FENOMÉN Ordo Templi Orientis

FENOMÉN O.T.O.

Ordo Templi Orientis, Carl Kellner, Theodor Reuss, Aleister Crowley, Arnoldo Krumm-Heller, Marcelo Ramos Motta, Kenneth Grant, Gnostic Catholic Church, Fraternitas Saturni, Memphis-Misraim

Peter-R. König[1]

Poznámka: Historie O.T.O. (Ordo Templi Orientis) je extrémně komplikovaná, a proto tento článek může představovat pouze úvod. Bude proto nevyhnutelně docházet k překrývání a vzájemnému spojování témat. Vzhledem k tomu, že by bibliografie přesáhla rámec tohoto článku, odkazuje autor čtenáře na knihy, které napsal, v nichž lze najít kompletní bibliografické zdroje. Laban de Laban – Monte VeritaLaban de Laban – Monte VeritaLaban de Laban – Monte Verita


Úvod.

Historie O.T.O.

Historie O.T.O. a s ním spojených bratrstev je historií jejich protagonistů, a začíná postavami Carla Kellnera a Theodora Reusse. Theodor Reuss (1855-1923), anglo-německý zednář, který je historiky i svobodnými zedná­ři považován za podvodníka, přivezl v roce 1902 přes Anglii do Německa »frakční zednářskou« organizaci francouzského původu, »Alte und Primitive Ritus von Memphis und Misraim« — Prastarý a primitivní rituál Memfisu a Misraimu (dále MM). V té době neměla ně­mecká organizace ještě žádný definitivní název, v pro­hlášení se však tvrdilo, že ji založil Harry J. Seymour (33°) zakládací listinou v Cerneau 21. července 1862.

Osobou, která se již od roku 1895 zaobírala myšlenkou na O.T.O. jakožto privátní skupiny zabývající se sexuální magií včetně tantrických nauk, byl rakouský průmyslník Carl Kellner (1851-1905). Kellner nevedl žádný řád, měl jen pár přátel zabývajících se sexuální magií. Poté, co se na scénu dostavil Reuss, měl (Reuss) za to, že je to dobrý nápad učinit sexuální magii důvodem existence řádu, a tak zvolil »Memfis-Misraim«. Některé z řádových stupňů MM se tedy staly i řádovými stupni O.T.O., zejména 90°-95°, jež byly rovnocenné IX° O.T.O. Následkem toho se­stával Reussův O.T.O. z členů MM, ovšem jen z počátku[2]. Reuss a jeho samozvaný dědic, Aleister Crowley (1875 až 1947), vždy považovali O.T.O. a MM za propojené.

S fenoménem O.T.O. byly před druhou světovou vál­kou spojeny následující řády a církve:

 • »Fraternitas Saturni« [FS], řád založený knihkupcem Eugenem Groschem (1888-1964) v roce 1926 v Němec­ku. Byl to první řád, který byl založen na bázi Crowleyho filosofického náboženství Thelema (»Zákon Nového Aeonu« [Law of the New Aeon]).

 • »Fraternitas Rosicruciana Antiqua« [FRA], založený německým dobrodruhem Arnoldem Krumm-Hellerem (1879-1949) v Jižní Americe.

 • »Řád Iluminátů« [»Ordo Illuminatorum«, OI], jehož příbuznost s O.T.O. se za­kládala na faktu, že byl znovuzaložen na přelomu stole­tí opět Theodorem Reussem a hercem Leopoldem Engelem (1858-1931).

 • Mysteriózní Gnostická katolická církev, »Ecclesia Gnostica Catholica« [EGC], měla zaznamenáníhodný kontakt s O.T.O. jen prostřednictvím jedné ze svých poboček v letech 1908-1920.
 • Dále jsme zkoumali »Pansofii« [»Pansophia«] Heinricha Tränkera, vynechali jsme však Crowleyho vlastní řád »Astrum Argenteum« [AA]. Knihkupec Tränker (1880-1956) předtím, než se vydal na svoji vlastní dráhu, se aktivně podílel na rozvoji německé Teosofické společnosti. Reuss mu v roce 1921 udělil listinu na X°.

  Úvod do historie.

  Setrvávají zde pochyby, zda-li Reuss vedl O.T.O. oním kongeniálním způsobem podle konceptu Carla Kellnera, když ten v roce 1905 zemřel. Vlivem Reussovy autority však byla struktura O.T.O. rozdělena do deseti stupňů, přičemž v VIII° a IX°se, v protikladu k zednářským regulím, praktikovala sexuální magie. X° předsta­voval administrativního vůdce v zemi.

  Kontroverzní úloha Aleistera Crowleyho v letech 1910-1912 (následující rok obdržel zakládací listinu pro svoji vlastní lóži O.T.O. v Anglii a v Irsku) jevila přinej­menším jeden významný rys, podle něhož lze různé skupiny O.T.O. klasifikovat: zakomponováním »Zákona Thelema« [Law of Thelema] do rituálů. Jednou z hlavních nezodpověze­ných otázek fenoménu O.T.O. zůstává to, které z mno­ha tehdejších skupin O.T.O. lze považovat za pravé. Iniciační rituály O.T.O., které Crowley v letech 1917 a 1919 přepsal, Theodor Reuss nikdy nepoužil. Všech­ny ostatní lóže si v té době vypracovávaly své vlastní rituály.

  Existuje důvod věřit, že dokonce i Reuss nepovažoval svůj O.T.O. za nástroj pro Thelema. Bez ohledu na to si 27. listopadu 1921 Crowley do svého diáře pozname­nal: »Prohlásil jsem se O.H.O.« (Outer Head of the Order — Zevní vůdce Řádu).


  V Německu, v roce 1922, Heinrich Tränker a jeho se­kretář Karl Germer založili »Pansofii«, ustavenou již v roce 1921 Tränkerem a jeho ženou, avšak nyní fi­nančně podporovanou obchodníkem Germerem.

  Reuss zemřel roku 1923, aniž by jmenoval nástupce. Je velmi pravděpodobné, že zamýšlel učinit svým dědi­cem švýcarského obchodníka Hanse Rudolfa Hilfikera (1882-1955), jenž byl velmistrem lóže »Libertas et Fraternitas«, založené v roce 1917 v Curychu. Avšak tito serióz­ní svobodní zednáři se zdržovali v ústraní s ohledem na špatnou pověst Reusse a Crowleyho. A Crowley také v dopise Heinrichu Tränkerovi roku 1924 připustil, že Theodor Reuss si ho nikdy za nástupce nevybral.

  V roce 1926, poté, co Crowley navštívil Tränkera a Karla Germera, sekretáře »Pansofie«, se Eugen Grosche oddělil od vnitřního kruhu »Pansofie« a údajně s bývalými leny O.T.O. založil »Fraternitas Saturni«. FS byl prvním řádem, který vznikl na základě Zákona Thelema. Tränkerova část O.T.O., která učinila jen pár rezervovaných odkazu na Thelema. přestala téměř s aktivní činností.

  A tak byla v té době jedinou činnou skupinou O.T.O. v Evropě, neli v celém světě, Reussova část O.T.O. v Monte Verità a příbuzná větev v Curychu, nebereme-li v úvahu Crowleyho pokusy využívat jeho do­mnělé křídlo O.T.O. v Americe ke snadnému výdělku a jako prostředek pro publikování vlastního díla. Švý­carský pekař a exkomunista Herman Joseph Metzger (1919-1990) byl zasvěcen v roce 1943 v Davosu (Švý­carsko) Alicí Sprengelovou (1871-1947) z Monte Verità, a jeho činnost si zaslouží více pozornosti.

  Nesmíme zapomenout na to, že po Crowleyho smrti v roce 1947 Karl Germer (1885-1962; bývalý člen »Pansofie«) jako jeho následník nové členy v USA nenabíral, a že švýcarská větev O.T.O. může být považována za je­dinou, tehdy činnou skupinu O.T.O. ve světě. Kromě toho, Metzgerova činnost je důvodem k tomu abychom věřili, že jeho O.T.O. se odvozuje od Reussovy skupiny, což je fakt, který mu dal právo považovat se za vůdce všech Crowleyho skupin O.T.O.


  [Scan at the right taken from: O.T.O. Rituals and Sexmagick — Birth and Development of the O.T.O., Amazing Maze, Structure and Practises of the O.T.O. Groups, A note to the Constitutions, the Rituals and the Instructions. (out of print)] O.T.O. Heads


  Úvod do Historie.

  Komparace: Co se stalo po druhé světové válce?

  O.T.O. a »Fraternitas Saturni« [FS].

  Svůj exil ve 30. letech trávil Eugen Grosche po něja­kou dobu po boku Reusse a jeho skupiny v Ticinu (ital­sky mluvící část Švýcarska). Metzger se s ním dostal do styku poprvé v roce 1950, a Grosche následkem toho a bezprostředně nato udělil veškerou autoritu týkající FS mimo Německo Metzgerovi, který intenzivně cestoval po Evropě. Protože měl vízum do německých terito­rií spravovaných spojenci, sloužil Metzger jako vhodná spojka různých organizací. Cestoval tak pro »Řád Iluminátů«, staral se mezitím o záležitosti FS, a navštěvoval po Evropě různé thelemity, například Frederica Mellingera (1890-1970). Ten byl dříve ředitelem Německého expresionistického divadla, spiritualistou, a poté Crowleyho sekretářem v Anglii, po druhé světové válce jednal z po­věření Germera s možnými kandidáty na zasvěcení pro Crowleyho odnož O.T.O., které prověřoval.

  Tak se tedy v roce 1951 sloučila Reussova skupina O.T.O. pod vedením Metzgera s Crowleyho skupinou O.T.O., které vládl Germer. Je to opodstatněná domněnka, neboť na Metzgerově schvalovací listině je Germerův a Mellingerův podpis. Mellinger brzo přestal udržovat styky s O.T.O., aby se mohl věnovat práci pro německé teosofy, a činil tak od roku 1960 až do své smrti v roce 1970.

  Grosche, který byl Metzgerem brzo rozladěn, se spojil už kolem roku 1950 s Crowleyho lóží O.T.O. v Anglii, pod vedením Kennetha Granta. Grantový kontakty s Groschem rozzuřily Germera (vůdce Crowleyho skupi­ny O.T.O.) natolik, že Granta v roce 1955 z Crowleyho zednářské skupiny O.T.O. vypudil[3]. Nicméně Grant ve svém »tyfónském« O.T.O. [Typhonian O.T.O.] uděloval stupně O.T.O. bez zasvěcovacích rituálů.

  Když Grosche v roce 1964 zemřel, marně se snažil Metzger převzít vedení ve FS, třebaže viděl svoji skupinu jako »mateřskou lóži« všech organizací orientova­ných na Zákon Thelema.

  O.T.O. a »Fraternitas Rosicruciana Antiqua« [FRA].

  Arnoldo Krumm-Heller přijal pověřovací a zakládací listinu od Reusse v roce 1908 a založil FRA v roce 1927. FRA bylo činné především v Latinské Americe, ale měla své pobočky i ve Španělsku, Německu a Rakousku. Když se v roce 1930 setkal Krumm-Heller s Crowleym a Germerem v Německu, nabyly některé z rituálů thelemických rysu. Krumm-Heller se rovněž stal v roce 1939 gnostickým biskupem, ale po jeho smrti v roce 1949 se FRA rozštěpilo na mnoho skupinek. V roce 1963 se Metzger marně snažil využít svých kontaktů ve Vene­zuele, aby je převedl pod svůj vliv.

  K dnešku jsou četné skupiny FRA spojeny buď s Metzgerem, nebo s OTOA.

  O.T.O. a »Řád Iluminátů« [OI].

  Na přelomu století se Reuss a Leopold Engel neúspěš­ně snažili oživit OI, který v XVIII. století založil Adam Weishaupt. Přesto však přežilo několik Engelových sku­pin obě světové války a přešlo pod Metzgerovu správu v roce 1963. Metzger potom považoval OI za základ pro další sjednocování řádů (O.T.O., FRA), a rychle in­tegroval do vyšších stupňů svého OI také »Ecclesia Gnostica Catholica«.

  O.T.O. a »Ecclesia Gnostica Catholica« [EGC].

  Francouzská gnostická církev, která se rovněž otřá­sala četným dělením do malých skupinek, byla založe­na v roce 1890 a snažila se udržovat obvyklou církevní linii apoštolské sukcese. Avšak ani Reuss, ani Crowley nikdy pod apoštolskou sukcesi nespadali. Reuss měl snahu v roce 1920 učinit Crowleyho »Gnostickou mši« »oficiálním náboženským rituálem svobodných zedná­řů«; a Crowley jenom jednou, v roce 1944, použil své­ho domnělého vůdcovství v O.T.O. na to, aby hlavou své vlastní gnostické církve učinil anglického teosofa W. B. Crowa. Ale nikde v konstituci O.T.O. nebyl úřad vůdce O.T.O., »Outer Head of the Order«, (O.H.O.), Ze­vní vůdce Řádu, spojovaný s vůdcovstvím jakékoliv církve.

  Metzgerovi se dostalo řádného posvěcení, neboť se nacházelv řadě následníků od Krumm-Hellera, který pa­třil do apoštolské sukcese.

  Crowleyho student G. L. McMurtry (1918-1985) obdr­žel během roku 1946 několik dopisů od svého mistra z Anglie, zatímco on sám pobýval v Kalifornii. V těchto dopisech označuje Crowley McMurtryho za »kalifa« (Caliph), což je termín, který se v kontextu s O.T.O. nikdy nepoužíval, a to ani v dílech Reusse nebo Crowleyho: zakládalo se to pouze na slově »Calif.«, což je poštovní zkratka pro Kali­fornii. Po více než dvacet let po Crowleyho smrti McMurtry interpretoval toto jeho oslovování »kalifem« jako důkaz, že ho učinil O.H.O. a patriarchou Crowleyho církve. EGC se následkem jeho »kalifátu« nedostalo žádné řádné sukcese, ať už církevní nebo od O.T.O. Tato skupina O.T.O. pak samozřejmě v roce 1987 přepsala svoji konstituci.

  Po Germerově smrti v roce 1962 proti sobě stály čty­ři soupeřící skupiny v boji o jediné vůdcovství Crowle­yho skupiny O.T.O. pod vedením Germera. Podle Germerovy vůle měla poslední slovo jeho žena a Mellingcr. První volbou Saschy Germerové byl brazilský vůdce FRA Marcelo Ramos Motta (1931-1987), ale hned nato se rozhodla pro oblíbence svého manžela, jímž byl Metzger. Tak se roku 1963 Metzger prohlásil za O.H.O. a byl uznáván některými členy americké skupi­ny Crowleyho O.T.O.

  Teprve po roce 1969 začal McMurtry vyvíjet úsilí o získání copyrightu na Crowleyho díla o tarotu a náro­kovat si právo na vedení O.T.O. To vzbudilo Mottovu nevoli, který se cítil opomenut. Kenneth Grant, stejné jako Metzger, Motta a McMurtry, si mohli činit nároky na moc podle dopisů, které obdrželi od zemřelého vůd­ce, z nichž odvozují, že byli vyvoleni pro tento vysoký úřad. Grantovi se podařilo dostat se do pozice O.H.O. v roce 1970. Jeho činnost sestával především z publikování vlastních knih. V roce 1969 došlo v Metzgerově skupině k rozkolu, a tak se v Německu objevila další nezávislá skupina O.T.O. se svým vlast­ním O.H.O.

  Popis výše uvedených skupin.

  »Fraternitas Saturni«.

  Uvnitř tohoto německého bratrstva převažoval názor, že magický vliv Nového Aeonu vyžaduje neustálou adaptaci Crowleyho učení na nejnovější vývoj. Ná­sledkem toho se saturnské rituály proměnily v podiv­nou směsici středověké magie a astrologie, okořeněné thelemickou orientací. Během doby, zvláště pak po Groschově smrti v roce 1964, to vedlo k četným rozko­lům, a po roce 1980 se odštěpenecká skupina »Ordo Saturni« stále více a více sbližovala s Crowleyho linií. O sexuální magii se uvnitř FS volně debatovalo, nebyla však hlavním tématem. Předpokládalo se, že FS má své­ho vlastního egregora, který nyní propůjčuje svoji moc sesterským společnostem, tedy i »Ordo Saturni«. Někteří členové německé větve »kalifátu« jsou zároveň i členy »Ordo Saturni«, a tedy propůjčují své magické sexuální síly tomuto egregoru.

  »Pansofie«.

  V roce 1921 založil německý velmistr Reussovy O.T.O., Heinrich Tränker, organizaci s názvem »Pansofie«, která vydala řadu významných rosikruciánských knih, stejně jako Crowleyho díla. Krumm-Heller a Reuss používali název »Pansofie« na hlavičkovém do­pisním papíře i známkách. Když roku 1923 Reuss ze­mřel, aniž by jmenoval svého nástupce, vyžadovala konstituce O.T.O., aby zbylí nositelé X° zvolili příštího O.H.O. Těch bylo asi jen osm. Dva z nich, Tränker a americký velmistr, C. R. J. Stansfeld Jones (Frater Achad, 1886-1950, který měl Reussovu pověřovací a zakládací listinu), zvolili v roce 1925 do úřadu O.H.O. Crowleyho, který měl X°. Své hlasy pak velmi rychle stáhli.

  Sexuální mystéria »Pansofie« byla sdělována pouze úst­ně samotným Tränkerem. Odkazy na thelemické nauky lze najít jen v pokročilejších interních naukách této skupiny. »Pansofie« ukončila svoji činnost se smrtí Tränkera v roce 1956.

  Metzgerů v O.T.O.

  Některé staré a opravdu zednářské rituály, které Reuss zavedl, se vykonávají ve Švýcarsku až do dnešní­ho dne, ačkoliv žádný Švýcar nepodstoupil žádné Reus­sovy vyšší rituály než III°; jiná zasvěcení směřují přímo k IX°[4]. Po Germerově smrti, což znamenalo ztrátu oso­by s thelemickým řízením, Metzger spojil svůj »Řád Iluminátů« s Crowleyho O.T.O., který se opět řídil podle Reussových směrnic. Ve Švýcarsku, pokud víme, se kromě Crowleyho »Gnostické niše« [Gnostic Mass, nevykonávají žádné jiné rituály. Metzger propagoval Thelema jen proto, aby se zavděčil Germerovi. Proto Germer považoval Metzgera za jediného následníka, jak o tom psal v dopise, který ta­ké potvrdila Germerova vdova. Metzger se absolutně vzdal všech druhů sexuální magie. Ačkoliv zemřel v roce 1990 a kritéria pro členství jsou velmi striktní (ve srovná­ní s »kalifátem«), tak tento O.T.O., všeobecně známý jako »Řád Iluminátů«, velmi dobře prosperuje.

  Mottova »Společnost O.T.O.« v USA a v Brazílii.

  Motta si vybral své členy spíše podle kritérií Astrům Argenteum (někteří vybraní studenti se museli naučit zpaměti některé Crowleyho materiály) než podle pravi­dla »Zákon je pro všechny« [the Law is for All], který byl uplatňován v zednářském Crowleyho O.T.O. Tak tedy Mottova SOTO neměla nikdy více než hrstku členů[5]. Po zveřejnění Crowleyho zasvěcovacích rituálů v O.T.O. Francisem X. Kingem (»The Secret Rituals of the O.T.O.«[6]) v roce 1973 začal Motta tvořit své vlastní, neboť věřil v nebez­pečí jejich znesvěcení. »Kalifátu« se pak na druhé stra­ně jen dostaly do jeho držení.

  »Kalifát«.

  S odkazem na dva zvláštní Crowleyho dopisy McMurtrymu začal tento od roku 1977 povyšovat jedinou Crowleyho O.T.O. lóži na velkolóži. Jako ve všech O.T.O. skupinách blízkých svobodnému zednářství, tak i zde byly stupně udělovány napoprvé poněkud náhod­ně. McMurtry byl jeden čas Crowleyho oblíbencem, který vskutku také označil Mellingera, a pak McMurtrý­ho za dalšího možného nástupce. Potom, co si ho Germer a mnoho dalších členů americké lóže znechutilo, zbavil se McMurtry Motta, stejně jako Metzgera a Granta. Motta sám byl zvláštní se svými paranoidními lóžo­vými procedurami, zatímco další dva nejsou v lóži jako členové O.T.O. vůbec zmiňováni. Bez ohledu na tato historická fakta akceptovala menší část amerického členstva »kalifát« jako vlastníka amerického copyrightu na O.T.O., který lze vymáhat teprve po devátém odvolávacím soudu!

  Obecnč řečeno lze předpokládat, že sexuální mysté­ria se opět ponořila do obskurnosti. Nicméně je tato skupina O.T.O. jedinou, která považuje všechna Crow­leyho slova za kříž své organizace, a která se dobrala opodstatněnosti své pozice legálními prostředky. Na McMurtryho místo po jeho smrti v roce 1985 nastoupil William Breeze (Frater Superior Hymenaeus Beta), kanadský žák Grantův a Bertiauxe. Není důvod nevěřit, že by se tato volba nesetkala s McMurtryho souhlasem.

  »Tyfónsky O.T.O.«

  Crowleyho sekretář Kenneth Grant (nar. 1923) netr­val na zednářské struktuře Crowleyho skupiny O.T.O. Na druhé straně může Grant odkazovat na Crowleyho diáře, v nichž Crowley zamýšlel vyškolit Granta na případného vůdce anglické větve O.T.O.; na druhé straně byl z německé větve O.T.O. vypuzen Germerem v roce 1955. Od té doby také Metzger omezil kontakty s Grantem.

  Grantovy pohledy se odvozují povětšině z Jones-Achadovy proklamace o »Aeonu Maaty« [Aeon of Maat], která způso­bila, že Crowley Jonese vypudil, poněvadž Crowley se považoval za proroka »Hórova Aeonu« [Aeon of Horus]; dále z Groscheova učení o Saturnu/Setovi; a z Bertiauxova učení o sexu a voodoo. O sexuální magii se mluví velmi otevřeně.

  »Ordo Templi Orientis Antiqua«.

  V roce 1921 rozšířila OTOA, odštěpenecká skupina z francouzské větve O.T.O. (Reussova původu) svoji strukturu na šestnáct stupňů. Během doby pak OTOA absorbovala několik dalších gnostických skupin, větev »Memfis-Misraimu«, episkopální konsekrace, a XI° (Crowleyho přídavek homosexuální magie k jeho O.T.O. sys­tému stupňů). Jeho nejvýznamnějším současným představitelem a nejsilnějším konvergentním bodem je Američan Michael Paul Bertiaux (nar. 1935), dříve teosof spojovaný se spiritualistícky orientovaným Henry Smithem. Bertiauxův systém spočívá výhradně na magické, nikoliv zednářské úrovni, a sexuální magie je považována za významný střed zájmu této organizace, zaměřené na voodoo.


  Vysvětlivky

  [1] Peter-Robert König se narodil v Curychu a tamtéž studoval na universitě psychologii a etnologii.

  [2] Přestože je jisté, ze se Kellner zabýval sexuální magií, není už jisté, zda-li obdržel některé z těchto vyšších stupňů MM. Jediný takový důkaz lze najít v časopise Oriflamme.

  [3] Je to, mimochodem, důvod, který Grant ve svém dopise z 11. srp­na 1987 udává.

  [4] Je pochybné, zdali všechny Crowleyho O.T.O. skupiny měly až do roku 1973 zasvěcovací rituály vyšší než III°, kdy o tom napsal Francis X. King: »The Secret Rituals of the OTO«, London 1973.

  [5] Současný počet vybraných amerických studentů se může pohybovat kolem šesti, ale toto množství je nejisté. Brazilská SOTO lóže měla údajně třicet členů podle lóžového spisku »McMurtry et alii versus Motta«, Kalifornie, 16. května 1985, str.741.

  [6] London 1973.
  © P. R. König, 1993/2017.
  Překlad: Martin Mrskoš, HORUS, Úvoz 54, 602 00 BRNO, 1994.

  České překlady  English version : Introduction to the O.T.O.
  Version française : Le Phénomène–O.T.O. — Introduction.
  Versione italiana : Breve Storia dell'O.T.O.
  Tradução portuguesa : Introdução à Ordo Templi Orientis.
  Tradduciõn castellano : Introducción a la Ordo Templi Orientis.
  Ceská verze : Fenomén O.T.O.
  По русски: История Ордена Восточных Тамплиеров.
  Dutch version : Ordo Templi Orientis.
  Mandarin translation : 东方神殿教的介绍
  Traduse in romana : Introducere in Ordo Templi Orientis.


  navigation page   |    main page    |    mail

  More about all this in: Andreas Huettl and Peter-R. Koenig: Satan - Jünger, Jäger und Justiz  Search Parareligion Website


   

         Reuss' Memphis Misraim Emblem

  one of Reuss' O.T.O. seals  Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

  Memphis Misraim Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati