Ordo Templi Orientis: Theodor Reuss — Praotec Antroposofické Spolecnosti?

Ordo Templi Orientis
Carl Kellner, Theodor Reuss
Rudolf Steiner
Martinism
Memphis Misraim
Illuminaten Orden
A.A.S.R.

Theodor Reuss:
PRAOTEC ANTROPOSOFICKÉ SPOLECNOSTI?

compiled by Peter-R. Koenig

THEODOR REUSS JAKO
ZAKLADATEL ESOTERICKYCH RÁDUBez ohledu na nás pokus vykreslit chronologicky obraz událostí musíme vypustit témer vsechny úvahy tykající se osobnosti Carla Kellnera (1851-1905), ideologického zakladatele O.T.O. V nasí prístí knize o fenoménu O.T.O. bude poprvé uvedena vycerpávající biografie od rakouského védce Josefa Dvoraka.
Tento clánek se skládá predevsím z citací z historickych materiálu jen skrovne opatrenych poznámkami. Redakcní komentáre jsou vkládány do závorek tak, aby ctenár porozumel historickym souvislslostem. Pár dodatecnych komentáru a bibliografickych odkazu pak najde v poznámkách.
Zacneme biografickym prehledem o Theodoru Reussovi (1855-1923), ktery byl publikován v roce 1936 ve "völkisch" pamfletu "Der Judenkenner", vybízejícímu k pogromu na Zidy. Jeho nové otistení zde má ukázat nálady, které v té dobe proti tajnymz spolecnostem existovaly. Antisenutské útoky jsou vynechány.
Podrobnejsí Reussovu biografii napsal Ellic Howe a Helmut Moeller pod názvem "Theodor Reuss" v "Ars Quatuor Coronati" 91 (1978). Stejní autori napsali i ponékud matoucí némeckou verzi pod názvem "Merlin Peregrinus" (Würzburg, Königshausen a Neumann, 1986). Nás clánek obsahuje nekteré materiály, které nebyly nikdy publikovány.


PRAOTEC ANTROPOSOFICKÉ SPOLECNOSTI?"Der Judenkenner" 6 (5. února 1936):

Karl Theodor Reuss se narodil v roce 1855 v Augsburgu ... Vystudoval gymnázium, byl dán do ucení na drogistu, ale velmi brzo se zacal vzdelávat na profesionálního operního pevce. Tato pozice mu dovolila [v roce 1883] kontaktovat Richarda Wagnera a jeho ochránce, bavorského krále Ludvíka II. Jeho kariéra vsak náhle skoncila, kdyz Reuss prisel o hlas (kolovala povest, ze kvuli syfilide) ... Jako pravidelny prispívatel nekolika vetsích deníku odesel do Londyna, kde byl [9. listopadu 1876] v nemecky mluvící lózi "Pilger-Loge" Nr. 238 zasvecen ... [a roku 1881 z ní byl opet vypuzen].
V roce 1878 byl za deník
Times (Londyn) jako dobre placeny válecny reportér vyslán na Balkán, a v roce 1882 odjel do Bosny a Hercegoviny.
V roce 1880 strávil Reuss delsí dobu ve své domovine, v Mnichove. Spolecné s následovníky, "Rádu Ilununátu" se pokusil ozivit tento protivládní rád, zalozeny profesorem Adamern Weishauptem z Ingolstadtu ...
V roce 1885 se s Reussem opet setkáváme v Londyné, kde je ve vykonném vyboru anarchistické "Socialistické ligy" ...
[Jeho první] knízka "The Matrimonial Question" nebyla práve vrele prijata ... (1*) 10. kvetna byl vyloucen ze "Socialistické ligy" "pro své utrhacné jednáni "...
Nezakrytá pronemecká spionázní cinnost vedená v Londyne prostrednictvím anarchistu donutila tohoto zrádce opustit Anglii.
V roce 1888 se Reuss objevuje znovu v Berlíne a dal se dohromady s hercem Leopoldem Engelem, aby vzkrísili "Rád Iluminátu".
Nemecké velkolóze Reusse a jeho spojence nejprve ignorovaly ... Teprve kdyz Reuss zacal v roce 1900 propagovat svoji vlastní lózi "Johannislogen" prostrednictvím obchodní kampane "Grosse Freimaurerloge für Deutschland", se "ctihodní velmistri" na nehodného podnikavce rozzlobili. Následkem toho se v roce 1901 Leopold Engel od Reusse oddélil a obvinil ho z podvodu ... vetsí cást clenstva "Rádu Iluminátu" zustala u Reusse, zatímco Engel se pokusil nezávisle na vsech ostatních kancelárích Velkolóze ustavit svuj "Weltbund der Illuminaten" ...
(2*)

"Der Judenkenner" 7 (12. února 1936):

Uvnitr [Memfis-Misraim, AASR] Reuss nabíral nejspolehlivejsí cleny do zvlástní skupiny; byl to Rád vychodních templáru (O.T.O.) ...
Lze odhalit ducha
[vztahujícího se k této] Cirkvi (3*) podle toho, co je psáno v jedné z jejich brozur: "Izraelité by se nemuseli vzdát mnoha vecí, aby patrili k nám ... Guostická církev podporuje liberálne-parlamentárni republiku" (Le Réveil des Albigeois, No. 1, 1900). (4*)
Prvním vudcem [O.T.O. ?] ... nebyl Reuss, ale vídensky prumyslník Dr. Karl [sic] Kellner ...
V roce 1905 Reuss zil v Hamburku. V léte roku 1906
[24. cervna] odiel do Mnichova ... aby tam zasvetil nékteré "novice" do tajemství Rádu templáru. Tito "novicové" byli temito "zjeveními" (5*) tak znechuceni, ze zburcovali policii, aby tohoto libertina Reusse uveznila, ktery jen tak tak unikl vezení, kdyz vecerel v hotelu "Metropol" a utekl ke starému príteli Johnu Yarkerovi v Anglii ...
V Némecku se vyresení rádovych zálezitost spíse ponékud zkomplikovalo po hanebném úteku velmistra Reusse. Ackoliv pan A.P. Eberhardt z Lipska uz vedl "Johannislogen" od 11. listopadu 1906, Reuss si podrzels vyssí rádové stupne az do roku 1909. Potom poveril svého nejvernejsího panose, Dr. Carla Lauera z Ludwigshafenu".
(6*)


"Der Judenkenner" 8 (19. února 1936):

Aby nasel podporu, zalozil Reuss v Londyné "Vysokou skolu hermetickych ved". ... Koncem roku 1913 se usadil v Parízi.
Sest mesícu potom, co se usadil v Baselu, propukla válka.
Po válce zustal Reuss v Baselu jeste dva roky
["Der Judenkenner" pak zminuje ve spojení s Reussem od roku 1922 E.T. Kurtzahna, dulezitého clena Gnostické církve (7*)].
Reuss premístil svoji rezidenci do Mnichova ..., kde se stal zaméstnancem obecní cestovní kanceláre. Porád jeste udrtoval své kontakty s O.T.O.
[napríklad s Arnoldem Krumm-Hellerem]. Krumm-Heller dnes (1936?] roztrusuje tuto rakovinu v rosikruciánskych spolecnostech v Brazílii. Prosíme vsechny nase prátele, aby jeho aktivity pozorné sledovali a oznámili nám je.
Reuss zemrel nad novymi plány, jak zesmesnit árijské vedce, v roce 1923 v Mnichové, ve svych 63 letech.
[Prelozeno.]  1. Reuss údajné pouzil stejnych idejí o zenách ve svém "Aufbauprogramm der Gnostischen Neo-Christen O.T.O." (Bad Schmiedeberg, 1920)
  2. Historií rádu Leopolda Engela se budeme zabyvat v prístím clánku.
  3. O gnostické katolické církvi budeme hovorit v prístím clánku.
  4. Casopis "Gnostická církev Jules Doinela".
  5. "Vzájemné dotykání se faly jakozto jogínská meditace". Wiener Freimaurer Zeitung 9/10 (ríjen, 1929): 26
  6. Lauer zacal vydávat svuj "Andreas-Blätter" od roku 1908.
  7. Tyto události se odehrály v letech 1916 az 1920 a bude se jimi zabyvat prístí clánek.


PREKLAD DOKUMENTU


English version: Once Upon A Time On The Dark Side Of The Moon
Portuguese: Theodor Reuss: Avô da Sociedade Antroposófica?
Ceská VerzeO.T.O. Phenomenon   navigation page   |    main page    |    mail

sitemap advanced
Search the O.T.O. Phenomenon Website


 

       Reuss' Memphis Misraim Emblem

one of Reuss' O.T.O. seals

Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Memphis Misraim Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati