Ordo Templi Orientis: Preklad Dokumentu

Ordo Templi Orientis

Theodor Reuss:
PREKLAD DOKUMENTU

compiled by Peter-R. König
DOKUMENT K PRVNíMU ZALOZENí

Ve jménu aeropága Rádu Iluminátu ... je rozhodnuto, zc nadále od ledna 1900 bude znovu zajisteno právo zakládat svobodozednárské lóze, jak to cinil i jeho zakladatel Adam Weishaupt.
Tajny aeropágus Rádu Iluminátu tímto poveruje jeho rádového clena, Dr. Theodora Reusse, vylucnym právem zakládat a rozsvecovat svobodozednárské lóze podle skotského rituálu Prastarych svobodnych zednáru ... Drázdany, 1. Dimeh
[?] 1900 ...
[podepsán] Theodor Reuss, Leopold Engel.
[Prepis z Oriflamme, cervenec 1914: 7-8 (1*). Tento dokument byl údajné napsán 6. kvétna 1901; preklad.]


MARTINISTICKY RÁD (2*)Tento dokument zmocnie Theodora Reusse z Berlíni zastupovat rád ve funkci s titulem "Zvlástní inspektor" se sidlem v Berlíne ... 24. cervna 1901 ... [podepsán:] Papus [Gérard Encausse] (3*)
[Prepis originálu, prelozeno.]


SWEDENBORGUV SVOBODOZEDNÁRSKY RITUÁLTímto se vsem vedomost dává, ze nás cteny bratr Theodor Reuss, zednársksy mistr, ktery je tu na okraji podepsán, byl rádne dne 25. cervencc AD 1901 pozdvizen ... do stupné Osvíceného vysokého a dokonalého zednáre v lózi Emanuelove a v templu c. 1 v Londyne [Anglie] ... toto stvrzeno podpisem dne 26. cervence AD 1901 ... [podpis:] William Wynn Westcott [Prepsáno z anglicko-némeckého originálu.]


KONSTITUCNI DEKRETVzneseny patriarcha velkodrzitelu rituálu zakládá na americkém kontinente a pro nej Nejvyssí svatyni prastarého a puvodního zednárstva, rádne svolaného Nejvznesenejsím a nejsvrchovanejsím velmistrem, Harry J. Seymourem, drzícího se poverení rádne stanoveného poverovacími dopisy, jez mu byly propujceny vykonnymi vudci rituálu, s místem na Vychode, vé Francii, shlízejících na parísky krov, 21. dne egyptského mesíce tibi, ktery odpovídá 21. cervenci 1862, e.v. ... radne a konstitucné zalozenou v Nejvyssí svatyni a velkolózi pro Velkou Británii a Irsko, spolecne s bratrem Johnem Yarkererem jakozto svrchovanym velmistrem, ktery byl rovnez rádnez inaugurován osobne Harry J. Seymourem dne 8. ríjna 1872 v Londyne.
Recená Neivyssi svatyne ve velkolózi pro Spojené království Velké Británie a Irska po peclivé a dobre uvázené diskusi ustanovila a vydala dekrety o tom, ze bude v Nemecku ustavena a zalozena lóze a templ prastarého a puvodního zednárstva
[podle Swedenborgova rituálu]. Tato Ióze a templ budiz známa jako lóse Svatého grálu a templ c. 15 ...
Bratri svobodní zednári, kterí budou chtít vstoupit do lóze "Svatého grálu", necht se obracejí na velkokanclére Maxe Rahna ... nebo na hlavního strázce pokladu Augusta Weinholtze ... nebo na velkodohlízitele a kustoda Leopolda Engela nebo pana Franze Helda ...

[Opis z némecko-angqlického prvního vydání casopisu Oriflamme z ledna 1902 (4*).]

Duchovním otcem reorganizovaného Rádu vychodních templáru (5*) byl v té dobe uz postarsí bratr Dr. Carl Kellner, 33°, 90°, 96°, X°, Nejvyssí cestny a generální velmistr pro Nemecko a Velkou Británii ... V roce 1895 mohla byt idea Dr. Kellnera uskutecnéna ... V té dobe vsak nebylo dosazeno zádnych vysledku, nebot Dr. Reuss byl stále jesté zamestnán znovuouzivením Rádu Iluminátu, jehoz vudcí osobnosti nebyly, pro Dr. Kellnera prijatelné. Kdyz v cervnu 1902 doslo k naprostému rozchodu mezi bratrem Reussem a jeho zákem Leopoldem E[ngelem], bratr Kellner okamzite obnovil kontakt s bratrem Reussem a inicioval tvorbu nemecké Charty pro rituály Memfisu a Misraimu, nebot povazoval 90°-95° za vhodny pro ideu jakési "zednárské akademie". Rosikruciánství, esoterické nauky o "Hermetickém bratrstvu Svetla" (6*) byly jen pro pár zasvecenych okultního vnitrního kruhu a sly soubezne s nejvyssími stupni Memfis-Misraimu a tito "zasvecenci" tvorili jádro Rádu vychodních templáru.
Nikdo se nemohl stát "zasvécencem" O.T.O., kdo soucasne neprijal tri stupne sv. Jana podle rádného zednárského rituálu.
[Theodor Reuss (7), prelozeno.]


Z VYCHODU A OD NEJVYSSíHO VELKOKONCILU A SVRCHOVANÉHO GENERÁLNíHO VELKOINSPEKTORAtriatricátého a posledního stupne Prastarého a puvodního rituálu svobodného zednárství pro Velkou Britátnii a Irsko ... Na vedomost se vám dává, ze nízepodepsany Svrchovany generální velkoinspektor tímto zde potvrzuje, uznává a prohlasuje, ze nás vzneseny bratr Theodor Reuss z Berlína je zkusenym zednárskym Mistrem, tajnym Mistrem, dokonalym Mistrem ... vybranym velkorytírem Kadose, 30°, komandérem velkoinkvizitorem, 31°, Knízetem královského tajemství a Svrchovanym generálním velkoinspektorem 33° ...
Námi podepsáno a doruceno, Svrchovanym generálním velkoinspektorem triatricátého a posledního Stupne s pecetí naseho Nejysssího koncilu sídlícího pod krovem v Manchesteru tohoto ... 24. dne mesíce zári A.D. 1902. John Yarker 33° ...
[Opis z anglického originálu! (8*) z roku 1902 je rokem, na ktery Reuss vzdy poukazoval jako na rok, v némz mel obdrzet "svoji" Chartu, která ho opravnovala zakládat lóze atd. v Némecku. Zatím vsak nebyl objeven zádny originál této poverovací listiny: pouze nékolik opisu - a na vsech se udává totéz datum jako na vyse uvedené Charte: 24. zárí 1902.]
Vydáváme toto nase písemné oprávnení, které zmocnuje nase vyznacné a osvícené bratry: Theodora Reusse 33°, 90°, 96°, aby vystupoval jako Nejosvícenejsí a svrchovany generálni velmistr, Franze Hartmanna 33°, 90°, 95°, Trikráte osvíceného generálního velkoadministrátora [atd.], k tomu, aby mohl sám jmenovat [sic] do dalsích potrebnych funkcí v Nejvyssí svatyni atd., která se má ustanovit pod krovem berlínskym, nebo v jiném némeckém mésté, jak jiz bylo dríve receno, jménem a z moci titulu Nejvyssí svatyne 33°-95° uvnitr ríse nemecké ... [následuje oprávneni zakládat lóze, kapituly a udélovat vsechny, stupné] 24. den mesíce zárí 1902 E.V. ... John Yarker 33°, 90°, 96°, generální velmistr ad vitam ...
[Opis z casopisu Oriflamme z ledna 1911 (9*) Exvistuje i nemecky preklad v "Der Cerneau-Ritus" (10), kde se mluví o udelení stupnus: Theodor Reuss: 33°. 90°, 95°; Franz Hartmann: 33°, 90°, 96°. "Konstitution, Statuten und Formulare" (Berlín, 1903) na strane 6 cituje tentyz text jako je nhore, ale vynechává pompézní tituly Franze Hartmanna.]


HISTORICKY DOPAD ORIFLAMME, 1904Mír, tolerance, pravda ... Manchester, Londyn, Víden, Berlín 27. prosince 1903. Dr. Carl Kellner, 33°, 90°, 96°, S. [?] honorární generální velmistr pro Velkou Británii a Nemecko ... Theodor Reuss. 33°. 90°, 96° ad vitam generální velmistr pro nemeckou rísi.
[Prelozeno. Vystává otázka, zda-li vsichni ti spisovatelé kdy videli nejaky originál (11*)].


33° POSLEDNI STUPEN NEJVYSSíHO KONCILU ... SVRCHOVANY GENERÁLNí VELKOINSPEKTOR -Prastarého a puvodního skotského rituálu zednárství sídlíciho pod krovem v New Yorku, kdez prebyvá mír, tolerance a pravda: z Velkého Orientu 'IERODOM (12*) v New Yorku ... Já, Max Scheuer 33° skrze autoritu: která mne udelila nezadatelné právo mluvit a jednat jako Nejmocnejsí a nejsvrchovanejsí komandér, jmenuji Nejvznesenejsího bratra Theodora Reusse Svrchovatym generálním velkoinspektorem s triatricátym stupnem, s právem poslance a reprezentanta Nejvyssího koncilu Spojenych státu americkych na vsech teritoriích a provinciích, a do Nejvyssího koncilu Velkého Orientu v Nemecku s triatricátym stupném Prastarého a puvodního skotského rituálu ... tohoto jednadvacátého dne Sivanu A.M. 1663 [?] Max Scheuer 33° ...
[Opis z anglického originálu.]


VE JMÉNU VELKÉHO ORIENTU SKOTSKÉHO RITUÁLU A RITUÁLU MISRAIMU A MEMFISU ...Tímto se na vedomost dává, ze ... John Yarker ... s ohledem na úcinnost Charty Svrchovaného Velkého Orientu Francie s datem 21. cervence 1862, podepsané Harry J. Seymourem, dává právo bratru Theodoru Reussovi pouzívat 33°, 90°, 96°, Dr. Franz Hartmannovi 33°, 95°, Heinrichu Kleinovi 33°, 95°, a jejich spojencum také právo zalozit Nejvyssí svatyni pro nemeckou rísi s právem udelovat vsechny stupne podle Prastarého a puvodního skotského rituálu 33°, podle Orientálního rituálu Misraimu a Memfisu 95°, a od prvního 33° (90°-95°) az posledního stupne a zakládat a rozsvecovat symbolické lóze, kapituly, senáty, koncily, a velkokoncily v Nemecku ... [následovalo zalosení Orientu "Phoenix zur Wahrheit" v Hamburku.]
Podepsána a stvrzena jest tato Charta ... prvního dne mesíce cervence 1904 E.V. Johnem Yarkerem 33°, 90°, 96° G.M.G. pro Velkou Británii a Irsko a Theodorem Reussem 33°, 90°, 96° generálním velmistreru pro némeckou rísi ad Vitam.
[Opis z fotokopie originálu, prelozeno.]


ZDE NA VEDOMOST SE DÁVÁ ...ze John Yarker, 33°, 90°, 96°, Svrchovany generální velmistr ad Vitam Prastarého a puvodního zednárstva, podle skotského rituálu, Ancien et Accepté 33° (Cerneau-Neuyork 1807) a podle orientálniho (egyptského) rituálu Misraimu ... udeluje Theodoru Reussovi 33°, 96°, touto Chartou právo zalozit Nejvyssí svatyni v nemecké, rísi ... 24. dne mesíce cervna 1905.
[Opis z "Vademekum für Lichtsuchende", (13*), prelozeno. (14*).


EDIKTMy, Albert Karl Theodor Reuss, 33°, 90°, 96°, Svrchovany generální velmistr ad Vitam Rádu spojeného rituálu skotského, memfiského a misraimského svobodného zednárství pro nemeckou rísi, svrchovany a generální velkokomandér, absolutní velkovladar, svrchovany pontifex, svrchovany mistr Rádu vychodních templáru - svobodnych zednáru, Magus Supremus Soc. Frat. R.C.S.I. 33°, Termaximus Regens a tak dále, tímto prohlasujeme, ze jsme vyclenili tri svobodozednárské rituály a takto vyhlásili jejich neodvislost.
Od 24. cervna 1907 nadále budou uvedené rády pod nasí jurisdikcí. Nejvyssí koncil skotského, prastarého a puvodního 33° rituálu pro nemeckou rísi.
Generálni velkokoncil (90°) egyptského rituálu Misraimu. Svrchovaná svatvne (95°) prastarého a primitivního rituálu Memfisu ...
Theodor Reuss, 10. zárí 1906
(15*) [Prelozeno.]

 1. "Oriflamme" je název casopisu dríve zmínenych radikálních zednáru, ktery zacal vycházet v lednu 1902. I kdyz to byl nejdríve nástroj Memifs-Misraimu, brzy se stal hlasem O.T.O. Citace pochází z "Oriflamme" (Berlín a Londyn, cervenec 1914):7.
 2. Francouzská zednárská esoterická organizace zalozená v 18. století.
 3. Onoho léta Papus údajne zasvetil ruského cara do martinsmu. Viz James Webb, the occult establishment (La Salle, Il,: Open Court, 1976), 168.
 4. První vydání casopisu (Oriflamme bylo necíslované, str. 1 z tiskoviny "Die Übersinnliche Welt", leden 1902.
 5. V roce 1906 Reuss uverejnil anglicke a nemeckou verzi "Allgemeine Satzungen des Ordens der Orientalischen Templer O.T.O." takzvanym lámenem O.T.O. Bozské oko, sestuipující holubice a kalich. Na 3. strane Reuss mluví o "reorganizované spolecnosti".
 6. Viz Joscelyn Godwin: "Hermetické bratrstvo z Luxoru", Theosophical History III/5 (leden 1991): 137-148.
 7. Jubilejní císto Oriflamme (Berlín a Londyn, 1912): 15n. V cervenci roku 1914 se Reuss znovu dotknul tohoto predmetu v odpovedi na dílo A.P. Eberharta Winkellogen Deutschlands (Leipzig, Verlag Bruno Zechel, 1914).
 8. 29. listopadu 1910 obdrzel Aleister Crowley témer identicky dokument ze stejného zdroje: od Johna Yarkera.
 9. Oriflamme, c. 1 (leden 1911): 4n.
 10. W.C. Archard, "Der Cerenau-(Neuyork 1807 Ritus" (Zürich 1925), 18n.
 11. Oriflamme (Berlin 1904): 19. Viz rovnez "Konstitution, Statuen und Formulare des Gross-Orient" (Berlín, 1903), str. 3, jenze zde se Kellnerovi priznává pouze 33°"! Na strane 5 se o Reussovi mluví jako o "Ritter des kaiserl. ottomanischen Medschidje-Ordens". A ponevadz neexistuje dukaz, ze se Kellner kdy stal svobodnym zednárem, at uz rádnym nebo prílezitostnym, jsou vsechny stupne a tituly pochybné.
 12. V originálu rechymi písmeny.
 13. Publikováno Symbolickou velkolózí skotského rituálu v Nemecku, 1916.
 14. A.P. Eberhart, "Winkellogen Deutschlands", (Lipsko, 1914), 108, tentyz text, avsak s dalsími zasvecenci: Franzem Hartmannem 33°, 95° a Heinrichem Kleinem (zemrel 1913) 33°, 95°.
 15. Oriflamme, c. 2., Mnichov (cervenec-prosinec 1906); 49n.PRAOTEC ANTROPOSOFICKÉ SPOLECNOSTI?English version: Once Upon A Time On The Dark Side Of The Moon
Portuguese: Theodor Reuss: Avô da Sociedade Antroposófica?
Ceská VerzeO.T.O. Phenomenon   navigation page   |    main page    |    mail


sitemap advanced
Search the O.T.O. Phenomenon Website
 

       Reuss' Memphis Misraim Emblem

one of Reuss' O.T.O. seals


Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Memphis Misraim Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati