge« Nr. 238 zasvěcen... [a roku 1881 zní byl opět vypuzen].

V roce 1878 byl za deník Times (Londýn) jako dobře placený válečný reportér vyslán na Balkán, a v roce 1882 odjel do Bosny a Hercegoviny.

V roce 1880 strávil Reuss delší dobu ve své domovi­ně, v Mnichově. Společně s následovníky »Řádu Iluminátů« se pokusil oživit tento protivládní řád, založený profesorem Adamem Weishauptem z Ingolstadtu...

V roce 1885 se s Reussem opět setkáváme v Londý­ně, kde je ve výkonném výboru anarchistické »Socialistické ligy«...

[Jeho první] knížka »The Matrimonial Question« ne­byla právě vřele přijata...[2] 10. května byl vyloučen ze »Socialistické ligy« »pro své utrhačné jednání«...

Nezakrytá proněmecká špionážní činnost vedená v Londýně prostřednictvím anarchistů donutila tohoto zrádce opustit Anglii.

V roce 1888 se Reuss objevuje znovu v Berlíne a dal se dohromady s hercem Leopoldem Engelem, aby vzkří­ sili »Řád Iluminátú« (Ordo Illumnatorum, Illuminaten-Orden).

Německé velkolóže Rcusse a jeho spojence nejprve ignorovaly... Teprve když Reuss začal v roce 1900 pro­pagovat svoji vlastní lóži »Johannislogen« prostřednictvím obchodní kampaně »Grosse Freimaurerloge für Deutschland«, se 'ctihodní velmistři' na nehodného podnikavce rozzlobili. Následkem toho se v roce 1901 Leopold Engel od Reusse oddělil a obvinil ho z podvodu... vetší část člen­stva »Řádu Iluminátů« zůstala u Reusse, zatímco Engel se pokusil nezávisle na všech ostatních kancelářích Velkoló­že ustavit svůj »Weltbund der Illuminaten«...[3]

»Der Judenkenner« 7 (12. února 1936):

Uvnitř [»Memfis-Misraim«, »Ancient and Accepted Scottish Rite« AASR] Reuss nabíral nejspolehli­vější členy do zvláštní skupiny; byl to Řád východních templářů (O.T.O.)...

Lze odhalit ducha [vztahujícího se k této] Církvi[4] po­dle toho, co je psáno v jedné z jejich brožur: »Izraelité by se nemuseli vzdát mnoha věcí, aby patřili k nám... Gnostická církev podporuje liberálně-parlamentární re­publiku« (Le Réveil des Albigeois, No. 1, 1900[5]).

Prvním vůdcem [O.T.O.?] ... nebyl Reuss, ale vídeňský průmyslník Dr. Karl [sic] Kellner...

V roce 1905 Reuss žil v Hamburku. V létě roku 1906 [24. června] odjel do Mnichova... aby tam zasvětil někte­ré »novice« do tajemství Řádu templářů. Tito »novicové« byli těmito »zjeveními«[6] tak znechuceni, že zburcovali policii, aby tohoto libertina Reusse uvěznila, který jen tak tak unikl vězení, když večeřel v hotelu »Metropol« a utekl ke starému příteli Johnu Yarkerovi v Anglii...

V Německu se vyřešení řádových záležitost spíše poněkud zkomplikovalo po hanebném útěku velmistra Reusse. Ačkoliv pan A. P. Eberhardt z Lipska už vedl »Johannislogen« od 11. listopadu 1906, Reuss si podržel vyšší řádové stupně až do roku 1909. Potom pověřil svého nej­věrnějšího panoše, Dr. Carla Lauera z Ludwigshafenu[7].

Pouze nejvyšší pozice v jeho hlavním stanu, »Memfis-Misraim« nebo O.T.O., byly ještě rentabilní. Vhodný nájemník se nacházel uvnitř... Doktor Rudolf Steiner, který požadoval všeobecné vedení [svazku řádů] v zimě na přelomu let 1906-07 za triviální částku 1500 marek.

Steiner vždy říkal svým věrným (stoupencům), že nejvyšší stupně jeho zednářského systému by měly být nejnižšími stupni jiného okultního systému, jehož vr­cholem je... »Rex Summus Maximus«[8].Rudolf Steiner: Not a member of the O.T.O.
Der Judenkenner: Der Grossvater der Antroposophischen Gesellschaft

Der Judenkenner Ulrich Fleischauer Theodor Reuss Rudolf Steiner Aleister Crowley Der Judenkenner Ulrich Fleischauer Theodor Reuss Rudolf Steiner Aleister Crowley Der Judenkenner Ulrich Fleischauer Theodor Reuss Rudolf Steiner Aleister Crowley


Der Judenkenner: "Mysterien" des Aleister Crowley

Der Judenkenner Ulrich Fleischauer Theodor Reuss Rudolf Steiner Aleister Crowley Der Judenkenner Ulrich Fleischauer Theodor Reuss Rudolf Steiner Aleister Crowley

[From: 'Der Grosse Theodor Reuss Reader'.]


»Der Judenkenner« 8 (19. února 1936):

Aby našel podporu, založil Reuss v Londýně Vyso­kou školu hermetických věd«. ... Koncem roku 1913 se usadil v Paříži.

Šest měsíců potom, co se usadil v Baselu, propukla válka.

Po válce zůstal Reuss v Baselu ještě dva roky [»Der Judenkenner« pak zmiňuje ve spojení s Reussem od roku 1922 E. T. Kurtzahna, důležitého člena Gnostic­ké církve[9]].

Reuss přemístil svoji rezidenci do Mnichova..., kde se stal zaměstnancem obecní cestovní kanceláře. Pořád ještě udržoval své kontakty s O.T.O. [například s Arnoldem Krumm-Hellerem[10]]. Krumm-Heller dnes [1936?] roztrušuje tuto rakovinu v rosikruciánských společnostech v Brazílii. Prosíme všechny naše přátele, aby jeho aktivity pozorně sledovali a oznámili nám je.

Reuss zemřel nad novými plány, jak zesměšnit árijské vědce, v roce 1923 v Mnichově, ve svých 63 letech. [Přeloženo.]


Vysvětlivky

[1] Peter-Robert König se narodil v Curychu a tamtéž studoval na universitě psychologii a etnologii.

[2] Reuss údajně použil stejných idejí o ženách ve svém »Aufbauprogramm der Gnostischen Neo=Christen O.T.O.« (Bad Schmiedeberg, 1920): https://www.parareligion.ch/dplanet/html/inri.htm.

[3] Historií řádu Leopolda Engcla se budeme: zabývat v příštím článku.

[4] O gnostické katolické církvi budeme hovořit v příštím článku.

[5] Časopis Gnostická církev Jules Doinela.

[6] »Vzájemnc dotýkání se faly jakožto jogínská meditace«. Wiener Freimaurer Zeitung 9/10 (říjen, 1929): 26.

[7] Lauer začal vydávat svůj Andreas-Blätter od roku 1908.

[8] Tento titul pravděpodobně náleží X°, což je administrativní stupeň O.T.O., který vládne členům příslušné země: Rex Summus Sanctissimus. Nositelé X° volí O.H.O.

[9] Tyto události se odehrály v letech 1916 až 1920 a bude se jimi zabý­vat příští článek.

[10] Teosof Krumm-Heller byl natolik zajímavou osobností, že se jím a »Fraternitas Rosicruciana Antiqua« budu zabývat in extenso v připravované knize o fenoménu O.T.O. stejné jako ve svém příštím článku.
© P. R. König, 1993/2017.
Překlad: Martin Mrskoš, HORUS, Úvoz 54, 602 00 BRNO, 1994.

English version: Once Upon A Time On The Dark Side Of The Moon
Portuguese: Theodor Reuss: Avô da Sociedade Antroposófica?


České překlady

O.T.O. Phenomenon   navigation page   |    main page    |    mailSearch Parareligion Website

 

       Reuss' Memphis Misraim Emblem

one of Reuss' O.T.O. sealsClick here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Memphis Misraim Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati