Fenomén Ordo Templi Orientis

Fenomén O.T.O.

by Peter-R. König

Úvod.

Poznámka: Historie O.T.O. (Ordo Templi Orientis) je extrémne komplikovaná, a proto tento clánek muze predstavovat pouze úvod. Bude proto nevyhnutelne docházet k prekryvání a vzájemnému spojování témat. Vzhledem k tomu, ze by bibliografie presáhla rámec tohoto clánku, odkazuje autor ctenáre na knihy, které napsal (1*), v nichz lze najít kompletní bibliografické zdroje. Nemciny znalé ctenáre bude snad zajímat, ze v némeckém casopise AHA byl otisten osmnáctidílny seriál, pozdeji prepracovany do knihy, v níz najdou i cetné fotografie a faksimile dokumentu a clánku jeho protagonistu.

Historie O.T.O.Historie O.T.O. a s ním spojenych bratrstev je historií jejich protagonistu, a zacíná postavimi Carla Kellnera a Theodora Reusse. Theodor Reuss (1855-1923), anglo-nemecky zednár, ktery je historiky i svobodnymi zednári povazován za podvodníka, privezl roce 1902 pres Anglii do Nemecka "frakcní zednárskou" organizaci francouzského puvodu, "Alte und Primitive Ritus von Memphis und Misraim" - Prastary a primitivní rituál Memfisu a Misraimu (dále MM). V té dobé nemela némecká organizace jestw zádny definitivní název, v prohláseni se vsak tvrdilo, ze ji zalozil Harry J. Seymour (33°) zakládací listinou v Cerneau 21. cervence 1862.

Osobou, která se jiz od roku 1895 zaobírala myslenkou na O.T.O. jakozto privátni skupiny zabyvající se sexuální magií vcetne tantrickych nauk, byl rakousky prumyslník Carl Kellner (1851-1905). Kellner nevedl zádny rád, mel jen pár prátel zabyvajících se sexuálni magií. Poté, co se na scénu dostavil Reuss, mel (Reuss) za to, ze je to dobry nápad ucinit sexuální magii duvodem existence rádu, a tak zvolil Memfis-Misraim. Nekteré z rádovych stupnu MM se tedy staly i rádovymi stupni O.T.O., zejména 90°-95°, jez byly rovnocenné IX° O.T.O. Následkem toho sestával Reussuv O.T.O. z clenu MM, ovsem jen z pocátku (1*). Reuss a jeho samozvany dedic, Aleister Crowley, (1875 az 1947), vzdy povazovali O.T.O. a MM za propojené.

S fenoménem O.T.O. byly pred druhou svetovou válkou spojeny následující rády a církve:

"Fraternitas Saturni" [FS], rád zalozny knihkupcem Eugenem Groschem (1888-1964) v roce 1926 v Némecku. Byl to první rád, ktery byl zalozen na bázi Crowleyho filosofického nábozenství Thelema ("Zákon Nového Aeonu").

"Fraternitas Rosicruciana Antiqua" [FRA], zalozeny némeckym dobrodruhem Arnoldem Krumm-Hellerem (1879-1949) v Jizní Americe.

"Rád Iluminátu" [O.I.], jehoz pribuznost s O.T.O. se zakládala na faktu, ze byl znovuzalozn na prelomu století opet Theodorem Reussem a hercem Leopoldem Engelem (1858-1931).

Mysteriózní Gnostická katolická církev, "Ecclesia Gnostica Catholica" [EGC], méla zaznamenánihodny kontakt s O.T.O. jen prostrednictvím jedné ze svytch pobocek v letech 1908-1920.

Dále jsme zkoumali "Pansofii" Heinricha Tränkera, vynechali jsme vsak Crowleyho vlastní rád "Astrum Argenteum" [AA]. Knihkupec Tränker (1880-1956) predtím, nez se vydal na svoji vlastni dráhu, se aktivne podílel na rozvoji némecké Teosofické spolecnozosti. Reuss mu v roce 1921 udelil listinu na X°.

Úvod do Historie.Setrvávají zde pochyby, zda-li Reuss vedl O.T.O. oním kongeniálním zpusobem podle konceptu Carla Kellnera, kdyz ten v roce 1905 zemrel. Vlivem Reussovy autority vsak byla struktura O.T.O. rozdelena do deseti stupnu, pricemz v VIII° a IX° se, v protikladu k zedniárskym regulím, praktikovala sexuální magie. X°, predstavoval administrativního vudce v zemi.

Kontroverzníi úloha Aleistera Crowleyho v letech 1910-1912 (následující rok obdrzcl zakládací listinu pro svoji vlastní lózi O.T.O. v Anglii a v Irsku) jevila prinejmensím jeden vyznamny rys, podle nehoz Ize ruzné skupiny O.T.O. klasifikovat: zakomponováním "Zákona Thelema" do rituálu. Jednou z hlavních nezodpovezenych otázek fenoménu O.T.O. zustává to, které z mnoha tehdejsích skupin O.T.O. lze povazovat za pravé. Iniciacni rituály O.T.O., které Crowley v letech 1917 a 1919 prepsal, Theodor Reuss nikdy nepouzil. Vsechny ostatní lóze si v té dobe vypracovávaly své vlastní rituály.

Existuje duvod verit, ze dokonce i Reuss nepovazoval svuj O.T.O. za nástroj pro Thelema. Bez ohledu na to si 27. listopadu 1921 Crowley, do svého (diáre poznamenal: "Prohlásil jsem se O.H.O." (Outer Head of the Order - Zevní vúdce Rádu).

V Nemecku, v roce 1922, Heinrich Tränker a jeho sekretár Karl Germer zalozili "Pansofii", ustavenou jiz v roce 1921 Tränkerem a jeho zenou, avsak nyní financné podporovanou obchodníkem Germerem.

Reuss zemrel roku 1923, aniz by jmenoval nástupce. Je velmi pravdepodobné, ze zamyslel ucinit svym dedicem svycarského obchodníka Hanse Rudolfa Hilfikera (1882-1955), jenz byl velmistrem lóze "Libertas et Fraternitas", zalozené v roce 1917 v Curychu. Avsak tito seriózni svobodní zednári se zdrzovali v ústraní s ohledem na spatnou povest Reusse a Crowleyho. A Crowley také v dopise Heinrichu Tränkerovi roku 1924 pripustil, ze Theodor Reuss si ho nikdy za nástupce nevybral.

V roce 1926, poté, co Crowley, navstívil Tränkera a Karla Germera, sekretáre Pansofie, se Eugen Grosche oddelil od vnitrního kruhu Pansofie a údajne s byvalymi cleny O.T.O. zalozil Fraternitas Saturni. FS byl prvním rádem, ktery vznikl na základe Zákona Thelema. Tränkerova cást O.T.O., která ucinila jen pár rezervovanych odkazu na Thelema, prestala témer s aktivní cinností.

A tak byla v té dobe jedinou cinnou skupinou O.T.O. v Evrope, ne-li v celém svete, Reussova cást O.T.O. v Monte Verità a príbuzná vetev v Curychu, nebereme-li v úvahu Crowleyho pokusy vyuzívat jeho domnelé krídlo O.T.O. v Americe ke snadnému vydelku a jako prostredek pro publikování vlastního díla. Svycarsky pekar a exkomunista Herman Joseph Metzger (1919-1990) byl zasvecen v roce 1943 v Davosu (Svycarsko) Alicí Sprengelovou (1871-1947) z Monte Verità, a jeho cinnost si zaslouzí více pozornosti.

Nesmíme zapomenout na to, ze po Crowleyho smrti v roce 1947 Karl Germer (1885-1962; byvaly clen Pansofie) jako jeho následník nové cleny v USA nenabíral, a ze svycarská vetev O.T.O. muze byt povazována za jedinou, tehdy cinnou skupinu O.T.O. ve svete. Krome toho, Metzgerova cinnost je duvodem k tomu abychom verili, ze jeho O.T.O. se odvozuje od Reussovy skupiny, coz je fakt, ktery mu dal právo povazovat se za vudce vsech Crowleyho skupin O.T.O.
Úvod do Historie.


[Scan: O.T.O. Rituals and Sexmagick — Birth and Development of the O.T.O., Amazing Maze, Structure and Practises of the O.T.O. Groups, A note to the Constitutions, the Rituals and the Instructions.]
O.T.O. Heads


KOMPARACE: CO SE STALO PO DRUHÉ SVÉTOVÉ VÁLCE?

O.T.O. A FRATERNITAS SATURNI [FS]Svuj exil ve 30. letech trávil Eugen Grosche po nejakou dobu po boku Reusse a jeho skupiny v Ticinu (italsky mluvící cást Svycarska). Metzger se s ním dostal do styku poprvé v roce 1950, a Grosche následkem toho a bezprostredne nato udelil veskerou autoritu tykající FS mimo Nemecko Metzgerovi, ktery intenzivne cestoval po Evrope. Protoze mel vízum do nemeckych teritorií spravovanych spojenci, slouzil Metzger jako vhodná spojka ruznych organizací. Cestoval tak pro Rád Iluminátu, staral se mezitím o zálezitosti FS, a navstevoval po Evrope ruzné thelemity, napríklad Frederica Mellingera (1890-1970). Ten byl dríve reditelem Némeckého expresionistického divadla, spiritualistou, a poté Crowleyho sekretárem v Anglii, po druhé svetové válce jednal z poverení Germera s moznymi kandidáty na zasvecení pro Crowleyho odnoz O.T.O., které proveroval.

Tak se tedy v roce 1951 sloucila Reussova skupina O.T.O. pod vedením Metzgera s Crowleyho skupinou O.T.O., které vládl Germer. Je to opodstatnená domnenka, nebot na Metzgerove schvalovací listine je Germeruv a Mellingeruv podpis. Mellinger brzo prestal udrzovat styky s O.T.O., aby se mohl venovat práci pro nemecké teosofy, a cinil tak od roku 1960 az do své smrti v roce 1970.

Grosche, ktery byl Metzgerem brzo rozladen, se spojil uz kolem roku 1950 s Crowleyho lózí O.T.O. v Anglii, pod vedením Kennetha Granta. Grantovy kontakty s Groschem rozzurily Germera (vudce Crowleyho skupiny O.T.O.) natolik, ze Granta v rocw 1955 z Crowleyho zednárské skupiny O.T.O. vypudil (2*). Nicméne Grant ve svém "tyfónském" O.T.O. udeloval stupné O.T.O. bez zasvecovacích rituálu.

Kdyz Grosche v roce 1964 zemrel, marne se snazil Metzger prevzít vedení ve FS, trebaze videl svoji skupinu jako "materskou lózi" vsech organizací orientovanych na Zákon Thelema.

O.T.O. A FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA [FRA].Arnoldo Krumm-Heller prijal poverovací a zakládací listinu od Reusse v roce 1908 a zalozil FRA v roce 1927. FRA bylo cinné predevsím v Latinské Americe, ale mela své pobocky i ve Spanélsku, Nemecku a Rakousku. Kdyz se v roce 1930 setkal Krumm-Heller s Crowleym a Germerem v Nemecku, nabyly nekteré z rituálu thelemickych rysu. Krumm-Heller se rovnez stal v roce 1939 gnostickym biskupem, ale po jeho smrti v roce 1949 se FRA rozstepilo na mnoho skupinek. V roce 1963 se Metzger marne snazil vyuzít svych kontaktu ve Venezuele, aby je prevedl pod svuj vliv.

K dnesku jsou cetné skupiny FRA spojenv bud' s Metzgerem, nebo s OTOA.

O.T.O. A RÁD ILUMINÁTU [ORDO ILLUMINATORUM, OI]Na prelomu století se Reuss a Leopold Engel neúspesne snazili ozivit OI, ktery v XVIII. století zalozil Adam Weishaupt. Presto vsak prezilo nekolik Engelovych skupin obe svetové války a preslo pod Metzgerovu správu v roce 1963. Metzger potom povazoval OI za základ pro dalsi sjednocováíi rádu (O.T.O., FRA), a rychle integroval do vyssích stupnu svého OI také Ecclesia Gnostica Catholica.

O.T.O.. A ECCLESIA GNOSTICA CATHOLICA [EGC].Francouzská gnostická církev, která se rovnez otrásala cetnym delenim do malych skupinek, byla zalozena v roce 1890 a snazila se udrzovat obvyklou církevní linii apostolské sukcese. Avsak ani Reuss, ani Crowley nikdy pod apostolskou sukcesi nespadali. Reuss mel snahu v roce 1920 ucinit Crowleyho "Gnostickou msi" "oficiálním nábozenskym rituálem svobodnych zednáru"; a Crowley jenom jednou, v roce 1944, pouzil svého domnelého vudcovství v O.T.O. na to, aby hlavou své vlastní gnostické církve ucinil anglického teosofa W.B. Crowa. Ale nikde y konstituci O.T.O. nebyl urad vudce O.T.O., "Outer Head of the Order", (O.H.O.), Zevní vudce Rádu, spojovany s vudcovstvím jakékoliv církve.

Metzgerovi se dostalo rádného posvecení, nebot se nacházelv rade následniku od Krumm-Hellera, ktery patril do apostolské sukcese.

Crowleyho student G.L. McMurtry (1918-1985) obdrzel behem roku 1946 nékolik dopisu od svého mistra z Anglie, zatímco on sám pobyval v Kalifornii. V techto dopisech oznacuje Crowley, McMurtryho za "kalifa", coz je termín, ktery se v kontextu s O.T.O. nikdy nepouzíval, a to ani v dílech Reusse nebo Crowleyho: zakládalo se to pouze na slové "Calif.", coz je postovní zkratka pro Kalifornii. Po více nez dvacet let po Crowleyho smrti McMurtry interpretoval toto jeho oslovování "kalifem" jako dukaz, ze ho ucinil O.H.O. a patriarchou Crowleyho církve. EGC se následkem jeho "kalifátu" nedostalo zádné rádné sukcese, at' uz církevni nebo od O.T.O. Tato skupina O.T.O. pak samozrejmé v roce 1987 prepsala svoji konstituci.

Po Germerove smrti v roce 1962 proti sobe stály, ctyri souperící skupiny v boji o jediné vudcovství Crowleyho skupiny O.T.O. pod vedením Germera. Podle Germerovy vule mela poslední slovo jeho zena a Mellinger. První volbou Saschy Germerové byl brazilsky vudce FRA Marcelo Ramos Motta (1931-1987), ale hned nato se rozhodla pro oblíbence svého manzela, jímz byl Metzger. Tak se roku 1963 Metzger prohlásil za O.H.O. a byl uznáván nékterymi cleny americké skupiny Crowleyho O.T.O.

Teprve po roce 1969 zacal McMurtry vyvíjet úsilí o získání copyrightu na Crowleyho díla o tarotu a nárokovat si právo na vedení O.T.O. To vzbudilo Mottovu nevoli, ktery se cítil opomenut. Kenneth Grant, slejné jako Metzger, Motta a McMurtry, si mohli cinit nároky, na moc podle dopisu, které obdrzeli od zemrelého vudce, z nichz odvozují, ze byli vyvoleni pro tento vysoky úrad. Grantovi se podarilo dostat se do pozice O.H.O. v roce 1970. Jeho cinnost sestával predevsím z publikování vlastních knih. V roce 1969 doslo v Metzgerove skupiné k rozkolu, a tak se v Nemecku objevila dalsí nezávislá skupina O.T.O. se svym vlastníim O.H.O.

POPIS VYSE UVEDENYCH SKUPIN.Fraternitas Saturni.
Uvnitr tohoto nemeckého bratrstva prevazoval názor, ze magicky vliv Nového Aeonu vyzaduje neustálou adaptaci Crowleyho ucení na nejnovejsí vyvoj. Následkem toho se saturnské rituály proménily v podivnou smesici stredoveké magie a astrologie, okorenené thelemickou orientací. Behem doby, zvláste pak po Groschove smrti v roce 1964, to vedlo k cetnym rozkolum, a po roce 1980 se odstépenecká skupina Ordo Saturni stále více a více sblizovala s Crowleyho linií. O sexuální magii se uvnitr FS volne debatovalo, nebyla vsak hlavním tématem. Predpokládalo se, ze FS má svého vlastního egregora, ktery nyní propujcuje svoji moc sesterskym spolecnostem, tedy i Ordo Saturni. Nekterí clenové nemecké vetve "kalifátu" jsou zároven i cleny Ordo Saturni, a tedy propujcují své magické sexuální síly tomuto egregoru.

Pansofie.
V roce 1921 zalozil nemecky velmistr Reussovy O.T.O., Heinrich Tränker, organizaci s názvem Pansofie, která vydala radu vyznamnych rosikruciánskych knih, stejne jako Crowleyho díla. Krumm-Heller a Reuss pouzívali název "Pansofie" na hlavickovém dopisním papíre i známkách. Kdyz roku 1923 Reuss zemrel, aniz by, jmenoval svého nástupce, vyzadovala konstituce O.T.O., aby zbylí nositelé X° zvolili prístího O.H.O. Tech bylo asi jen osm. Dva z nich, Tränker a americky velmistr, C.R.J. Stansfeld Jones ("Frater Achad", 1886-1950, ktery mel Reussovu poverovací a zakládací listinu), zvolili v roce 1925 do uradu O.H.O. Crowleyho, ktery mél X°. Své hlasy pak velmi rychle stáhli.

Sexuální mystéria Pansofie byla sdelována pouze ustné samotnym Tränkerem. Odkazy na thelemické nauky Ize najít jen v pokrocilejsích interních naukách této skupiny. Pansofie ukoncila svoji cinnost se smrtí Tränkera v roce 1956.

Metzgeruv O.T.O.
Nekteré staré a opravdu zednárské rituály, které Reuss zavedl se vykonávají ve Svycarsku az do dnesniho dne, ackoliv zádny Svycar nepodstoupil zádné Reussovy vyssí rituály nez III°; jiná zasvecení smerují prímo k IX°. (3*) Po Germerove smrti, coz znamenalo ztrátu osoby s thelemickym rízením, Metzger spojil svuj Rád Iluminátu s Crowleyho O.T.O., ktery se opet rídil podle Reussovych smernic. Ve Svycarsku, pokud víme, se krome Crowleyho "Gnostické mse" nevykonávají zádné jiné rituály. Metzger propagoval Thelema jen proto, aby se zavdecil Germerovi. Proto Germer povazoval Metzgera za jediného následníka, jak o tom psal v dopise, ktery také potvrdila Germerova vdova. Metzger se absolutné vzdal vsech druhu sexuálni magie. Ackoliv zemrel v roce 1990 a kritéria pro clenství jsou velmi striktní (ve srovnání s "kalifátem"), tak tento O.T.O., vseobecne známy jako Rád Iluminátu, velmi dobre prosperuje.

Mottova Spolecnost O.T.O. v USA a v Brazílii.
Motta si vybral své cleny spíse podle kritérií Astrum Argenteum (nékterí vybraní studenti se museli naucit zpameti nekteré Crowleyho materiály) nez podle pravidla "Zákon je pro vsechny", ktery byl uplatnován v zednárském Crowleyho O.T.O. Tak tedy Mottova SOTO nemela nikdy více nez hrstku clenu.(4*) Po zverejnení Crowleyho zasvecovacích rituálu v O.T.O. Francisem X. Kingem ("The Secret Rituals of the O.T.O.")(5*) v roce 1973 zacal Motta tvorit své vlastní, nebot' veril v nebezpecí jejich znesvécení. "Kalifátu" se pak na druhé strane jen dostaly do jeho drzení.

"Kalifát".
S odkazem na dva zvlástní Crowleyho dopisy McMurtrymu zacal tento od roku 1977 povysovat jedinou Crowleyho O.T.O. lózi na velkolózi. Jako ve vsech O.T.O. skupinách blízkych svobodnému zednárství, tak i zde byly stupne udelovány napoprvé ponekud náhodne. McMurtry byl jeden cas Crowleyho oblíbencem, ktery vskutku také oznacil Mellingera, a pak McMurtryho za dalsího mozného nástupce. Potom, co si ho Germer a mnoho dalsích clenu americké lóze znechutilo, zbavil se McMurtry Motta, stejne jako Metzgera a Granta. Motta sám byl zvlástní se svymi paranoidními lózovymi procedurami, zatímco dalsí dva nejsou v lózi jako clenové O.T.O. vubec zminováni. Bez ohledu na tato historická fakta akceptovala mensi cást amerického clenstva "kalifát" jako vlastníka amerického copyrightu na O.T.O., ktery lze vymáhat teprve po devátém odvolávacím soudu!

Obecné receno lze peedpokládat, ze sexuální mystéria se opet ponorila do obskurnosti. Nicméne je tato skupina O.T.O. jedinou, která povazuje vsechna Crowleyho slova za kríz své organizace, a která se dobrala opodstatnenosti své pozice legálními prostredky. Na McMurtryho místo po jeho smrti v roce 1985 nastoupil William Breeze (Frater Superior Hymenaeus Beta), kanadsky zák Grantuv a Bertiauxe. Není duvod neverit, ze by se tato volba nesetkala s McMurtryho souhlasem.

Tyfónsky O.T.O.
Crowleyho sekretár Kenneth Grant (nar. 1923) netrval na zednárské strukture Crowleyho skupiny O.T.O. Na druhé strane muze Grant odkazovat na Crowleyho diáre, v nichz Crowley zamyslel vyskolit Granta na prípadného vudce anglické vetve O.T.O.; na druhé strane byl z nemecké vetve O.T.O. vypuzen Germerm v roce 1955. Od té doby také Metzger omezil kontakty s Grantem.

Grantovy pohledy se odvozují povetsine z Jones/Achadovy proklamace o "Aeonu Maaty", která zpusobila, ze Crowley Jonese vypudil, ponevadaz Crowley se povazoval za proroka "Hórova Aeonu"; dále z Groscheova ucení o Saturnu/Setovi; a z Bertiauxova ucení o sexu a voodoo. O sexuální magii se mluví velmi otevrene.

Ordo Templi Orientis Antiqua.
V roce 1921 rozsírila OTOA, odstepenecká skupina z francouzské vetve O.T.O. (Reussova puvodu) svoji strukturu na sestnáct stupnu. Behem doby pak OTOA absorbovala nekolik dalsích gnostickych skupin, vetev Memfis-Misraimu, episkopální konsekrace, a XI°, (Crowleyho prídavek homosexuální magie k jeho O.T.O. systému stupnu). Jeho nejvyznamnejsím soucasnym predstavitelem a nejsilnéjsím konvergentním bodem je American Michael Paul Bertiaux (nar. 1935), dríve teosof spojovany se spiritualisticky orientovanym Henry Smithem. Bertiauxuv systém spocívá vyhradne na magické, nikoliv zednárské úrovni, a sexuálni magie je povazována za vyznamy stred zájmu této organizace, zameerené na voodoo.


© P.R. König, 1998     (Martin Mrskos, HORUS, Úvoz 54, 602 00 BRNO)

  1. Prestoze je jisté, ze se Kellner zabyval sexuální magií, není uz jisté, zda-li obdrzel nékteré z téchto vyssích stupnu MM. Jediny takovy dukaz lze najít v casopise Oriflamme.
  2. Je to, mimochodem, duvod, ktery Grant ve svém dopise z 11. srpna 1987 udává.
  3. Je pochybné, zda-li vsechny, Crowleyho O.T.O. skupiny mély, az do roku 1973 zasvecovací rituály vyssí nez III°, kdy o tom napsal Francis X. King.
  4. Soucasny pocet vybranych americkych studentu se muze pohybovat kolem sesti, ale toto mnozství je nejisté, Brazilská SOTO lóze mela údajne tricet clenu podle lózového spisku "McMurtry et alii versus Motta", Kalifornie, 16. kvetna 1985, str.741.
  5. London: The C.W. Daniel Company, 1973.

Ceská VerzeEnglish version : Introduction to the O.T.O.
Version française : Le Phénomène–O.T.O. — Introduction.
Versione italiana : Breve Storia dell'O.T.O.
Tradução portuguesa : Introdução à Ordo Templi Orientis.
Tradduciõn castellano : Introducción a la Ordo Templi Orientis.
Ceská verze : Fenomén O.T.O.
Russian version.
Dutch version : Ordo Templi Orientis.
Mandarin translation : O.T.O.
Traduse in romana : Introducere in Ordo Templi Orientis.


navigation page   |    main page    |    mail

More about all this in: Andreas Huettl and Peter-R. Koenig: Satan - Jünger, Jäger und Justiz


sitemap advanced
Search the O.T.O. Phenomenon WebsiteThis article was scanned and converted to text by Stephen L***.
Homepage: Maps and Magick 

       Reuss' Memphis Misraim Emblem

one of Reuss' O.T.O. seals


Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Memphis Misraim Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati