<html><body><link rel="shortcut icon" href="http://www.parareligion.ch/2007/church.ico"><link rel="icon" href="http://www.parareligion.ch/2007/church.ico" type="image/ico"> <head> <meta name="DESCRIPTION" content="Ordo Templi Orientis, Aleister Crowley, FENOMN O.T.O., Rudolf Steiner, Theodor Reuss, Carl Kellner, Arnoldo Krumm-Heller, Marcelo Ramos Motta, Kenneth Grant, Gnostic Catholic Church, Xd Iluminto, Fraternitas Saturni, Memfisu a Misraimu"> <meta name="ROBOTS" content="all, follow"> <meta name="ABSTRACT" content="Ordo Templi Orientis, Aleister Crowley, FENOMN O.T.O., Karl Germer, Rudolf Steiner, Theodor Reuss, Carl Kellner, Arnoldo Krumm-Heller, Gnostic Catholic Church, Xd Iluminto, Kenneth Grant, Marcelo Ramos Motta, Fraternitas Saturni, Memfisu a Misraimu"> <meta name="KEYWORDS" content="Ordo Templi Orientis, FENOMN O.T.O., Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Gnostic Catholic Church, Theodor Reuss, Carl Kellner, Arnoldo Krumm-Heller, Marcelo Ramos Motta, Kenneth Grant, Michael Bertiaux, Karl Germer, Fraternitas Rosicruciana Antiqua, Order of Illuminati, Illuminaten Orden, Xd Iluminto, Society Ordo Templi Orientis"> <body bgcolor=#FFFFFF link=chrome vlink=#FF7F00 alink=#FFFF00> <style type="text/css"> <!-- a {text-decoration:none} //--> </style> <title>FENOMN Ordo Templi Orientis </title> </head> <body style="scrollbar-face-color:#ffffff"> <dir><br> <table width=80% border=0 cellpadding=00><tr><td> <font face=arial> <font color="#008080" face="Arial"> <h1>FENOMN O.T.O.</h1> <h2>Ordo Templi Orientis, Carl Kellner, Theodor Reuss, Aleister Crowley, Arnoldo Krumm-Heller, Marcelo Ramos Motta, Kenneth Grant, Gnostic Catholic Church, Fraternitas Saturni, Memphis-Misraim</h2> <h4>Peter-R. K&ouml;nig<a href="#_edn1" name="_ednref1" title="">[1]</a></h4> </tr></td></table> <table><tr><td> <font face=arial> Poznmka: Historie O.T.O. (Ordo Templi Orientis) je extrmn&#283; komplikovan, a proto tento &#269;lnek m&#367;~e p&#345;edstavovat pouze vod. Bude proto nevyhnuteln&#283; dochzet k p&#345;ekrvn a vzjemnmu spojovn tmat. Vzhledem k tomu, ~e by bibliografie p&#345;eshla rmec tohoto &#269;lnku, odkazuje autor &#269;ten&#345;e na knihy, kter napsal, v nich~ lze najt kompletn bibliografick zdroje. <td><dir> <img src=http://www.parareligion.ch/sunrise/back/laban.jpg alt="Laban de Laban  Monte Verita" height=250><img src=http://www.parareligion.ch/2007/l2.jpg alt="Laban de Laban  Monte Verita" height=250><img src=http://www.parareligion.ch/2007/l3.jpg alt="Laban de Laban  Monte Verita" height=250> </td></tr></table></center> <br><br> <table width=80% border=0 cellpadding=00><tr><td> <font face=arial> <h2>vod.</h2> <h2>Historie O.T.O. </h2> Historie O.T.O. a s nm spojench bratrstev je histori jejich protagonist&#367;, a za&#269;n postavami <a href="http://www.parareligion.ch/sunrise/ck.htm">Carla Kellnera</a> a <a href="http://www.parareligion.ch/rituals.htm">Theodora Reusse</a>. Theodor Reuss (1855-1923), anglo-n&#283;meck zedn&#345;, kter je historiky i svobodnmi zedn&#345;i pova~ovn za podvodnka, p&#345;ivezl v roce 1902 p&#345;es Anglii do N&#283;mecka <i>frak&#269;n zedn&#345;skou</i> organizaci francouzskho p&#367;vodu, Alte und Primitive Ritus von Memphis und Misraim  <a href="http://www.parareligion.ch/mm.htm">Prastar</a> a primitivn ritul Memfisu a Misraimu (dle MM). V t dob&#283; nem&#283;la n&#283;meck organizace jeat&#283; ~dn definitivn nzev, v prohlaen se vaak tvrdilo, ~e ji zalo~il Harry J. Seymour (33) zakldac listinou v Cerneau 21. &#269;ervence 1862. <p>Osobou, kter se ji~ od roku 1895 zaobrala myalenkou na O.T.O. jako~to privtn skupiny zabvajc se sexuln magi v&#269;etn&#283; tantrickch nauk, byl rakousk pr&#367;myslnk Carl Kellner (1851-1905). Kellner nevedl ~dn &#345;d, m&#283;l jen pr p&#345;tel zabvajcch se sexuln magi. Pot, co se na scnu dostavil Reuss, m&#283;l (Reuss) za to, ~e je to dobr npad u&#269;init sexuln magii d&#367;vodem existence &#345;du, a tak zvolil Memfis-Misraim. N&#283;kter z &#345;dovch stup&#328;&#367; MM se tedy staly i &#345;dovmi stupni O.T.O., zejmna 90-95, je~ byly rovnocenn IX O.T.O. Nsledkem toho sestval Reuss&#367;v O.T.O. z &#269;len&#367; MM, ovaem jen z po&#269;tku<a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[2]</a>. Reuss a jeho samozvan d&#283;dic, <a href="http://www.parareligion.ch/2006/ac/ac.htm">Aleister Crowley</a> (1875 a~ 1947), v~dy pova~ovali O.T.O. a MM za propojen. <p>S fenomnem O.T.O. byly p&#345;ed druhou sv&#283;tovou vlkou spojeny nsledujc &#345;dy a crkve: <dir> <p><li> <a href="http://www.parareligion.ch/saturn.htm">Fraternitas Saturni</a> [FS], &#345;d zalo~en knihkupcem Eugenem Groschem (1888-1964) v roce 1926 v N&#283;mecku. Byl to prvn &#345;d, kter byl zalo~en na bzi Crowleyho filosofickho nbo~enstv Thelema (Zkon Novho Aeonu [Law of the New Aeon]). <p><li> <a href="http://www.parareligion.ch/frat.htm">Fraternitas Rosicruciana Antiqua</a> [FRA], zalo~en n&#283;meckm dobrodruhem Arnoldem Krumm-Hellerem (1879-1949) v Ji~n Americe. <p><li> &#344;d Ilumint&#367; [<a href="http://www.parareligion.ch/illumin.htm">Ordo Illuminatorum</a>, OI], jeho~ p&#345;buznost s O.T.O. se zakldala na faktu, ~e byl znovuzalo~en na p&#345;elomu stolet op&#283;t Theodorem Reussem a hercem Leopoldem Engelem (1858-1931). <p><li> Mysterizn Gnostick katolick crkev, <a href="http://www.parareligion.ch/church.htm">Ecclesia Gnostica Catholica</a> [EGC], m&#283;la zaznamennhodn kontakt s O.T.O. jen prost&#345;ednictvm jedn ze svch pobo&#269;ek v letech 1908-1920. </dir> <p>Dle jsme zkoumali Pansofii [<a href="http://www.parareligion.ch/sunrise/book.htm">Pansophia</a>] Heinricha Trnkera, vynechali jsme vaak Crowleyho vlastn &#345;d Astrum Argenteum [AA]. Knihkupec Trnker (1880-1956) p&#345;edtm, ne~ se vydal na svoji vlastn drhu, se aktivn&#283; podlel na rozvoji n&#283;meck Teosofick spole&#269;nosti. Reuss mu v roce 1921 ud&#283;lil listinu na X. <br><br> <h2>vod do historie.</h2> Setrvvaj zde pochyby, zda-li Reuss vedl O.T.O. onm kongenilnm zp&#367;sobem podle konceptu Carla Kellnera, kdy~ ten v roce 1905 zem&#345;el. Vlivem Reussovy autority vaak byla struktura O.T.O. rozd&#283;lena do deseti stup&#328;&#367;, p&#345;i&#269;em~ v VIII a IXse, v protikladu k zedn&#345;skm regulm, praktikovala sexuln magie. X p&#345;edstavoval administrativnho v&#367;dce v zemi. <p>Kontroverzn loha Aleistera Crowleyho v letech 1910-1912 (nsledujc rok obdr~el zakldac listinu pro svoji vlastn l~i O.T.O. v Anglii a v Irsku) jevila p&#345;inejmenam jeden vznamn rys, podle n&#283;ho~ lze r&#367;zn skupiny O.T.O. klasifikovat: zakomponovnm Zkona Thelema [Law of Thelema] do ritul&#367;. Jednou z hlavnch nezodpov&#283;zench otzek fenomnu O.T.O. z&#367;stv to, kter z mnoha tehdejach skupin O.T.O. lze pova~ovat za prav. Inicia&#269;n rituly O.T.O., kter Crowley v letech 1917 a 1919 p&#345;epsal, Theodor Reuss nikdy nepou~il. Vaechny ostatn l~e si v t dob&#283; vypracovvaly sv vlastn rituly. <p>Existuje d&#367;vod v&#283;&#345;it, ~e dokonce i Reuss nepova~oval sv&#367;j O.T.O. za nstroj pro Thelema. Bez ohledu na to si 27. listopadu 1921 Crowley do svho di&#345;e poznamenal: <i>Prohlsil jsem se O.H.O.</i> (Outer Head of the Order  Zevn v&#367;dce &#344;du). <br><br><br> <img src=http://www.parareligion.ch/1921-08-24-reuss-lewis.jpg> <img src=http://www.parareligion.ch/1921-11-09-reuss-crowley.jpg><br> <img src=http://www.parareligion.ch/1921-11-18-crowley-selfproclaimed.jpg> <br><br><br> <p>V N&#283;mecku, v roce 1922, Heinrich Trnker a jeho sekret&#345; Karl Germer zalo~ili Pansofii, ustavenou ji~ v roce 1921 Trnkerem a jeho ~enou, avaak nyn finan&#269;n&#283; podporovanou obchodnkem Germerem. <p>Reuss zem&#345;el roku 1923, ani~ by jmenoval nstupce. Je velmi pravd&#283;podobn, ~e zamalel u&#269;init svm d&#283;dicem avcarskho obchodnka Hanse Rudolfa Hilfikera (1882-1955), jen~ byl velmistrem l~e Libertas et Fraternitas, zalo~en v roce 1917 v Curychu. Avaak tito serizn svobodn zedn&#345;i se zdr~ovali v stran s ohledem na apatnou pov&#283;st Reusse a Crowleyho. A Crowley tak v dopise Heinrichu Trnkerovi roku 1924 p&#345;ipustil, ~e Theodor Reuss si ho nikdy za nstupce nevybral. <p>V roce 1926, pot, co Crowley navatvil Trnkera a Karla Germera, sekret&#345;e Pansofie, se Eugen Grosche odd&#283;lil od vnit&#345;nho kruhu Pansofie a dajn&#283; s bvalmi leny O.T.O. zalo~il Fraternitas Saturni. FS byl prvnm &#345;dem, kter vznikl na zklad&#283; Zkona Thelema. Trnkerova &#269;st O.T.O., kter u&#269;inila jen pr rezervovanch odkazu na Thelema. p&#345;estala tm&#283;&#345; s aktivn &#269;innost. <p>A tak byla v t dob&#283; jedinou &#269;innou skupinou O.T.O. v Evrop&#283;, neli v celm sv&#283;t&#283;, Reussova &#269;st O.T.O. v Monte Verit a p&#345;buzn v&#283;tev v Curychu, nebereme-li v vahu Crowleyho pokusy vyu~vat jeho domn&#283;l k&#345;dlo O.T.O. v Americe ke snadnmu vd&#283;lku a jako prost&#345;edek pro publikovn vlastnho dla. `vcarsk peka&#345; a exkomunista Herman Joseph Metzger (1919-1990) byl zasv&#283;cen v roce 1943 v Davosu (`vcarsko) Alic Sprengelovou (1871-1947) z Monte Verit, a jeho &#269;innost si zaslou~ vce pozornosti. <p>Nesmme zapomenout na to, ~e po Crowleyho smrti v roce 1947 Karl Germer (1885-1962; bval &#269;len Pansofie) jako jeho nslednk nov &#269;leny v USA nenabral, a ~e avcarsk v&#283;tev O.T.O. m&#367;~e bt pova~ovna za jedinou, tehdy &#269;innou skupinu O.T.O. ve sv&#283;t&#283;. Krom&#283; toho, Metzgerova &#269;innost je d&#367;vodem k tomu abychom v&#283;&#345;ili, ~e jeho O.T.O. se odvozuje od Reussovy skupiny, co~ je fakt, kter mu dal prvo pova~ovat se za v&#367;dce vaech Crowleyho skupin O.T.O. </tr></td></table> <br><br><br><br><br> </font><font face=arial> <table><tr><td> <font face=arial> [Scan at the right taken from: <a href=http://www.parareligion.ch/sunrise/mcoto.htm>O.T.O. Rituals and Sexmagick</a>  Birth and Development of the O.T.O., Amazing Maze, Structure and Practises of the O.T.O. Groups, A note to the Constitutions, the Rituals and the Instructions. (out of print)] <td><dir><img src=http://www.parareligion.ch/sunrise/spartacus.jpg alt="O.T.O. Heads" height=600> </tr></td></table> <br><br> <table width=80% border=0 cellpadding=00><tr><td> <font face=arial> <h2>vod do Historie.</h2> <h2>Komparace: Co se stalo po druh sv&#283;tov vlce? </h2> <h2>O.T.O. a Fraternitas Saturni [FS].</h2> <p>Sv&#367;j exil ve 30. letech trvil Eugen Grosche po n&#283;jakou dobu po boku Reusse a jeho skupiny v Ticinu (italsky mluvc &#269;st `vcarska). Metzger se s nm dostal do styku poprv v roce 1950, a Grosche nsledkem toho a bezprost&#345;edn&#283; nato ud&#283;lil veakerou autoritu tkajc FS mimo N&#283;mecko Metzgerovi, kter intenzivn&#283; cestoval po Evrop&#283;. Proto~e m&#283;l vzum do n&#283;meckch teritori spravovanch spojenci, slou~il Metzger jako vhodn spojka r&#367;znch organizac. Cestoval tak pro &#344;d Ilumint&#367;, staral se mezitm o zle~itosti FS, a navat&#283;voval po Evrop&#283; r&#367;zn thelemity, nap&#345;klad <a href="http://www.parareligion.ch/melling.htm">Frederica Mellingera</a> (1890-1970). Ten byl d&#345;ve &#345;editelem N&#283;meckho expresionistickho divadla, spiritualistou, a pot Crowleyho sekret&#345;em v Anglii, po druh sv&#283;tov vlce jednal z pov&#283;&#345;en Germera s mo~nmi kandidty na zasv&#283;cen pro Crowleyho odno~ O.T.O., kter prov&#283;&#345;oval. <p>Tak se tedy v roce 1951 slou&#269;ila Reussova skupina O.T.O. pod vedenm Metzgera s Crowleyho skupinou O.T.O., kter vldl Germer. Je to opodstatn&#283;n domn&#283;nka, nebo&#357; na Metzgerov&#283; schvalovac listin&#283; je Germer&#367;v a Mellinger&#367;v podpis. Mellinger brzo p&#345;estal udr~ovat styky s O.T.O., aby se mohl v&#283;novat prci pro n&#283;meck teosofy, a &#269;inil tak od roku 1960 a~ do sv smrti v roce 1970. <p>Grosche, kter byl Metzgerem brzo rozlad&#283;n, se spojil u~ kolem roku 1950 s Crowleyho l~ O.T.O. v Anglii, pod vedenm <a href="http://www.parareligion.ch/staley.htm">Kennetha Granta</a>. Grantov kontakty s Groschem rozzu&#345;ily Germera (v&#367;dce Crowleyho skupiny O.T.O.) natolik, ~e Granta v roce 1955 z Crowleyho zedn&#345;sk skupiny O.T.O. vypudil<a href="#_edn3" name="_ednref3" title="">[3]</a>. Nicmn&#283; Grant ve svm tyfnskm O.T.O. [Typhonian O.T.O.] ud&#283;loval stupn&#283; O.T.O. bez zasv&#283;covacch ritul&#367;. <p>Kdy~ Grosche v roce 1964 zem&#345;el, marn&#283; se sna~il Metzger p&#345;evzt veden ve FS, t&#345;eba~e vid&#283;l svoji skupinu jako <i>mate&#345;skou l~i</i> vaech organizac orientovanch na Zkon Thelema. <br><br> <h2>O.T.O. a Fraternitas Rosicruciana Antiqua [FRA].</h2> Arnoldo Krumm-Heller p&#345;ijal pov&#283;&#345;ovac a zakldac listinu od Reusse v roce 1908 a zalo~il FRA v roce 1927. FRA bylo &#269;inn p&#345;edevam v Latinsk Americe, ale m&#283;la sv pobo&#269;ky i ve `pan&#283;lsku, N&#283;mecku a Rakousku. Kdy~ se v roce 1930 setkal Krumm-Heller s Crowleym a Germerem v N&#283;mecku, nabyly n&#283;kter z ritul&#367; thelemickch rysu. Krumm-Heller se rovn&#283;~ stal v roce 1939 gnostickm biskupem, ale po jeho smrti v roce 1949 se FRA rozat&#283;pilo na mnoho skupinek. V roce 1963 se Metzger marn&#283; sna~il vyu~t svch kontakt&#367; ve Venezuele, aby je p&#345;evedl pod sv&#367;j vliv. <p>K dneaku jsou &#269;etn skupiny FRA spojeny bu&#271; s Metzgerem, nebo s OTOA. <br><br> <h2>O.T.O. a &#344;d Ilumint&#367; [OI].</h2> Na p&#345;elomu stolet se Reuss a Leopold Engel nesp&#283;an&#283; sna~ili o~ivit OI, kter v XVIII. stolet zalo~il Adam Weishaupt. P&#345;esto vaak p&#345;e~ilo n&#283;kolik Engelovch skupin ob&#283; sv&#283;tov vlky a p&#345;ealo pod Metzgerovu sprvu v roce 1963. Metzger potom pova~oval OI za zklad pro dala sjednocovn &#345;d&#367; (O.T.O., FRA), a rychle integroval do vyaach stup&#328;&#367; svho OI tak Ecclesia Gnostica Catholica. <br><br> <h2>O.T.O. a Ecclesia Gnostica Catholica [EGC].</h2> Francouzsk gnostick crkev, kter se rovn&#283;~ ot&#345;sala &#269;etnm d&#283;lenm do malch skupinek, byla zalo~ena v roce 1890 a sna~ila se udr~ovat obvyklou crkevn linii apoatolsk sukcese. Avaak ani Reuss, ani Crowley nikdy pod apoatolskou sukcesi nespadali. Reuss m&#283;l snahu v roce 1920 u&#269;init Crowleyho Gnostickou mai <i>oficilnm nbo~enskm ritulem svobodnch zedn&#345;&#367;</i>; a Crowley jenom jednou, v roce 1944, pou~il svho domn&#283;lho v&#367;dcovstv v O.T.O. na to, aby hlavou sv vlastn gnostick crkve u&#269;inil anglickho teosofa <a href="http://www.parareligion.ch/crow.htm">W. B. Crowa</a>. Ale nikde v konstituci O.T.O. nebyl &#345;ad v&#367;dce O.T.O., Outer Head of the Order, (O.H.O.), Zevn v&#367;dce &#344;du, spojovan s v&#367;dcovstvm jakkoliv crkve. <p>Metzgerovi se dostalo &#345;dnho posv&#283;cen, nebo&#357; se nachzelv &#345;ad&#283; nslednk&#367; od Krumm-Hellera, kter pat&#345;il do apoatolsk sukcese. <p>Crowleyho student <a href="http://www.parareligion.ch/white.htm">G. L. McMurtry</a> (1918-1985) obdr~el b&#283;hem roku 1946 n&#283;kolik dopis&#367; od svho mistra z Anglie, zatmco on sm pobval v Kalifornii. V t&#283;chto dopisech ozna&#269;uje Crowley McMurtryho za <i>kalifa</i> (Caliph), co~ je termn, kter se v kontextu s O.T.O. nikdy nepou~val, a to ani v dlech Reusse nebo Crowleyho: zakldalo se to pouze na slov&#283; Calif., co~ je poatovn zkratka pro Kalifornii. Po vce ne~ dvacet let po Crowleyho smrti McMurtry interpretoval toto jeho oslovovn <i>kalifem</i> jako d&#367;kaz, ~e ho u&#269;inil O.H.O. a patriarchou Crowleyho crkve. EGC se nsledkem jeho kaliftu nedostalo ~dn &#345;dn sukcese, a&#357; u~ crkevn nebo od O.T.O. Tato skupina O.T.O. pak samoz&#345;ejm&#283; v roce 1987 p&#345;epsala svoji konstituci. <p>Po Germerov&#283; smrti v roce 1962 proti sob&#283; stly &#269;ty&#345;i soupe&#345;c skupiny v boji o jedin v&#367;dcovstv Crowleyho skupiny O.T.O. pod vedenm Germera. Podle Germerovy v&#367;le m&#283;la posledn slovo jeho ~ena a Mellingcr. Prvn volbou Saschy Germerov byl brazilsk v&#367;dce FRA <a href="http://www.parareligion.ch/sunrise/motta.htm">Marcelo Ramos Motta</a> (1931-1987), ale hned nato se rozhodla pro oblbence svho man~ela, jm~ byl Metzger. Tak se roku 1963 Metzger <a href="http://www.parareligion.ch/metzger.htm">prohlsil za O.H.O.</a> a byl uznvn n&#283;ktermi &#269;leny americk skupiny Crowleyho O.T.O. <p>Teprve po roce 1969 za&#269;al McMurtry vyvjet sil o zskn copyrightu na Crowleyho dla o tarotu a nrokovat si prvo na veden O.T.O. To vzbudilo Mottovu nevoli, kter se ctil opomenut. Kenneth Grant, stejn jako Metzger, Motta a McMurtry, si mohli &#269;init nroky na moc podle dopis&#367;, kter obdr~eli od zem&#345;elho v&#367;dce, z nich~ odvozuj, ~e byli vyvoleni pro tento vysok &#345;ad. Grantovi se poda&#345;ilo dostat se do pozice O.H.O. v roce 1970. Jeho &#269;innost sestval p&#345;edevam z publikovn vlastnch knih. V roce 1969 doalo v Metzgerov&#283; skupin&#283; k rozkolu, a tak se v N&#283;mecku objevila dala nezvisl skupina O.T.O. se svm vlastnm O.H.O. <br><br> <h2>Popis vae uvedench skupin.</h2> <h2>Fraternitas Saturni.</h2> Uvnit&#345; tohoto n&#283;meckho bratrstva p&#345;eva~oval nzor, ~e magick vliv Novho Aeonu vy~aduje neustlou adaptaci Crowleyho u&#269;en na nejnov&#283;ja vvoj. Nsledkem toho se saturnsk rituly prom&#283;nily v podivnou sm&#283;sici st&#345;edov&#283;k magie a astrologie, oko&#345;en&#283;n thelemickou orientac. B&#283;hem doby, zvlat&#283; pak po Groschov&#283; smrti v roce 1964, to vedlo k &#269;etnm rozkol&#367;m, a po roce 1980 se odat&#283;peneck skupina Ordo Saturni stle vce a vce sbli~ovala s Crowleyho lini. O sexuln magii se uvnit&#345; FS voln&#283; debatovalo, nebyla vaak hlavnm tmatem. P&#345;edpokldalo se, ~e FS m svho vlastnho egregora, kter nyn prop&#367;j&#269;uje svoji moc sesterskm spole&#269;nostem, tedy i Ordo Saturni. N&#283;kte&#345; &#269;lenov n&#283;meck v&#283;tve kaliftu jsou zrove&#328; i &#269;leny Ordo Saturni, a tedy prop&#367;j&#269;uj sv magick sexuln sly tomuto egregoru. <br><br> <h2>Pansofie.</h2> V roce 1921 zalo~il n&#283;meck velmistr Reussovy O.T.O., Heinrich Trnker, organizaci s nzvem Pansofie, kter vydala &#345;adu vznamnch rosikrucinskch knih, stejn&#283; jako Crowleyho dla. Krumm-Heller a Reuss pou~vali nzev Pansofie na hlavi&#269;kovm dopisnm pap&#345;e i znmkch. Kdy~ roku 1923 Reuss zem&#345;el, ani~ by jmenoval svho nstupce, vy~adovala konstituce O.T.O., aby zbyl nositel X zvolili p&#345;atho O.H.O. T&#283;ch bylo asi jen osm. Dva z nich, Trnker a americk velmistr, C. R. J. Stansfeld Jones (Frater Achad, 1886-1950, kter m&#283;l Reussovu pov&#283;&#345;ovac a zakldac listinu), zvolili v roce 1925 do &#345;adu O.H.O. Crowleyho, kter m&#283;l X. Sv hlasy pak velmi rychle sthli. <p>Sexuln mystria Pansofie byla sd&#283;lovna pouze stn&#283; samotnm Trnkerem. Odkazy na thelemick nauky lze najt jen v pokro&#269;ilejach internch naukch tto skupiny. Pansofie ukon&#269;ila svoji &#269;innost se smrt Trnkera v roce 1956. <br><br> <h2>Metzger&#367; v O.T.O.</h2> N&#283;kter star a opravdu zedn&#345;sk rituly, kter Reuss zavedl, se vykonvaj ve `vcarsku a~ do dneanho dne, a&#269;koliv ~dn `vcar nepodstoupil ~dn Reussovy vyaa rituly ne~ III; jin zasv&#283;cen sm&#283;&#345;uj p&#345;mo k IX<a href="#_edn4" name="_ednref4" title="">[4]</a>. Po Germerov&#283; smrti, co~ znamenalo ztrtu osoby s thelemickm &#345;zenm, Metzger spojil sv&#367;j &#344;d Ilumint&#367; s Crowleyho O.T.O., kter se op&#283;t &#345;dil podle Reussovch sm&#283;rnic. Ve `vcarsku, pokud vme, se krom&#283; Crowleyho Gnostick niae [Gnostic Mass, nevykonvaj ~dn jin rituly. Metzger propagoval Thelema jen proto, aby se zavd&#283;&#269;il Germerovi. Proto Germer pova~oval Metzgera za jedinho nslednka, jak o tom psal v dopise, kter tak potvrdila Germerova vdova. Metzger se absolutn&#283; vzdal vaech druh&#367; sexuln magie. A&#269;koliv zem&#345;el v roce 1990 a kritria pro &#269;lenstv jsou velmi striktn (ve srovnn s kaliftem), tak tento O.T.O., vaeobecn&#283; znm jako &#344;d Ilumint&#367;, velmi dob&#345;e prosperuje. <br><br> <h2>Mottova Spole&#269;nost O.T.O. v USA a v Brazlii.</h2> Motta si vybral sv &#269;leny spae podle kritri Astr&#367;m Argenteum (n&#283;kte&#345; vybran studenti se museli nau&#269;it zpam&#283;ti n&#283;kter Crowleyho materily) ne~ podle pravidla <i>Zkon je pro vaechny</i> [the Law is for All], kter byl uplat&#328;ovn v zedn&#345;skm Crowleyho O.T.O. Tak tedy Mottova SOTO nem&#283;la nikdy vce ne~ hrstku &#269;len&#367;<a href="#_edn5" name="_ednref5" title="">[5]</a>. Po zve&#345;ejn&#283;n Crowleyho zasv&#283;covacch ritul&#367; v O.T.O. Francisem X. Kingem (The Secret Rituals of the O.T.O.<a href="#_edn6" name="_ednref6" title="">[6]</a>) v roce 1973 za&#269;al Motta tvo&#345;it sv vlastn, nebo&#357; v&#283;&#345;il v nebezpe&#269; jejich znesv&#283;cen. Kaliftu se pak na druh stran&#283; jen dostaly do jeho dr~en. <br><br> <h2>Kalift.</h2> S odkazem na dva zvlatn Crowleyho dopisy McMurtrymu za&#269;al tento od roku 1977 povyaovat jedinou Crowleyho O.T.O. l~i na velkol~i. Jako ve vaech O.T.O. skupinch blzkch svobodnmu zedn&#345;stv, tak i zde byly stupn&#283; ud&#283;lovny napoprv pon&#283;kud nhodn&#283;. McMurtry byl jeden &#269;as Crowleyho oblbencem, kter vskutku tak ozna&#269;il Mellingera, a pak McMurtrho za dalaho mo~nho nstupce. Potom, co si ho Germer a mnoho dalach &#269;len&#367; americk l~e znechutilo, zbavil se McMurtry Motta, stejn&#283; jako Metzgera a Granta. Motta sm byl zvlatn se svmi paranoidnmi l~ovmi procedurami, zatmco dala dva nejsou v l~i jako &#269;lenov O.T.O. v&#367;bec zmi&#328;ovni. Bez ohledu na tato historick fakta akceptovala mena &#269;st americkho &#269;lenstva kalift jako vlastnka americkho copyrightu na O.T.O., kter lze vymhat teprve po devtm odvolvacm soudu! <p>Obecn&#269; &#345;e&#269;eno lze p&#345;edpokldat, ~e sexuln mystria se op&#283;t pono&#345;ila do obskurnosti. Nicmn&#283; je tato skupina O.T.O. jedinou, kter pova~uje vaechna Crowleyho slova za k&#345;~ sv organizace, a kter se dobrala opodstatn&#283;nosti sv pozice leglnmi prost&#345;edky. Na McMurtryho msto po jeho smrti v roce 1985 nastoupil William Breeze (Frater Superior Hymenaeus Beta), kanadsk ~k Grant&#367;v a Bertiauxe. Nen d&#367;vod nev&#283;&#345;it, ~e by se tato volba nesetkala s McMurtryho souhlasem. <br><br> <h2>Tyfnsky O.T.O.</h2> Crowleyho sekret&#345; Kenneth Grant (nar. 1923) netrval na zedn&#345;sk struktu&#345;e Crowleyho skupiny O.T.O. Na druh stran&#283; m&#367;~e Grant odkazovat na Crowleyho di&#345;e, v nich~ Crowley zamalel vyakolit Granta na p&#345;padnho v&#367;dce anglick v&#283;tve O.T.O.; na druh stran&#283; byl z n&#283;meck v&#283;tve O.T.O. vypuzen Germerem v roce 1955. Od t doby tak Metzger omezil kontakty s Grantem. <p>Grantovy pohledy se odvozuj pov&#283;tain&#283; z Jones-Achadovy proklamace o Aeonu Maaty [Aeon of Maat], kter zp&#367;sobila, ~e Crowley Jonese vypudil, pon&#283;vad~ Crowley se pova~oval za proroka Hrova Aeonu [Aeon of Horus]; dle z Groscheova u&#269;en o Saturnu/Setovi; a z Bertiauxova u&#269;en o sexu a voodoo. O sexuln magii se mluv velmi otev&#345;en&#283;. <br><br> <h2><a href="http://www.parareligion.ch/sunrise/otoa.htm">Ordo Templi Orientis Antiqua</a>.</h2> V roce 1921 roza&#345;ila OTOA, odat&#283;peneck skupina z francouzsk v&#283;tve O.T.O. (Reussova p&#367;vodu) svoji strukturu na aestnct stup&#328;&#367;. B&#283;hem doby pak OTOA absorbovala n&#283;kolik dalach gnostickch skupin, v&#283;tev Memfis-Misraimu, episkopln konsekrace, a XI (Crowleyho p&#345;davek homosexuln magie k jeho O.T.O. systmu stup&#328;&#367;). Jeho nejvznamn&#283;jam sou&#269;asnm p&#345;edstavitelem a nejsiln&#283;jam konvergentnm bodem je Ameri&#269;an Michael Paul Bertiaux (nar. 1935), d&#345;ve teosof spojovan se spiritualistcky orientovanm Henry Smithem. Bertiaux&#367;v systm spo&#269;v vhradn&#283; na magick, nikoliv zedn&#345;sk rovni, a sexuln magie je pova~ovna za vznamn st&#345;ed zjmu tto organizace, zam&#283;&#345;en na voodoo. <br><br><br> <h2>Vysvtlivky</h2> <div id=edn1> <p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Peter-Robert Knig se narodil v Curychu a tamt~ studoval na universit&#283; psychologii a etnologii. <div id=edn2> <p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> P&#345;esto~e je jist, ze se Kellner zabval sexuln magi, nen u~ jist, zda-li obdr~el n&#283;kter z t&#283;chto vyaach stup&#328;&#367; MM. Jedin takov d&#367;kaz lze najt v &#269;asopise <i>Oriflamme</i>. <div id=edn3> <p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Je to, mimochodem, d&#367;vod, kter Grant ve svm dopise z 11. srpna 1987 udv. <div id=edn4> <p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Je pochybn, zdali vaechny Crowleyho O.T.O. skupiny m&#283;ly a~ do roku 1973 zasv&#283;covac rituly vyaa ne~ III, kdy o tom napsal Francis X. King: The Secret Rituals of the OTO, London 1973. <div id=edn5> <p><a href="#_ednref5" name="_edn5" title="">[5]</a> Sou&#269;asn po&#269;et vybranch americkch student&#367; se m&#367;~e pohybovat kolem aesti, ale toto mno~stv je nejist. Brazilsk SOTO l~e m&#283;la dajn&#283; t&#345;icet &#269;len&#367; podle l~ovho spisku McMurtry et alii versus Motta, Kalifornie, 16. kv&#283;tna 1985, str.741. <div id=edn6> <p><a href="#_ednref6" name="_edn6" title="">[6]</a> London 1973. <br><br><br><br><br> <p> P. R. Knig, 1993/2017.<br> PYeklad: Martin Mrskoa, HORUS, voz 54, 602 00 BRNO, 1994. <br><br> <h3> esk pYeklady</h3> <ul> <li><a href=http://www.parareligion.ch/asketict.htm>ASKETI&#268;T A LIBERTIN`T GNOSTIKOV</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/th-reuss.htm>THEODOR REUSS JAKO ZAKLADATEL ESOTERICKCH XDn</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/preklad.htm>PXEKLAD DOKUMENTn</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/vmm.htm>VERITAS MYSTICA MAXIMA</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/fenomen.htm>FENOMN O.T.O.</a> <li><a href=http://www.parareligion.ch/FS-real.htm>SATURNSK GNZE: SKUTE N FRATERNITAS SATURNI</a> </ul> </ul> <br><br> <br><br></ul> <br><br> English version : <a href=http://www.parareligion.ch/intro.htm>Introduction</a> to the O.T.O.<br> Version franaise : Le Phnomne O.T.O.  <a href=http://www.parareligion.ch/franz/intro_fr.htm>Introduction</a>.<br> Versione italiana : <a href=http://www.parareligion.ch/storia.htm>Breve Storia</a> dell'O.T.O.<br> Traduo portuguesa : <a href=http://www.parareligion.ch/intro_pt.htm>Introduo</a> Ordo Templi Orientis.<br> Tradducin castellano :<a href=http://www.parareligion.ch/2005/intro_sp.htm> Introduccin</a> a la Ordo Templi Orientis.<br> <a href=http://www.parareligion.ch/sunrise/intro.htm>Russian</a> version.<br> Dutch version : <a href=http://www.parareligion.ch/sunrise/oto_d.htm>Ordo Templi Orientis</a>.<br> Mandarin translation : <a href=http://www.parareligion.ch/2005/introprk.htm>O.T.O. </a><br> Traduse in romana : <a href=http://www.parareligion.ch/2007/fs/intro_ru.htm>Introducere</a> in Ordo Templi Orientis.<br><br> <br><b> <a href=http://www.parareligion.ch/hallo.htm>navigation page</a>&nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.parareligion.ch" target="_blank">main page</a> &nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp; <a href=&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#107;&#111;&#101;&#110;&#105;&#103;&#64;&#112;&#97;&#114;&#97;&#114;&#101;&#108;&#105;&#103;&#105;&#111;&#110;&#46;&#99;&#104;?subject=O.T.O.-Phenomenon> mail </a></b> <br><br>More about all this in: Andreas Huettl and Peter-R. Koenig: <a href=http://homepage.hispeed.ch/O.T.O./english.html> Satan - Jnger, Jger und Justiz</a><br><br><br> </b><table><td align=center bgcolor=F0F0F0> <!-- start of freefind search box html --> <table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 > <tr> <td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;"> <center><table width="90%" cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;"> <tr> <td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;" align=center><a href="http://search.freefind.com/find.html?si=72111334&amp;m=0&amp;p=0">sitemap</a></td> <td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;" align=left><a href="http://search.freefind.com/find.html?si=72111334&amp;pid=a">advanced</a></td> </tr> </table></center> <form style="margin:0px; margin-top:4px;" action="http://search.freefind.com/find.html" method="get" accept-charset="utf-8" target="_self"> <input type="hidden" name="si" value="72111334"> <input type="hidden" name="pid" value="r"> <input type="hidden" name="n" value="0"> <input type="hidden" name="_charset_" value=""> <input type="hidden" name="bcd" value="&#247;"> <input type="text" name="query" size="30"> <input type="submit" value="search"> </form> </td> </tr> <tr> <td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7.5pt;" align=center> <span style="color: #606060;">Search the O.T.O. Phenomenon Website </td> </tr> </table> <!-- end of freefind search box html --> </td></table><br><br><br> <body bgcolor = "eeddff" link="#cc00ff" vlink="#330066"> <br><br>&nbsp;</p><table width="604" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#000000"> <tr align="center" valign="middle"><td><table border="0" width="600" bgcolor="#FFFFFF"> <tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.parareligion.ch/sunrise/mmm.gif" width="100" height="100" alt="Reuss' Memphis Misraim Emblem"> </td><td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><font size=-2><font face="Arial"><br> <script language="javascript"> <!-- Start hiding -- function change(form){ page= document.pulldown.page.options[document.pulldown.page.selectedIndex].value; location= 'http://' +page } // --> </script> <form name=pulldown><select name=page size=5> <option selected value="parareligion.ch/sunrise/whatsnew.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;What's New ? <option value="parareligion.ch/intro.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Introduction <option value="parareligion.ch/early.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;The early O.T.O. <option value="parareligion.ch/sunrise/ck.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Carl Kellner <option value="parareligion.ch/mm.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Memphis Misraim <option value="parareligion.ch/rituals.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;O.T.O. Rituale <option value="parareligion.ch/saturn.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fraternitas Saturni <option value="parareligion.ch/staley.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Typhonian O.T.O. <option value="parareligion.ch/church.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecclesia Gnostica Catholica <option value="parareligion.ch/megafile.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;The "Caliphate" <option value="parareligion.ch/frat.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fraternitas Rosicruciana Antiqua<option value="parareligion.ch/spermo.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spermo-Gnostics<option value="parareligion.ch/illumin.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Illuminati<option value="parareligion.ch/deutsch.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Seiten <option value="parareligion.ch/bowie.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;David Bowie <option value="parareligion.ch/sunrise/manson.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Manson <option value="parareligion.ch/sunrise/xi.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anal Intercourse and the O.T.O. <option value="parareligion.ch/sunrise/pics.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pictures + Documents <option value="parareligion.ch/sunrise/ram.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Voices of the O.T.O. <option value="parareligion.ch/list.htm">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Books on the O.T.O. </select><br><input type=button value="scroll, select and go" onclick="change(this.form)"></form> </td><td><img src="http://www.parareligion.ch/sunrise/fff.gif" width="100" height="100" alt="one of Reuss' O.T.O. seals"></td></tr></table></td></tr> </table></td></tr> </table><font face=arial><br><br> <br></dir></ol></ul> </dir></ol></ul> <center> Click <a href="javascript:history.go(-1)">here</a> to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:<br><br> <script language="JavaScript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v1.2 if (document.images) { var imgFiles = MM_preloadImages.arguments; var preloadArray = new Array(); for (var i=0; i<imgFiles.length; i++) { preloadArray[i] = new Image; preloadArray[i].src = imgFiles[i]; } } } function MM_swapImage() { //v1.2 var i,j=0,objStr,obj,swapArray=new Array,oldArray=document.MM_swapImgData; for (i=0; i < (MM_swapImage.arguments.length-2); i+=3) { objStr = MM_swapImage.arguments[(navigator.appName == 'Netscape')?i:i+1]; if ((objStr.indexOf('document.layers[')==0 && document.layers==null) || (objStr.indexOf('document.all[') ==0 && document.all ==null)) objStr = 'document'+objStr.substring(objStr.lastIndexOf('.'),objStr.length); obj = eval(objStr); if (obj != null) { swapArray[j++] = obj; swapArray[j++] = (oldArray==null || oldArray[j-1]!=obj)?obj.src:oldArray[j]; obj.src = MM_swapImage.arguments[i+2]; } } document.MM_swapImgData = swapArray; //used for restore } //--> </script> <script language="JavaScript"> <!-- function MM_swapImgRestore() { //v1.2 if (document.MM_swapImgData != null) for (var i=0; i<(document.MM_swapImgData.length-1); i+=2) document.MM_swapImgData[i].src = document.MM_swapImgData[i+1]; } //--> </script> <body bgcolor="ffffff" link="990033" vlink="ff6699"> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage18 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage18 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage17 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage17 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage16 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage16 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage15 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/liston.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage15 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage14 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage14 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage13 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage13 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage12 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage12 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage11 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picson.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage11 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage10 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage10 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage9 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage9 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage8 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage8 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage7 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fraton.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage7 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage6 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage6 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage5 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualson.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage5 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage4 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage4 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage3 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermoon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage3 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage2 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage2 --> <!-- #BeginBehavior MM_swapImage1 --> <script language='JavaScript'> <!-- MM_preloadImages('http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmon.gif'); //--> </script> <!-- #EndBehavior MM_swapImage1 --> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- versionButton = 1; browserName = navigator.appName; browserVer = parseInt (navigator.appVersion); if (browserName == "Netscape" && browserVer >= 3) versionButton = "3"; if ((versionButton == "3") || (document.images)) { toc1on = new Image (40, 40); toc1on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmon.gif"; toc2on = new Image (40, 40); toc2on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckon.gif"; toc3on = new Image (40, 40); toc3on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermoon.gif"; toc4on = new Image (40, 40); toc4on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyon.gif"; toc5on = new Image (40, 40); toc5on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualson.gif"; toc6on = new Image (40, 40); toc6on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchon.gif"; toc7on = new Image (40, 40); toc7on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fraton.gif"; toc8on = new Image (40, 40); toc8on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnon.gif"; toc9on = new Image (40, 40); toc9on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyon.gif"; toc10on = new Image (40, 40); toc10on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileon.gif"; toc11on = new Image (40, 40); toc11on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picson.gif"; toc12on = new Image (40, 40); toc12on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realon.gif"; toc13on = new Image (40, 40); toc13on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieon.gif"; toc14on = new Image (40, 40); toc14on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softon.gif"; toc15on = new Image (40, 40); toc15on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/liston.gif"; toc16on = new Image (40, 40); toc16on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschon.gif"; toc17on = new Image (40, 40); toc17on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonon.gif"; toc18on = new Image (40, 40); toc18on.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminon.gif"; toc1off = new Image (40, 40); toc1off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmoff.gif"; toc2off = new Image (40, 40); toc2off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckoff.gif"; toc3off = new Image (40, 40); toc3off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermooff.gif"; toc4off = new Image (40, 40); toc4off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyoff.gif"; toc5off = new Image (40, 40); toc5off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualsoff.gif"; toc6off = new Image (40, 40); toc6off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchoff.gif"; toc7off = new Image (40, 40); toc7off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fratoff.gif"; toc8off = new Image (40, 40); toc8off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnoff.gif"; toc9off = new Image (40, 40); toc9off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyoff.gif"; toc10off = new Image (40, 40); toc10off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileoff.gif"; toc11off = new Image (40, 40); toc11off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picsoff.gif"; toc12off = new Image (40, 40); toc12off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realoff.gif"; toc13off = new Image (40, 40); toc13off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieoff.gif"; toc14off = new Image (40, 40); toc14off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softoff.gif"; toc15off = new Image (40, 40); toc15off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/listoff.gif"; toc16off = new Image (40, 40); toc16off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschoff.gif"; toc17off = new Image (40, 40); toc17off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonoff.gif"; toc18off = new Image (40, 40); toc18off.src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminoff.gif"; } function img_act(imgName) { if (versionButton == "3") { imgOn = eval(imgName + "on.src"); document [imgName].src = imgOn; } } function img_inact(imgName) { if (versionButton == "3") { imgOff = eval(imgName + "off.src"); document [imgName].src = imgOff; } } //--></SCRIPT> <table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr align=center> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/mm.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.queenie','document.queenie','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmon.gif','MM_swapImage1')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mmoff.gif" NAME="queenie" width=40 height=40 border = 0 alt="Memphis Misraim" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/ck.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.ck','document.ck','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckon.gif','MM_swapImage2')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ckoff.gif" NAME="ck" width=30 height=40 border = 0 alt="Carl Kellner" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/spermo.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.spermo','document.spermo','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermoon.gif','MM_swapImage3')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/spermooff.gif" NAME="spermo" width=30 height=40 border = 0 alt="Spermo-Gnostics" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/early.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.early','document.early','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyon.gif','MM_swapImage4')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"> <img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/earlyoff.gif" NAME="early" width=30 height=40 border = 0 alt="The Early Years" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/rituals.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.rituals','document.rituals','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualson.gif','MM_swapImage5')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/ritualsoff.gif" NAME="rituals" width=30 height=40 border = 0 alt="O.T.O. Rituals" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/church.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.church','document.church','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchon.gif','MM_swapImage6')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/churchoff.gif" NAME="church" width=38 height=40 border = 0 alt="Ecclesia Gnostica Catholica" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/frat.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.frat','document.frat','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fraton.gif','MM_swapImage7')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/fratoff.gif" NAME="frat" width=30 height=40 border =0 alt="Fraternitas Rosicruciana Antiqua" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/saturn.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.saturn','document.saturn','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnon.gif','MM_swapImage8')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/saturnoff.gif" NAME="saturn" width=30 height=35 border =0 alt="Fraternitas Saturni" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/staley.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.staley','document.staley','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyon.gif','MM_swapImage9')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/staleyoff.gif" NAME="staley" width=30 height=33 border = 0 alt="Typhonian O.T.O." hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/megafile.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.megafile','document.megafile','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileon.gif','MM_swapImage10')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/megafileoff.gif" NAME="megafile" width=27 height=35 border = 0 alt="'Caliphate'" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/pics.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.pics','document.pics','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picson.gif','MM_swapImage11')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/picsoff.gif" NAME="pics" width=33 height=36 border = 0 alt="Pictures" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/ram.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.real','document.real','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realon.gif','MM_swapImage12')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/realoff.gif" NAME="real" width=32 height=33 border = 0 alt="RealAudio and MP3" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/bowie.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.bowie','document.bowie','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieon.gif','MM_swapImage13')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/bowieoff.gif" NAME="bowie" width=32 height=37 border = 0 alt="David Bowie" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/soft.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.soft','document.soft','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softon.gif','MM_swapImage14')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/softoff.gif" NAME="soft" width=28 height=28 border = 0 alt="Self Portrait" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/list.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.list','document.list','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/liston.gif','MM_swapImage15')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/listoff.gif" NAME="list" width=34 height=25 border=0 alt="Books on O.T.O." hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/deutsch.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.deutsch','document.deutsch','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschon.gif','MM_swapImage16')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"> <img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/deutschoff.gif" NAME="deutsch" width=27 height=35 border = 0 alt= "Deutsche Beitrge" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/sunrise/manson.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.manson','document.manson','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonon.gif','MM_swapImage17')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src = "http://www.parareligion.ch/sunrise/java/mansonoff.gif" NAME="manson" width=35 height=35 border=0 alt="Charles Manson" hspace=0></a></td> <td><a href = "http://www.parareligion.ch/illumin.htm" target="_top" onMouseover="MM_swapImage('document.illumin','document.illumin','http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminon.gif','MM_swapImage18')" onMouseout="MM_swapImgRestore()"><img src="http://www.parareligion.ch/sunrise/java/illuminoff.gif" NAME="illumin" width=39 height=40 border=0 alt="Illuminati" hspace=0></a></td> </tr></table> <br><br><br></body></html>