<html><body><link rel="shortcut icon" href="http://www.parareligion.ch/2007/church.ico"><link rel="icon" href="http://www.parareligion.ch/2007/church.ico" type="image/ico"> <head> <meta name="DESCRIPTION" content="Ordo Templi Orientis, OTO, O.T.O., Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Merlin, Peregrinus, Theodor Reuss, Leopold Engel, Carl Kellner, Memfisu a Misraimu,Xd Iluminto"> <meta name="ROBOTS" content="all, follow"> <meta name="ABSTRACT" content="Ordo Templi Orientis, OTO, O.T.O., Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Merlin, Peregrinus, Theodor Reuss, Leopold Engel, Carl Kellner, Arnoldo Krumm-Heller, Cerneau, Judenkenner, Memfisu a Misraimu, Memphis-Misraim,Xd Iluminto"> <meta name="KEYWORDS" content="Ordo Templi Orientis, OTO, O.T.O., Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Merlin, Peregrinus, Theodor Reuss, Leopold Engel, Carl Kellner, Arnoldo Krumm-Heller, Cerneau, Judenkenner, Memfisu a Misraimu, Memphis-Misraim,Xd Iluminto"><head> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> <meta name="ROBOTS" content="all, follow"> <meta name="revisit-after" content="30 days"> <meta name="Author" content=" Peter-R. Koenig "> <meta name="Publisher" content=" P.R. Koenig "> <meta name="Copyright" content="(c) P.R. Koenig "> <meta name="Audience" content="Alle"> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> <meta name="ROBOTS" content="index, all, follow"> <meta name="revisit-after" content="30 days"> <body bgcolor=#FFFFFF link=chrome vlink=#FF7F00 alink=#FFFF00> <style type="text/css"> <!-- a {text-decoration:none} //--> </style> <title>Ordo Templi Orientis: THEODOR REUSS: PRAOTEC ANTROPOSOFICK SPOLECNOSTI?</title> </head> <body style="scrollbar-face-color:#ffffff"> <dir><br><font color="#008080" face="Arial"> <h1>Ordo Templi Orientis<br> Carl Kellner<br> Theodor Reuss<br> <a href=http://www.parareligion.ch/steiner.htm>Rudolf Steiner</a><br> Memfisu a Misraimu<br> Xd Iluminto</h1> <h2> Theodor Reuss:<br> PRAOTEC ANTROPOSOFICK SPOLECNOSTI?</h2> <h4>Peter-R. Koenig<a href="#_edn1" name="_ednref1" title="">[1]</a></h4></font> <table width=80% border=0 cellpadding=00><tr><td> <font face=arial> <h2>THEODOR REUSS: JAKO ZAKLADATEL ESOTERICKCH &#344;D&#366;.</h2> Bez ohledu na ns pokus vykreslit chronologick obraz udlost musme vypustit tm&#283;&#345; vaechny vahy tkajc se osobnosti Carla Kellnera (1851-1905), ideologickho zakladatele O.T.O. V naa p&#345;at knize o fenomnu O.T.O. bude poprv uvedena vy&#269;erpvajc biografie od rakouskho v&#283;dce <a href="http://www.parareligion.ch/sunrise/kellner.htm">Josefa Dvoraka</a>. <p>Tento &#269;lnek se skld p&#345;edevam z citac z historickch materil&#367; jen skrovn&#283; opat&#345;ench poznmkami. Redak&#269;n koment&#345;e jsou vkldny do zvorek tak, aby &#269;ten&#345; porozum&#283;l historickm souvislostem. Pr dodate&#269;nch koment&#345;&#367; a bibliografickch odkaz&#367; pak najde v poznmkch. <p>Za&#269;neme biografickm p&#345;ehledem o Theodoru Reussovi (1855-1923), kter byl publikovn v roce 1936 ve vlkisch pamfletu Der Judenkenner, vybzejcmu k pogromu na }idy. Jeho nov otiat&#283;n zde m ukzat nlady, kter v t dob&#283; proti tajnm spole&#269;nostem existovaly. Antisemitsk toky jsou vynechny. <p>Podrobn&#283;ja Reussovu biografii napsal Ellic Howe a Helmut Moeller pod nzvem Theodor Reuss v Ars Quatuor Coronati 91 (1978). Stejn auto&#345;i napsali i pon&#283;kud matouc n&#283;meckou verzi pod nzvem Merlin Peregrinus (Wrzburg, Knighausen a Neumann, 1986). Na &#269;lnek obsahuje n&#283;kter materily, kter nebyly nikdy publikovny. <br><br> <h2>Praotec Antroposofick spole&#269;nosti.</h2> <h2>DerJudenkenner 6 (5. nora 1936):</h2> <i>Karl Theodor Reuss se narodil v roce 1855 v Augsburgu... Vystudoval gymnzium, byl dn do u&#269;en na drogistu, ale velmi brzo se za&#269;al vzd&#283;lvat na profesionlnho opernho p&#283;vce. Tato pozice mu dovolila</i> [v roce 1883] <i>kontaktovat Richarda Wagnera a jeho ochrnce, bavorskho krle Ludvka II. Jeho karira vaak nhle skon&#269;ila, kdy~ Reuss p&#345;iael o hlas (kolovala pov&#283;st, ~e kv&#367;li syfilid&#269;)... Jako pravideln p&#345;ispvatel n&#283;kolika v&#283;tach denk&#367; odeael do Londna, kde byl</i> [9. listopadu 1876] <i>v n&#283;mecky mluvc l~i Pilger-Loge Nr. 238 zasv&#283;cen...</i> [a roku 1881 zn byl op&#283;t vypuzen]. <p><i>V roce 1878 byl za denk</i> Times <i>(Londn) jako dob&#345;e placen vle&#269;n reportr vysln na Balkn, a v roce 1882 odjel do Bosny a Hercegoviny.</i> <p><i>V roce 1880 strvil Reuss dela dobu ve sv domovin&#283;, v Mnichov&#283;. Spole&#269;n&#283; s nsledovnky &#344;du Ilumint&#367; se pokusil o~ivit tento protivldn &#345;d, zalo~en profesorem Adamem Weishauptem z Ingolstadtu...</i> <p><i>V roce 1885 se s Reussem op&#283;t setkvme v Londn&#283;, kde je ve vkonnm vboru anarchistick Socialistick ligy...</i> <p>[Jeho prvn] <i>kn~ka The Matrimonial Question nebyla prv&#283; v&#345;ele p&#345;ijata...</i><a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[2]</a> <i>10. kv&#283;tna byl vylou&#269;en ze Socialistick ligy pro sv utrha&#269;n jednn...</i> <p><i>Nezakryt pron&#283;meck apion~n &#269;innost veden v Londn&#283; prost&#345;ednictvm anarchist&#367; donutila tohoto zrdce opustit Anglii.</i> <p><i>V roce 1888 se Reuss objevuje znovu v Berlne a dal se dohromady s hercem <a href="http://www.parareligion.ch/illumin.htm">Leopoldem Engelem</a>, aby vzk&#345; sili &#344;d Ilumint (Ordo Illumnatorum, Illuminaten-Orden).</i> <p><i>N&#283;meck velkol~e Rcusse a jeho spojence nejprve ignorovaly... Teprve kdy~ Reuss za&#269;al v roce 1900 propagovat svoji vlastn l~i Johannislogen prost&#345;ednictvm obchodn kampan&#283; Grosse Freimaurerloge fr Deutschland, se 'ctihodn velmist&#345;i' na nehodnho podnikavce rozzlobili. Nsledkem toho se v roce 1901 Leopold Engel od Reusse odd&#283;lil a obvinil ho z podvodu... veta &#269;st &#269;lenstva &#344;du Ilumint&#367; z&#367;stala u Reusse, zatmco Engel se pokusil nezvisle na vaech ostatnch kancel&#345;ch Velkol~e ustavit sv&#367;j Weltbund der Illuminaten...</i><a href="#_edn3" name="_ednref3" title="">[3]</a> <br><br> <h2>Der Judenkenner 7 (12. nora 1936):</h2> Uvnit&#345; [Memfis-Misraim, Ancient and Accepted Scottish Rite AASR] <i>Reuss nabral nejspolehliv&#283;ja &#269;leny do zvlatn skupiny; byl to &#344;d vchodnch templ&#345;&#367; (O.T.O.)...</i> <p><i>Lze odhalit ducha</i> [vztahujcho se k tto] <i>Crkvi</i><a href="#_edn4" name="_ednref4" title="">[4]</a> <i>podle toho, co je psno v jedn z jejich bro~ur: Izraelit by se nemuseli vzdt mnoha v&#283;c, aby pat&#345;ili k nm... </i><i>Gnostick crkev podporuje liberln&#283;-parlamentrn republiku (</i>Le Rveil des Albigeois<i>, No. 1, 1900</i><a href="#_edn5" name="_ednref5" title="">[5]</a><i>).</i> <p><i>Prvnm v&#367;dcem</i> [O.T.O.?] <i>... nebyl Reuss, ale vde&#328;sk pr&#367;myslnk Dr. Karl</i> [sic] <i>Kellner...</i> <p><i>V roce 1905 Reuss ~il v Hamburku. V lt&#283; roku 1906 [24. &#269;ervna] odjel do Mnichova... aby tam zasv&#283;til n&#283;kter novice do tajemstv &#344;du templ&#345;&#367;. Tito novicov byli t&#283;mito zjevenmi</i><a href="#_edn6" name="_ednref6" title="">[6]</a> <i>tak znechuceni, ~e zburcovali policii, aby tohoto libertina Reusse uv&#283;znila, kter jen tak tak unikl v&#283;zen, kdy~ ve&#269;e&#345;el v hotelu Metropol a utekl ke starmu p&#345;teli Johnu Yarkerovi v Anglii...</i> <p><i>V N&#283;mecku se vy&#345;eaen &#345;dovch zle~itost spae pon&#283;kud zkomplikovalo po hanebnm t&#283;ku velmistra Reusse. A&#269;koliv pan A. P. Eberhardt z Lipska u~ vedl Johannislogen od 11. listopadu 1906, Reuss si podr~el vyaa &#345;dov stupn&#283; a~ do roku 1909. Potom pov&#283;&#345;il svho nejv&#283;rn&#283;jaho panoae, Dr. Carla Lauera z Ludwigshafenu</i><a href="#_edn7" name="_ednref7" title="">[7]</a><i>.</i> <p><i>Pouze nejvyaa pozice v jeho hlavnm stanu, Memfis-Misraim nebo O.T.O., byly jeat&#283; rentabiln. Vhodn njemnk se nachzel uvnit&#345;... Doktor Rudolf Steiner, kter po~adoval vaeobecn veden</i> [svazku &#345;d&#367;]<i> v zim&#283; na p&#345;elomu let 1906-07 za triviln &#269;stku 1500 marek.</i> <p><i>Steiner v~dy &#345;kal svm v&#283;rnm (stoupenc&#367;m), ~e nejvyaa stupn&#283; jeho zedn&#345;skho systmu by m&#283;ly bt nejni~ami stupni jinho okultnho systmu, jeho~ vrcholem je... Rex Summus Maximus</i><a href="#_edn8" name="_ednref8" title="">[8]</a><i>.</i> </tr></td></table> <br><br> <table><tr><td> <font face=arial> Rudolf Steiner: <a href=http://www.parareligion.ch/steiner.htm>Not a member of the O.T.O.</a> <ul> Deutsche Version: <a href=http://www.parareligion.ch/steiner_.htm>Rudolf Steiner: niemals Mitglied irgendeines O.T.O.</a><br> Dutch version: <a href=http://www.parareligion.ch/sunrise/steiner_.htm>Theodor Reuss en Rudolf Steiner</a>.<br> Traduse romana: <a href=http://www.parareligion.ch/2007/fs/steiner_ru.htm>Rudolf Steiner</a>: niciodata membru al vre-unui Ordo Templi Orientis.<br> <a href=http://www.parareligion.ch/rsdoc.htm>Online facsimile documents</a> regarding Reuss and Steiner.<br> <a href=http://www.parareligion.ch/books/fl.htm>"Gestatten, Under-Cover Agent Peter-R. K&ouml;nig"</a>  Ein Interview f&uuml;r die FLENSBURGER HEFTE zum Thema "Feldzug gegen Rudolf Steiner". </ul> <td><dir> <img src=http://www.parareligion.ch/2013/flens155.jpg alt=Judenkenner height=450> </tr></td></table> <br><br> <table width=80% border=0 cellpadding=00><tr><td> <font face=arial> <br><br> <h2>Der Judenkenner 8 (19. nora 1936):</h2> <i>Aby naael podporu, zalo~il Reuss v Londn&#283; Vysokou akolu hermetickch v&#283;d. ... Koncem roku 1913 se usadil v Pa&#345;~i.</i> <p><i>`est m&#283;sc&#367; potom, co se usadil v Baselu, propukla vlka.</i> <p><i>Po vlce z&#367;stal Reuss v Baselu jeat&#283; dva roky</i> [Der Judenkenner pak zmi&#328;uje ve spojen s Reussem od roku 1922 E. T. Kurtzahna, d&#367;le~itho &#269;lena Gnostick crkve<a href="#_edn9" name="_ednref9" title="">[9]</a>]. <p><i>Reuss p&#345;emstil svoji rezidenci do Mnichova..., kde se stal zam&#283;stnancem obecn cestovn kancel&#345;e. Po&#345;d jeat&#283; udr~oval sv kontakty s O.T.O.</i> [nap&#345;klad s <a href="http://www.parareligion.ch/frat.htm">Arnoldem Krumm-Hellerem</a><a href="#_edn10" name="_ednref10" title="">[10]</a>]<i>. Krumm-Heller dnes [1936?] roztruauje tuto rakovinu v rosikrucinskch spole&#269;nostech v Brazlii. Prosme vaechny naae p&#345;tele, aby jeho aktivity pozorn&#283; sledovali a oznmili nm je. </i> <p><i>Reuss zem&#345;el nad novmi plny, jak zesm&#283;anit rijsk v&#283;dce, v roce 1923 v Mnichov&#283;, ve svch 63 letech.</i> [P&#345;elo~eno.] <br><br><br> <h2>Vysvtlivky</h2> <div id=edn1> <p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Peter-Robert Knig se narodil v Curychu a tamt~ studoval na universit&#283; psychologii a etnologii. <div id=edn2> <p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Reuss dajn&#283; pou~il stejnch idej o ~ench ve svm Aufbauprogramm der Gnostischen Neo=Christen O.T.O. (Bad Schmiedeberg, 1920): <a href="http://www.parareligion.ch/dplanet/html/inri.htm">http://www.parareligion.ch/dplanet/html/inri.htm</a>. <div id=edn3> <p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Histori &#345;du Leopolda Engcla se budeme: zabvat v p&#345;atm &#269;lnku. <div id=edn4> <p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> O gnostick katolick crkvi budeme hovo&#345;it v p&#345;atm &#269;lnku. <div id=edn5> <p><a href="#_ednref5" name="_edn5" title="">[5]</a> &#268;asopis <a href="http://www.parareligion.ch/church.htm">Gnostick crkev Jules Doinela</a>. <div id=edn6> <p><a href="#_ednref6" name="_edn6" title="">[6]</a> <i>Vzjemnc dotkn se faly jako~to jognsk meditace</i>. Wiener Freimaurer Zeitung 9/10 (&#345;jen, 1929): 26. <div id=edn7> <p><a href="#_ednref7" name="_edn7" title="">[7]</a> Lauer za&#269;al vydvat sv&#367;j <i>Andreas-Bltter</i> od roku 1908. <div id=edn8> <p><a href="#_ednref8" name="_edn8" title="">[8]</a> Tento titul pravd&#283;podobn&#283; nle~ X, co~ je administrativn stupe&#328; O.T.O., kter vldne &#269;len&#367;m p&#345;sluan zem&#283;: Rex Summus Sanctissimus. Nositel X vol O.H.O. <div id=edn9> <p><a href="#_ednref9" name="_edn9" title="">[9]</a> Tyto udlosti se odehrly v letech 1916 a~ 1920 a bude se jimi zabvat p&#345;at &#269;lnek. <div id=edn10> <p><a href="#_ednref10" name="_edn10" title="">[10]</a> Teosof Krumm-Heller byl natolik zajmavou osobnost, ~e se jm a Fraternitas Rosicruciana Antiqua budu zabvat in extenso v p&#345;ipravovan knize o fenomnu O.T.O. stejn jako ve svm p&#345;atm &#269;lnku. <br><br><br><br><br> <p> P. R. Knig, 1993/2017.<br> PYeklad: Martin Mrskoa, HORUS, voz 54, 602 00 BRNO, 1994. <br><br> English version: <a href=http://www.parareligion.ch/reuss.htm>Once Upon A Time On The Dark Side Of The Moon</a><br> Portuguese: Theodor Reuss: <a href=http://www.parareligion.ch/reuss_pt.htm> Av da Sociedade Antroposfica?</a> <br><br><br> <h3> esk pYeklady</h3> <ul> <li><a href=http://www.parareligion.ch/asketict.htm>ASKETI&#268;T A LIBERTIN`T GNOSTIKOV</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/th-reuss.htm>THEODOR REUSS JAKO ZAKLADATEL ESOTERICKCH XDn</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/preklad.htm>PXEKLAD DOKUMENTn</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/vmm.htm>VERITAS MYSTICA MAXIMA</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/fenomen.htm>FENOMN O.T.O.</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/FS-real.htm>SATURNSK GNZE: SKUTE N FRATERNITAS SATURNI</a> </ul> <br><br><br><br> <b>O.T.O. Phenomenon &nbsp; <a href=http://www.parareligion.ch/hallo.htm>navigation page</a>&nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.parareligion.ch" target="_blank">main page</a> &nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp; <a href=&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#107;&#111;&#101;&#110;&#105;&#103;&#64;&#112;&#97;&#114;&#97;&#114;&#101;&#108;&#105;&#103;&#105;&#111;&#110;&#46;&#99;&#104;?subject=O.T.O.-Phenomenon> mail </a> <br><br><br> <table><td align=center bgcolor=F0F0F0> <!-- start of freefind search box html --> <table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 > <tr> <td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;"> <center><table width="90%" cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;"> <tr> <td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;" align=center><a href="http://search.freefind.com/find.html?si=72111334&amp;m=0&amp;p=0">sitemap</a></td> <td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;" align=left><a href="http://search.freefind.com/find.html?si=72111334&amp;pid=a">advanced</a></td> </tr> </table></center> <form style="margin:0px; margin-top:4px;" action="http://search.freefind.com/find.html" method="get" accept-charset="utf-8" target="_self"> <input type="hidden" name="si" value="72111334"> <input type="hidden" name="pid" value="r"> <input type="hidden" name="n" value="0"> <input type="hidden" name="_charset_" value=""> <input type="hidden" name="bcd" value="&#247;"> <input type="text" name="query" size="30"> <input type="submit" value="search"> </form> </td> </tr> <tr> <td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;" align=center> <span style="color: #606060;">Search the O.T.O. Phenomenon Website </td> </tr> </table> <!-- end of freefind search box html --> </td></table><br><br><body bgcolor = "eeddff" link="#cc00ff" vlink="#330066"> <br><br>&nbsp;</p><table width="604" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#000000"> <tr align="center" valign="middle"><td><table border="0" width="600" bgcolor="#FFFFFF"> <tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.parareligion.ch/sunrise/mmm.gif" width="100" height="100" alt="Reuss' Memphis Misraim Emblem"> </td><td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><font size=-2><font face="Arial"><br> <script language="javascript"> <!-- Start hiding -- function change(form){ page= document.pulldown.page.options[document.pulldown.page.selectedIndex].value; location= 'http://' +page } // --> </script> <form name=pulldown><select name=page size=5> <option selected value="parareligion.ch/sunrise/whatsnew.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;What's New ? <option value="parareligion.ch/intro.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Introduction <option value="parareligion.ch/early.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;The early O.T.O. <option value="parareligion.ch/sunrise/ck.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Carl Kellner <option value="parareligion.ch/mm.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Memphis Misraim <option value="parareligion.ch/rituals.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;O.T.O. Rituale <option value="parareligion.ch/saturn.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fraternitas Saturni <option value="parareligion.ch/staley.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Typhonian O.T.O. <option value="parareligion.ch/church.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecclesia Gnostica Catholica <option value="parareligion.ch/megafile.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;The "Caliphate" <option value="parareligion.ch/frat.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fraternitas Rosicruciana Antiqua<option value="parareligion.ch/spermo.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spermo-Gnostics<option value="parareligion.ch/illumin.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Illuminati<option value="parareligion.ch/deutsch.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Seiten <option value="parareligion.ch/bowie.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;David Bowie <option value="parareligion.ch/sunrise/manson.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Manson <option value="parareligion.ch/sunrise/xi.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anal Intercourse and the O.T.O. <option value="parareligion.ch/sunrise/pics.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pictures + Documents <option value="parareligion.ch/sunrise/ram.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Voices of the O.T.O. <option value="parareligion.ch/list.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Books on the O.T.O. </select><br><input type=button value="scroll, select and go" onclick="change(this.form)"></form> </td><td><img src="http://www.parareligion.ch/sunrise/fff.gif" width="100" height="100" alt="one of Reuss' O.T.O. seals"></td></tr></table></td></tr> </table> </tr></td></table> <font face=arial> <br><br><br> </dir></ol></ul> <center> Click <a href="javascript:history.go(-1)">here</a> to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:<br><br> <script language="JavaScript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v1.2 if (document.images) { var imgFiles = MM_preloadImages.arguments; var preloadArray = new Array(); for (var i=0; i<imgFiles.length; i++) { preloadArray[i] = new Image; preloadArray[i].src = imgFiles[i]; } } } function MM_swapImage() { //v1.2 var i,j=0,objStr,obj,swapArray=new Array,oldArray=document.MM_swapImgData; for (i=0; i < (MM_swapImage.arguments.length-2); i+=3) { objStr = MM_swapImage.arguments[(navigator.appName == 'Netscape')?i:i+1]; if ((objStr.indexOf('document.layers[')==0 && document.layers==null) || (objStr.indexOf('document.all[') ==0 && document.all ==null)) objStr = 'document'+objStr.substring(objStr.lastIndexOf('.'),objStr.length); obj = eval(objStr); if (obj != null) { swapArray[j++] = obj; swapArray[j++] = (oldArray==null || oldArray[j-1]!=obj)?obj.src:oldArray[j]; obj.src = MM_swapImage.arguments[i+2]; } } document.MM_swapImgData = swapArray; //used for restore } //--> </script> <script language="JavaScript"> <!-- function MM_swapImgRestore() { //v1.2 if (document.MM_swapImgData != null) for (var i=0; i<(document.MM_swapImgData.length-1); i+=2) document.MM_swapImgData[i].src = document.MM_swapImgData[i+1]; } //--> </script> <body bgcolor="ffffff" link="990033" vlink="ff6699"> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage18 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage18 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage17 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage17 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage16 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage16 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage15 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/liston.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage15 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage14 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage14 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage13 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage13 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage12 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage12 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage11 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picson.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage11 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage10 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage10 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage9 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage9 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage8 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage8 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage7 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fraton.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage7 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage6 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage6 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage5 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualson.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage5 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage4 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage4 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage3 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermoon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage3 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage2 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage2 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage1 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage1 --> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- versionButton = 1; browserName = navigator.appName; browserVer = parseInt (navigator.appVersion); if (browserName == "Netscape" && browserVer >= 3) versionButton = "3"; if ((versionButton == "3") || (document.images)) { toc1on = new Image (40, 40); toc1on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmon.gif"; toc2on = new Image (40, 40); toc2on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckon.gif"; toc3on = new Image (40, 40); toc3on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermoon.gif"; toc4on = new Image (40, 40); toc4on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyon.gif"; toc5on = new Image (40, 40); toc5on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualson.gif"; toc6on = new Image (40, 40); toc6on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchon.gif"; toc7on = new Image (40, 40); toc7on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fraton.gif"; toc8on = new Image (40, 40); toc8on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnon.gif"; toc9on = new Image (40, 40); toc9on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyon.gif"; toc10on = new Image (40, 40); toc10on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileon.gif"; toc11on = new Image (40, 40); toc11on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picson.gif"; toc12on = new Image (40, 40); toc12on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realon.gif"; toc13on = new Image (40, 40); toc13on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieon.gif"; toc14on = new Image (40, 40); toc14on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softon.gif"; toc15on = new Image (40, 40); toc15on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/liston.gif"; toc16on = new Image (40, 40); toc16on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschon.gif"; toc17on = new Image (40, 40); toc17on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonon.gif"; toc18on = new Image (40, 40); toc18on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminon.gif"; toc1off = new Image (40, 40); toc1off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmoff.gif"; toc2off = new Image (40, 40); toc2off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckoff.gif"; toc3off = new Image (40, 40); toc3off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermooff.gif"; toc4off = new Image (40, 40); toc4off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyoff.gif"; toc5off = new Image (40, 40); toc5off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualsoff.gif"; toc6off = new Image (40, 40); toc6off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchoff.gif"; toc7off = new Image (40, 40); toc7off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fratoff.gif"; toc8off = new Image (40, 40); toc8off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnoff.gif"; toc9off = new Image (40, 40); toc9off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyoff.gif"; toc10off = new Image (40, 40); toc10off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileoff.gif"; toc11off = new Image (40, 40); toc11off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picsoff.gif"; toc12off = new Image (40, 40); toc12off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realoff.gif"; toc13off = new Image (40, 40); toc13off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieoff.gif"; toc14off = new Image (40, 40); toc14off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softoff.gif"; toc15off = new Image (40, 40); toc15off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/listoff.gif"; toc16off = new Image (40, 40); toc16off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschoff.gif"; toc17off = new Image (40, 40); toc17off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonoff.gif"; toc18off = new Image (40, 40); toc18off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminoff.gif"; } function img_act(imgName) { if (versionButton == "3") { imgOn = eval(imgName + "on.src"); document [imgName].src = imgOn; } } function img_inact(imgName) { if (versionButton == "3") { imgOff = eval(imgName + "off.src"); document [imgName].src = imgOff; } } //--></SCRIPT> <table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr align=center> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/mm.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.queenie','document.queenie','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmon.gif','MM_swapImage1')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmoff.gif" NAME="queenie" width=40 height=40 border = 0 alt="Memphis Misraim" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/ck.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.ck','document.ck','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckon.gif','MM_swapImage2')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckoff.gif" NAME="ck" width=30 height=40 border = 0 alt="Carl Kellner" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/spermo.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.spermo','document.spermo','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermoon.gif','MM_swapImage3')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermooff.gif" NAME="spermo" width=30 height=40 border = 0 alt="Spermo-Gnostics" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/early.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.early','document.early','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyon.gif','MM_swapImage4')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"> <img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyoff.gif" NAME="early" width=30 height=40 border = 0 alt="The Early Years" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/rituals.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.rituals','document.rituals','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualson.gif','MM_swapImage5')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualsoff.gif" NAME="rituals" width=30 height=40 border = 0 alt="O.T.O. Rituals" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/church.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.church','document.church','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchon.gif','MM_swapImage6')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchoff.gif" NAME="church" width=38 height=40 border = 0 alt="Ecclesia Gnostica Catholica" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/frat.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.frat','document.frat','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fraton.gif','MM_swapImage7')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fratoff.gif" NAME="frat" width=30 height=40 border =0 alt="Fraternitas Rosicruciana Antiqua" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/saturn.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.saturn','document.saturn','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnon.gif','MM_swapImage8')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnoff.gif" NAME="saturn" width=30 height=35 border =0 alt="Fraternitas Saturni" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/staley.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.staley','document.staley','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyon.gif','MM_swapImage9')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyoff.gif" NAME="staley" width=30 height=33 border = 0 alt="Typhonian O.T.O." hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/megafile.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.megafile','document.megafile','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileon.gif','MM_swapImage10')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileoff.gif" NAME="megafile" width=27 height=35 border = 0 alt="'Caliphate'" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/pics.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.pics','document.pics','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picson.gif','MM_swapImage11')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picsoff.gif" NAME="pics" width=33 height=36 border = 0 alt="Pictures" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/ram.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.real','document.real','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realon.gif','MM_swapImage12')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realoff.gif" NAME="real" width=32 height=33 border = 0 alt="RealAudio and MP3" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/bowie.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.bowie','document.bowie','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieon.gif','MM_swapImage13')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieoff.gif" NAME="bowie" width=32 height=37 border = 0 alt="David Bowie" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/soft.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.soft','document.soft','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softon.gif','MM_swapImage14')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softoff.gif" NAME="soft" width=28 height=28 border = 0 alt="Self Portrait" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/list.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.list','document.list','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/liston.gif','MM_swapImage15')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/listoff.gif" NAME="list" width=34 height=25 border=0 alt="Books on O.T.O." hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/deutsch.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.deutsch','document.deutsch','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschon.gif','MM_swapImage16')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"> <img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschoff.gif" NAME="deutsch" width=27 height=35 border = 0 alt= "Deutsche Beitrge" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/manson.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.manson','document.manson','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonon.gif','MM_swapImage17')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonoff.gif" NAME="manson" width=35 height=35 border=0 alt="Charles Manson" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/illumin.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.illumin','document.illumin','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminon.gif','MM_swapImage18')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src="http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminoff.gif" NAME="illumin" width=39 height=40 border=0 alt="Illuminati" hspace=0></a></td> </tr></table> <br><br><br></body></html>