Ordo Templi Orientis Theodor Reuss PŘEKLAD DOKUMENTŮ

Ordo Templi Orientis

Theodor Reuss:
PŘEKLAD DOKUMENTŮ

Peter-R. König
DOKUMENT K PRVNÍMU ZALOŽENÍ.

Ve jménu aeropága Řádu Iluminátů... je rozhodnuto, že nadále od ledna 1900 bude znovu zajištěno právo za­kládat svobodozednářské lóže, jak to činil i jeho zakla­datel Adam Weishaupt.
Tajný aeropágus Řádu Iluminátů tímto pověřuje jeho řádového člena, Dr. Theodora Reusse, výlučným prá­vem zakládat a rozsvěcovat svobodozednářské lóže po­dle skotského rituálu Prastarých svobodných zednářů... Drážďany, 1. Dimeh
[?] 1900...
[podepsán] Theodor Reuss, Leopold Engel.
[Přepis z Oriflamme, červenec 1914: 7-8[1]. Tento dokument byl údajně napsán 6. května 1901; překlad.]

MARTINISTICKÝ ŘÁD[2].

Tento dokument zmocňuje Theodora Reusse z Berlína zastupovat řád ve funkci s titulem »Zvláštní inspektor« se sídlem v Berlíne... 24. června 1901... [podepsán:] Papus [Gerard Encausse][3]
[Přepis originálu, přeloženo.]

SWEDENBORGÚV SVOBODOZEDNÁŘSKÝ RITUÁL.

Tímto se všem vědomost dává, že náš ctěný bratr Theo­dor Reuss, zednářský mistr, který je tu na okraji podepsán, byl řádně dne 25. července AD 1901 pozdvižen... do stup­ně Osvíceného vysokého a dokonalého zednáře v lóži Emanuelově a v templu č. 1 v Londýně ... toto stvrzeno podpisem dne 26. července AD 1901... [pod­pis:] William Wynn Westcott
[Přepsáno z anglicko-německého originálu.]

KONSTITUČNÍ DEKRET.

Vznešený patriarcha velkodržitelů rituálu zakládá na americkém kontinentě a pro něj Nejvyšší svatyni prastarého a původního zednářstva, řádně svolaného Nejvznešenějším a nejsvrchovanějším velmistrem, Harry J. Seymourem, držícího se pověření řádně stano­veného pověřovacími dopisy, jež mu byly propůjčeny výkonnými vůdci rituálu, s místem na Východě, ve Francii, shlížejících na pařížský krov, 21. dne egyptské­ho měsíce tibi, který odpovídá 21. červenci 1862, e.v. ... řádné a konstitucne založenou v Nejvyšší svatyni a velkolóži pro Velkou Británii a Irsko, společně s bra­trem Johnem Yarkerem jakožto svrchovaným velmis­trem, který byl rovněž řádně inaugurován osobně Harry J. Seymourem dne 8. října 1872 v Londýně.
Řečená Nejvyšší svatyně ve velkolóži pro Spojené království Velké Británie a Irska po pečlivé a dobře uvážené diskusi ustanovila a vydala dekrety o tom, že bude v Německu ustavena a založena lóže a templ prastarého a původního zednářstva [podle Sivedenborgova rituá­lu]. Tato lóže a templ budiž známa jako lóže Svatého grálu a templ č.15...
Bratři svobodní zednáři, kteří budou chtít vstoupit do lóže »Svatého grálu«, nechť se obracejí na velkokancléře Maxe Rahna... nebo na hlavního strážce pokladu Augus­ta Weinholtze... nebo na velkodohlížitele a kustoda Leopolda Engela nebo pana Franze Helda...
[Opis z německo-anglického prvního vydání časopisu Oriflamme z ledna 1902[4]]

Duchovním otcem reorganizovaného Řádu východ­ních templářů[5] byl v té době už postarší bratr Dr. Carl Kellner, 33°, 90°, 96°, X°, Nejvyšší čestný a generální vel­mistr pro Německo a Velkou Británii... V roce 1895 mo­hla být idea Dr. Kellnera uskutečněna... V té době však nebylo dosaženo žádných výsledků, neboť Dr. Reuss byl stále ještě zaměstnán znovuoživením Řádu Iluminátů, jehož vůdčí osobnosti nebyly pro Dr. Kellnera přijatelné.
Když v červnu 1902 došlo k naprostému rozchodu me­zi bratrem Reussem a jeho žákem Leopoldem E[ngelem], bratr Kellner okamžitě obnovil kontakt s bratrem Reussem a inicioval tvorbu německé Charty pro rituály Memfisu a Misraimu, neboť považoval 90°-95° za vhod­ný pro ideu jakési »zednářské akademie«. Rosikruciánství, esoterické nauky o »Hermetickém bratrstvu Světla«[6] byly jen pro pár zasvěcených okultního vnitřního kruhu a šly souběžně s nejvyššími stupni Memfis-Misraimu a tito »zasvěcenci« tvořili jádro Řádu východních templářů.
Nikdo se nemohl stát »zasvěcencem« O.T.O., kdo současně nepřijal tři stupně sv. Jana podle řádného zednářského rituálu. [Theodor Reuss[7], přeloženo.]

Z VÝCHODU A OD NEJVYŠŠÍHO VELKOKONCILU A SVRCHOVANÉHO GENERÁLNÍHO VELKOINSPEKTORA

třiatřicátého a posledního stupně Prastarého a původ­ního rituálu svobodného zednářství pro Velkou Británii a Irsko... Na vědomost se vám dává, že nížepodepsaný Svrchovaný generální velkoinspektor tímto zde potvrzu­je, uznává a prohlašuje, že náš vznešený bratr Theodor Reuss z Berlína je zkušeným zednářským Mistrem, tajným Mistrem, dokonalým Mistrem... vybraným velko-rytířem Kadoše, 30°, komandérem velkoinkvizitorem, 31°, Knížetem královského tajemství a Svrchovaným generálním velkoinspektorem 33°...
Námi podepsáno a doručeno, Svrchovaným generál­ním velkoinspektorem třiatřicátého a posledního Stup­ně s pečetí našeho Nejvyššího koncilu sídlícího pod krovem v Manchesteru tohoto... 24. dne měsíce září
A.D. 1902. John Yarker 33°...

[Opis z anglického originálu![8] z roku 1902 je ro­kem, na který Reuss vždy poukazoval jako na rok, v němž měl obdržet »svoji« Chartu, která ho opravňo­vala zakládat lóže atd. v Německu. Zatím vsak nebyl objeven žádný originál této pověřovací listiny: pouze několik opisů — a na všech se udává totéž datum ja­ko na výše uvedené Chartě: 24. září 1902.]

Vydáváme toto naše písemné oprávnění, které zmocňu­je naše význačné a osvícené bratry: Theodora Reusse 33°, 90°, 96°, aby vystupoval jako Nejosvícenější a svrcho­vaný generální velmistr, Franze Hartmanna 33°, 90°, 95°, Třikráte osvíceného generálního velkoadministrátora [atd.], k tomu, aby mohl sám jmenovat [sic] do dalších potřebných funkcí v Nejvyšší svatyni atd., která se má ustanovit pod krovem berlínským, nebo v jiném němec­kém městě, jak již bylo dříve řečeno, jménem a z moci titulu Nejvyšší svatyně 33°-95°uvnitř říše německé... [následuje oprávnění zakládat lóže, kapituly a udělovat všechny stupně] 24. den měsíce září 1902 E.V. ... John Yarker 33°, 90°, 96°, generální velmistr ad vitam...

[Opis z časopisu Oriflamme z ledna 1911[9] Existuje i německý překlad v »Der Cerneau-Ritus«[10], kde se mlu­ví o udělení stupňů: Theodor Reuss: 33°, 90°, 95°; Franz Hartmann: 33°, 90°, 96°. »Konstitution, Statuten und Formulare« (Berlín, 1903) na straně 6 cituje tentýž text jako je nahoře, ale vynechává pompézní tituly Franze Hartmanna.][11]

HISTORICKÝ DOPAD ORIFLAMME, 1904.

Mír, tolerance, pravda... Manchester, Londýn, Vídeň, Berlín 27. prosince 1903. Dr. Carl Kellner, 33°, 90°, 96°, S. [?] honorární generální velmistr pro Vel­kou Británii a Německo... Theodor Reuss, 33", 90°, 96° ad vitam generální velmistr pro německou říši.
[Přeloženo. Vyvstává otázka, zdali všichni ti spiso­vatelé kdy viděli nějaký originál.[12]]

33° A POSLEDNÍ STUPEŇ NEJVYŠŠÍHO KONCILU... SVRCHOVANÝ GENERÁLNÍ VELKOINSPEKTOR.

Prastarého a původního skotského rituálu zednářství sídlícího pod krovem v New Yorku, kdež přebývá mír, tolerance a pravda: z Velkého Orientu 'IERODOM'[13], v New Yorku... Já, Max Scheuer 33° skrze autoritu, která mne udělila nezadatelné právo mluvit a jednat jako Nejmocnější a nejsvrchovanější komandér, jmenuji Nejvznešenějšího bratra Theodora Reusse Svrcho­vaným generálním velkoinspektorem s třiatřicátým stupněm, s právem poslance a reprezentanta Nejvyšší­ho koncilu Spojených států amerických na všech teri­toriích a provinciích, a do Nejvyššího koncilu Velkého Orientu v Německu s tříatřicátým stupněm Prastarého a původního skotského rituálu... tohoto jednadvacáté­ho dne Sivanu A.M. 1663 [?] Max Scheuer 33°... [Opis z anglického originálu.]

VE JMÉNU VELKÉHO ORIENTU SKOTSKÉHO RITUÁLU A RITUÁLŮ MISRAIMU A MEMFISU...

Tímto se na vědomost dává, že... John Yarker... s ohledem na účinnost Charty Svrchovaného Velkého Orientu Francie s datem 21. července 1862, podepsané HarryJ. Seymourem, dává právo bratru Theodoru Reussovi používat 33°, 90°, 96°, Dr. Franzi Hartmannovi 33°, 95°, Heinri­chu Kleinovi 33°, 95°, a jejich spojencům také právo založit Nejvyšší svatyni pro německou říši s právem udě­lovat všechny stupně podle Prastarého a původního skotského rituálu 33°, podle Orientálního rituálu Misraimu a Memfisu 95°, a od prvního 33o (90°-95°) až posled­ního stupně a zakládat a rozsvěcovat symbolické lóže, kapituly, senáty, koncily a velkokoncily v Německu... [následovalo založení Orientu »Phoenix zur Wahrheit« v Hamburku]
Podepsána a stvrzena jest tato Charta... prvního dne měsíce července 1904 E.V. Johnem Yarkerem 33°, 90°, 96° G.M.G. pro Velkou Británii a Irsko a Theodorem Reussem 33°, 90°, 96° generálním velmistrem pro ně­meckou říši ad Vitam. [Opis z fotokopie originálu, přeloženo.]

ZDE NA VĚDOMOST SE DÁVÁ...

že John Yarker, 33°, 90°, 96°, Svrchovaný generální velmistr ad Vitam Prastarého a původního zednářstva, podle skotského ri­tuálu, Ancien et Accepté 33° (Cerneau-Neuyork 1807) a podle orientálního (egyptského) rituálu Misraimu... uděluje Theodoru Reussovi 33°, 96° touto Chartou právo založit Nejvyšší svatyni v německé říši... 24. dne měsíce června 1905.
[Opis z »Vademekum fúr Lichtsuchende«[14] přelože­no.[15]]

EDIKT.

My, Albert Karl Theodor Reuss, 33°, 90°, 96°, Svrchovaný generální velmistr ad Vitam Řádu spojeného rituálu skotského, memfiského a misraimského svobodného zednářství pro německou říši, svrchovaný a generální velkokomandér, absolutní velkovladař, svrchovaný pontifex, svrchovaný mistr Řádu východních templářů — svobodných zednářů, Má­gus Supremus Soc. Frat. R.C.S.I. 33°, Termaximus Regens a tak dále, tímto prohlašujeme, že jsme vyčlenili tři svobodozednářské rituály a takto vyhlásili jejich neodvislost.
Od 24. června 1907 nadále budou uvedené řády pod naší jurisdikcí. Nejvyšší koncil skotského, prastarého a původního 33° rituálu pro německou říši.
Generální velkokoncil (90°) egyptského rituálu Misraimu. Svrchovaná svatyně (95°) prastarého a primi­tivního rituálu Memfisu...
Theodor Reuss, 10. září 1906[16] [Přeloženo.]


Vysvětlivky

[1] Oriflamme je název časopisu dříve zmíněných radikálních zedná­řů, který začal vycházet v lednu 1902. I když to byl nejdříve nástroj »Memfis-Misraimu«. brzy se stal hlasem O.T.O. Citace pochází z Oriflamme (Berlín a Londýn, červenec 1914): 7.

[2] Francouzská zednářská esoterická organizace založená v 18. století.

[3] Onoho léta Papus údajně zasvětil ruského cara do martinismu. Viz James Webb: «the occult establishment« (Illinois, La Salle, II.: Open Court, 1976), 168.

[4] První vydání časopisu Orijlamme bylo nečíslované, str. 1 z tiskovi­ny Die Übersinnliche Welt, leden 1902.

[5] V roce 1906 Reuss uveřejnil anglickou a německou verzi Allgemeine Satzungen des Ordens der Orientalischen Templer O.T.O. s takzva­ným lámencm O.T.O.: Božské oko, sestupující holubice a kalich. Na 3. straně Reuss mluví o »reorganizované společnosti«.

[6] Viz Joscelyn Godwin: »Hermetické bratrstvo z Luxoru«, Theosophical History III/5 (leden 1991): 137-148.

[7] Jubilejní číslo Oriflamme (Berlín a Londýn, 1912): 15n. V červenci roku 1914 se Reuss znovu dotknul tohoto předmětu v odpovědi na dílo A. P. Eberharta »Von den Winkellogen Deutschlands – Freimaurerlogen neueren Datums – im letzten Vierteljahrhundert« (Leipzig, Verlag Bruno Zechel, 1914).

[8] 29. listopadu 1910 obdržel Aleister Crowley téměř identický doku­ment ze stejného zdroje: od Johna Yarkcra.

[9] Oriflamme, č. 1 (leden 1911): 4n.

[10] W. C. Archard, »Der Cerneau-(Neuyork 1807) Ritus« (Zurich 1925), 18n. P.R. König: »Der Grosse Theodor Reuss Reader«, 301.

[11] P.R. König: »Der Grosse Theodor Reuss Reader«, 49.

[12] Oriflamme (Berlín, 1904): 19. Viz rovněž »Konstitution, Statuten und Formulare des Gross-Orient« (Berlín, 1903), str. 3, jenže zde se Kellnerovi přiznává pouze 33°! Na straně 5 se o Reussovi mluví ja­ko o »Ritter des kaiserl. ottomanischen Medschidje-Ordens«. A poněvadž neexistuje důkaz, že se Kellner kdy stal svobodným zednářem, ať už řádným nebo příležitostným, jsou všechny stupně a tituly pochybné.

[13] V originálu řeckými písmeny.

[14] Publikováno Symbolickou velkolóží skotského rituálu v Německu, 1916.

[15] A. P. Eberhart, » Von den Winkellogen Deutschlands – Freimaurerlogen neueren Datums – im letzten Vierteljahrhundert «, (Lipsko, 1914), 108, tentýž text, avšak s dalšími zasvěcenci: Franzem Hartmannem 33°, 95° a Heinrichem Kleinem (zemřel 1913) 33°. 95°.

[16] Oriflamme, č. 2, Mnichov (červenec-prosinec 1906): 49n.© P. R. König, 1993/2017.
Překlad: Martin Mrskoš, HORUS, Úvoz 54, 602 00 BRNO, 1994.

English version: Once Upon A Time On The Dark Side Of The Moon
Portuguese: Theodor Reuss: Avô da Sociedade Antroposófica?
České překlady

O.T.O. Phenomenon   navigation page   |    main page    |    mailSearch Parareligion Website

 

       Reuss' Memphis Misraim Emblem

one of Reuss' O.T.O. sealsClick here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Content Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati