SATURNSKÁ GNÓZE: FRATERNITAS SATURNI
  SATURNSKÁ GNÓZE
  SKUTEÈNÍ FRATERNITAS SATURNI

  Barbara Weissová, Ottmar Domainko a Peter-R. Koenig
"Jak inkarnovat Egregora? Homunkulizujte ho!"

"Stvoøení homunkula Crowley popisuje v termínech tajného rituálu pro èleny IX. stupnì O. T. O. . Tato metoda zaèíná pøedpokladem, že se lidské ego inkarnuje ve tøetím mìsíci tìhotenství. Jedna klasická metoda zahrnuje vyjmutí oplozeného vajíèka a pokraèování tìhotenství mimodìložnì. Crowleyho další charakteristika je v detailech nejasná, vyjádøená pomocí nìkolika málo alchymických výrazù.
Moderní magická metoda je zcela odlišná. Crowley doporuèuje vybrat takového ženského magického partnera, jehož horoskop souhlasí s pøirozeností požadovaného homunkula. Magik a jeho parnerka "souloží až do okamžiku" dokud není dosaženo oplodnìní. Potom se žena odebere na opuštìné místo, kde jsou pronášena pøíslušná zaklínání (napøíklad: "Banishing formulae" sefirotického "Stromu Života") 5 - až 7- krát dennì. Žena je "neustále vzdìlávána texty, knihami a obrazy vhodné pøirozenosti jsoucna evokovaného ducha" - metoda Liber Astarte  (bhakti jóga). Porod je vyvolán jakýmkoliv prostøedkem tak, aby bylo dítì zrozeno v patøièném astrologickém znamení, poté je bezprostøednì zasvìceno, oèištìno a požehnáno ve jménu inkarnovaného ducha."
James M. Martin, z "Abrasaxu", Texas 1993.


Ovšem když Jack Parsons spolu s Ronem Hubbardem zapoèali práci na stvoøení takzvaného Mìsièního Dítìte (stejnì ve shodì s Crowleym nazvané Moonchild ), Crowley reagoval ostøe.
Pøipraven dvìmi sestrami o dìdice se Parsons rozhodl ukonèit své styky s lidskými ženami a namísto toho se rozhodl vyvolat elementála v ženské podobì, který by sloužil jeho sexuálním a rituálním zámìrùm. Použil síly Elementální tabulky enochiánských vzývání, která vypracoval Dr. John Dee v Anglii, za vlády královny Alžbìty I.
Dle tohoto postupu je nutno jméno elementála, který bude vzýván, vepsat do Pyramidy a vyslovit pøíslušné Enochiánské vzývání. Elementál reaguje okamžitì a to do té doby, dokud není pøání vyplnìno a úplnì inkarnováno do lidské podoby.
Muž užije svého erektizovaného penisu jako zdroje energie a jeho símì je použito jako substance, ze které elementál povstane ve viditelném tìle.
Parsons provádìl evokace v prùbìhu roku 1946, a to po celých jedenáct nocí, bìhem kterých Marjorie Cameronová dosáhla poddajnosti a poslušnosti, tak jak bylo elementály zaslíbeno.
Crowley reagoval ostøe, protože - podle nìj - se nesmí adept odvrátit od lásky k Nekoneènu k lásce k Inferiorní.
Parsons svùj život skonèil roku 1952 v laboraroøích "CalTech", když pøekapával rtu z plné nádoby do prázdné a byl zabit následnou explozí.LIDÉ Z KAMENEVelmi zajímavou (a možná jedinou skuteènou) magickou organizací vùbec jsou FRATERNITAS SATURNI (FS). Theodor Reuss, pøedpokládaný následovník po Carlu Kellnerovi, mìl nìmeckou poboèku O. T. O. , vedenou držitelem X. stupnì Heindrichem Tränkerem, zvanou Pansofia. Právì z této organizace vznikli FS, pøibližnì v období 1926 -1928. Èlenem øádu byl i Albin Grau, tvùrce vizuálních efektù filmu "Nosferatu".Magický systém Saturnského øádu je pøísnì øazen do struktury stupòù. Po druhé svìtové válce byl systém rozšíøen od 10. stupnì do 33. stupnì (jenž si zachovaly strukturu Svobodných Zednáøù), ale jen 10 stupòù bylo magicky aktivních a nezbytnì nutných: 8. a 10. stupeò (nashromáždìní síly a projekce Egregora), 9. - (ženská sexuální magie, Luna, Ješod), 18. - (mužská sexuální magie), pak následoval 19. , 20. , 25. , 31. , 33. stupeò. Struktura byla vymyšlena proto, aby byly zastaveny Tränkerovy soudní žaloby na FS. Všechny ostatní stupnì jsou jen placebo. 18. a 33. stupeò byl dùležitý pro existenci FS, ale jen 18. stupeò (sexuální magie) mohl být - a stále být mùže - praktikován mimo øád profánní veøejností.
Velmi nápadným rysem saturnského øádu je jeho Egregor.

 

TY JSI MUJ STOØITEL, ALE JÁ JSEM TVUJ PÁN33. stupeò je nazýván GOTOS: Gradus OTO Saturni, který je identický s úøadem O. H. O. (Outer Head Of  O. T. O. tj. Vnìjší Hlava O. T. O. pozn. pøekl. ) v O. T. O..
I. H. O. (Inner Head Of O. T. O. tj. Vnitøní Hlava O. T. O. ) je ve FS zpùsob spojení s Tajným vùdcem, nebo také s Vnìjší Hlavou Øádu. Jinými slovy: na rozdíl od OTO je IHO ústy OHO. FS uctívají svého Egregora jako bustu, jehož obraz byl zjeven jedné z èlenek øádu. Právì Egregor OTO je obvykle identifikován s Bafometem (kterého nìkteøí identifikují s Aiwazem, ale stejnì tak vidìl H.J. Metzger "Stélu Zjevení" jako Egegora OTO). Crowley však podle všech náznakù nikdy nepøijal Bafometa jako inkarnovanou bytost (èlovìka). Egregor FS se jmenuje GOTOS UTUIT (tj. OTO - IT), jehož socha je pravidelnì trápena elixírem jedineèného druhu.
24. stupeò FS spoèívá tajnì na výuce skuteèné pøirozenosti Bestie. Tím jménem by mohlo být "Gregor" právì proto, že jeho èíslo je 666.
Proè Gregor ? Nyní prozkoumejme osobu zakladatele FS, Eugena Grosche, který sebe pokládal za Velkou Bestii a Egregora FS, inkarnovaného v ten okamžik do jednoho tìla, a to tehdy, když Grosche dosáhl 33. stupeò (tj. na velikonoce 1960). Tehdy se GOTOS stal G. O. T. O. S.-em. Podobnì Crowley, nazývaný Bafomet, když dosáhl 11. stupnì OTO. To je tajemství jak OTO, tak i FS: Tyto øády existují jen z pozornosti jeho zakladatelù nebo ze síly osob povìøených úøadem OHO (IHO v pøípadì hlavy FS). Protože Eugen Grosche (stejnì jako Crowley) mìl - pøísnì vzato - malou zkušenost se ženami, nemohl si uvìdomit dualitu duše ve svém tìle. Proto si vynutil stvoøit GOTOSe v takovém charakteru, aby dosáhl oboupohlavnosti (alespoò po své smrti). Jestliže by GOTOS mohl být muž, potom cyklus 11. stupnì Lucifer-Noctifer by mohl být  uzavøen. Jedinì Crowley vysával své "fanoušky" pøímo (tj. v turecké lázni).

Plánoval Grosche mít svou dceru jakožto Mìsièní Dítì? Její jméno nám hodnì pøipomene novelu "Alraune" H. H. Ewerse (z roku 1911): odejmout sperma èerstvì obìšeného muže a "zasadit" je do prostitutky. Voilá! První to povìstné dítì. Takto se mùžeme domnívat, že Grosche byl velmi inspirován lascivní pøíchutí Ewersovy knihy, jak je patrno pøi ètení pøedcházející novely "Exorial".
 
Vskutku, jakákoli úvaha o rozdílu mezi Gotosem a G. O. T. O. S.-em jako dvou rozdílných bytostech je zavádìjící. Skuteèná magická formule, ke které je Egregor je zmocnìn, je sát energii všech èlenù (FS). Proto jediné zamìøení Saturnského Øádu je: Sytit vampíra.
Je to thelémické ? Grosche napsal: "Bratøi FS nejsou Thelémité." ("Blatter fur angewandte okkulte Lebenkunst" è. 93, str. 2). Vrchol Satunské gnóze leží za Thelémou.

Stavìli FS sami sebe do návaznosti s Templáøi? Pøesnì po 643 letech po upálení Jacoba Burgunse Molensise byla 18. bøezna 1957 zøízena Hlavní Lóže FS. Každý 18. bøezen byl Molensis evokován "in nomine demiurgi Saturni" (naøízení è. 8, datováno 31. ledna 1958). Ronìž Grosche uvádìl své datum narození 11. bøezna 1888, jež nám mùže znovu pøipomínat Molesise, jenž se narodil 11. bøezna 1314.
Kenneth Grant, který si dopisoval s E. Groschem od roku 1950 - 1955, vytvoøil kult "LAM" (stejný jaký má OTOA - Ordo Templi Orientis Antiqua - ve Španìlsku). "LAM", forma pøíbuzná s Aiwazem, odhaluje svou "tváø lva" v tranzech magickým médiím, které pøináší zprávu o tom, že pøed nedávnem byla busta "LAM" oživena spermatem.GOTOS ŠEPTAJÍCÍ POZNÁNÍ RUNTermín "Gotos" mùžeme nalézt mezi Ariosofisty (viz Rudolf J. Mund, "Hitlerùv Rasputin", Vídeò 1982). "Got" znamená, psáno runami, got (tj. bùh). Jedná se o jeden z nejstarších ario-germánských slovních koøenù. Spoleèný kmen tohoto slova, jak již bylo øeèeno (runami), je "goto". Zpùsob jak vyslovit runu "O" není jen s použitím samohlásky "u" nebo "o", ale rovnìž i se samohláskou "a". Výraz "gots" je zdrobnìlina slova "got". V bìžné staronìmèinì ke zdrobnìlinám byla pøidávána pøípona "- zio". A výslovnost potom byla "gots" nebo "gotos". V Rakousku je stále bìžná fráze "IN GOTS NOM" tj. "IN THE NAME OF GOD". Tato zdrobnìlá forma svìdèí o velmi hlubokém vztahu mezi èlovìkem a "got-em" nebo "goto-em" (jež je tím samým), právì tak "got" je mladší a kratší podobou "goto" nebo "ghuta" (záleží na náøeèí). Je možné, že indo-germánský verbální základ "ghau" se ovšem stal slovem "ghutto". To znamená, že sloveso se stalo podstatným jménem, nebo význam slova "ghau" je "invokovat", proto tvar "gotos" v podstatì naznaèuje sloveso "invokován".
Nyní je snadné odhadnout, že "gotos" je jen technický termín pro invokaci kterékoli bytosti, napø. Bafometa!
  Pro staré Germány byla idea boha pojmenovaným jsoucnem: druh prvotní síly pùsobící na vše, bytost bez definitivního tvaru. Nesmíme to míchat s Wotanem nebo Odinem, který je pøesnì formulován. "Got" korensponduje s indickým "Átmanem", z jehož pohledu jsou bohové smrtelné bytosti.BUÏ POŽEHNÁN TÍMTO BOŽÍM SPERMATEMOHO, egregor GOTOS, zahrnut tøikrát: v krvi, spermatu a v démoniu Pluta. Požadovaná kvalita zahrnutých elementù by mìla mít plutonský ùèinek. Otázka skuteèných jmen a symbolù démonia Pluta zùstává neznámá do tohoto dne. Je zøejmé, že nikdo nebyl schopen invokovat démonium Pluta. Dokonce i "staøí" FS (které samozøejmì mohl znát i František Bardon) vypracovali simulace plánu plutonského démonia evokací:
1) vnìjší sféry tj. saturnské démonium (kterým je Zazel) a
2) vnitøní sféry tj. marsické démonium (Bartzabel).
Proto: není nic nového za (èerným) sluncem, i za Plutem.

Energetický rys souèasného GOTOSe je:
1. Saturnské démonium navenek
2. Marsické démonium uvnitø
3. Lunární démonium kvùli projevení (Luna skrývá sexuální "zasvìcení")

Proto velikonoce jsou nejvíce preferovaný èas v roce pro zrození. Velikonoce rovnìž korenspondují s Ostarou, Bohyní zpùsobující pohlavní lásku, rùst a pod., jíž bylo hojnì obìtována krev a lidské obìti. Prakticky mùžeme øíct, že tyto tøi démonia jsou pouze dvì: jestliže plutonské démonium je z vnìjší strany saturnské pøirozenosti a uvnitø pøirozenosti marsické. Démonium Luny je potøebné jen pro manifestaci (projevení). "Velký Saturnský Rituál" se ujímá vlády v èase, kdy solární démonium je nejsilnìjší, právì tehdy "Missa Soli" vládne sférám (v Saturnském Øádu), když je lunární démonium nejsilnìjší. Busta GOTOSe je umístnìna na západní stranì, jež tak zakrývá ztemnìní svìtla.
Za povšimnutí stojí jak "evokaèní symboly Luciferské hierarchie" (napsáno velmistrem FS), tak i všechny materiály týkající se 18. stupnì (FS), kde jsou uctívaèi Saturna zahrnuti množstvím síly a mocným víøením.KOLIK GOTOSU SE MUŽE STÁT G. O. T. O. S.-y?Prvním Gotosem byl Eugen Grosche, zasvìcen na velikonoce 1960. Pod jeho vedením byli iniciováni jen dva èlenové do 18. stupnì (pøesná kopie listin je ve dvou knihách "In Nomine Demiurgi Saturni", Mnichov 1998). První z nich byl Walter Engler v Nìmecku (kromì toho držitel 10. stupnì a další IHO). Druhým byl Carl Welder/Giovanni, který byl po smrti E. Grosche, 17. dubna 1965 zasvìcen do 33. stupnì velmistryní Margaretou Berndt/Roxane, která posléze brzy zemøela. Je tedy jasné, že úøad velmistra byl a je stále druhotnou pøirozeností Saturnského Øádu.
Toto se stalo definitivnì jasným, když se Walter Jantschik - zasvìcen pouze do 8. stupnì (FS) - stal velmistrem v roce 1968. Druhým zasvìcencem 33. stupnì po E. Groschovi byl Gionanni. Po jeho smrti (tj. posmrti  Eugena Grosche) byl vytvoøen tento trojlístek, který ale jako pouhá maska kryl fakt, že tím hlavním (vùdcem) je Giovanni. V souhlasu s øádovým pravidlem, datováno 13. dubna 1963, mùže být 28. až 33. stupeò pøijmut jen jedním èlovìkem daného stupnì (který byl pøedán Groschem, Berndtovou, Welderem, Englerem atd. ). K èemu vlastnì došlo? Goivanni velmi brzy zasvìtil další èleny do 18. a 33. stupnì: Guido Woltera/Daniela, tøetího držitele 33. stupnì a 4. bøezna 1989 byl korunován ètvrtý Gotos.ORDO SATURNIKoncem roku 1970 Dieter Hiekaus/Set-Horus založil Ordo Saturni spolu se starými èleny FS. Gotos-Giovanni - mìl pùsobit jako ochránce. Teprve od té doby poèali vysocí èlenové FS pøestupovat do OS. Když byl pøidìlen titul Gotose D. Hiekausovi v roce 1989, stalo se magicky nutné pro všechny žijící èleny 18. stupnì poskytnout mu své síly (tajné slovo 18. stupnì je Bafomet). Jediným pøijatelným byl pouze Švýcar Emil Furrer/Domani, Walter Englert, ale alespoò dva další èlenové nakonec odpadli. Jedním z tìchto odpadlíkù byl Daniel (18. a 33. stupeò), kolem nìhož se vedly pomluvy, že žije od zaèátku 70. let v ústavu pro duševnì choré. Stále (prý) tam pobývá (datováno 1998).
Protože si originál busty GOTOSe odnesl Daniel, používá OS nìkolik napodobenin. Pouze nìkteré insignie Gotose byly v roce 1992 odevzdány Dieteru Hiekausovi, aèkoli na "Hùl Veleknìze" se stále práší v archívech "starých" FS. (Pøední èást této vzácnosti si mùžete dopøát vidìt na fotografii v knize "Materialen zum OTO", Mnichov 1994).
Ordo Saturni je oficiálnì registrován v Brémách, ale o èlenství je možné požádat u "Esoterical Study Society" v Bersenbruk, což èinní OS bez prostøedkù, protože èlenové nejsou vázáni na to kolik penìz musí poslat. Uvnitø OS existuje další tajný øád, kterým je Order Of Set.
Nemáme tu místo, abychom prodiskutovávali vztah  mezi Saturnem, Setem, Šejtanem a Satanem. Postaèíme si s citátem Groschova výkladu      G. N. O. S. I. S.: "Gnostici Noscuntur Omen Scientiam In Satana" (Satanische Magie, Wolfenbuettel 1926, strana 35).DÍTÌ NOSFERATUSNásledkem fyzické smrti E. Grosche GOTOS zùstal bez pána. Nìkolik èlenù OS nám sdìlilo detaily saturnské sexuální magie a plán inkarnovat GOTOSe/Eugena Grosche/Bestii do tìla lidského dítìte, a to podle astrologic-kých výpoètù a skrze kombinaci 9. stupnì - s aktem 11. stupnì. Tak by mìla být realizována pøísaha Groscheho vnitøního kruhu pøed jeho smrtí.
OS a Pentalpha-Circle (18. stupeò) pokraèují v sexuálnìmagické práci starých FS (Pentalpha No 2, Bersenbruk, asi 1982).
Toto je jejich pojetí starého kolobìhu: Gotos na velikonoce dosazený na trùn v roce 1960, plus 33 rokù a jeden cyklus Saturna po smrti E. Grosche (tj. od 5. ledna 1964) - to se rovná roku 1993.
Ve vzniklém mezièase pøijímají GOTOSovi pøedchùdci energii jako Gotos. Vzniká otázka, zda by mohl být GOTOS Junior v "Nebeském Chrámu Saturnovì" šastný? (Nový domov Heikause, zaplacený z èlenských poplatkù.) Je jisté, zda jeho rodièe nebudou HIV - pozitivní? Kdo mùže, z právního hlediska, být dárcem semene nebo magickým otcem?
Homunkulova potøeba energie pokládá další otázku. Minulost i souèasnost zaznamenaly enormní ztráty èlenù (od roku 1960). Nebudou stávající èlenové pracovat hùøe a hùøe?
Situace se ještì více zkomplikovala, když èlenové takzvaného "Kalifátu" (americký O.T.O., založený 1977) vstoupili do Ordo Saturni, propagujíc banální solárnì-falické ideály.


Překlad: CyberTempli, http://cybertempli.mysteria.cz/, 2001.

Peter-Robert König se narodil v Curychu a tamtéž studoval na universitě psychologii a etnologii.

English version: The Real Fraternitas Saturni
Versiune romana: SATURN GNOSIS: Adevaratul Fraternitas Saturni

This article was also a speech delivered for C.E.S.N.U.R. at the London School of Economics in 1993.
Ceská Verze

Spermophagy

 • Spermo-Gnostics
 • The Secrets
 • Correct Gnosticism
 • Smoke gets in your Aiwass, I and II
 • Nosferatu's Baby
 • Heinrich Tranker Baphomet Rosycross Regarding Aleister Crowley's antidemocratic, racist and misanthropic writings, followers point out: "The reason [...] aspects of Thelema are omitted [in public discussion] indicates the actual problem with presenting Thelema as a religion and attempting to get Thelema sanctioned by the government or approved by the public: Thelema is ultimately in contrast to and transgressive of normative society. Thelema rejects the morals and values of normative society and acts to transgress and violate these norms. From the inclusion of intoxicants in ritual, to the positive view of sexuality, which frequently is seen as promoting promiscuity, to the pro–authoritarian and Nietzschian aspects of Thelema, normative society has much to reject in Thelema and conversely, Thelema encourages its adherents to reject most aspects of normative society.". "Journal of Thelemic Studies", 1;2, 2008, page 40. See The Templar's Reich.  Discussions on the Nature of the O.T.O. Phenomenon

 • Ecstatic Creation of Culture
   Deutsche Version: Ekstatische Erzeugung von Kultur [overdubbed version] — Die kommerzielle Plünderung der okkulten Leitfossilien. Version 2011.
   Tradução portuguesa: Criação Extática de Cultura.
 • The McDonaldisation of Occulture
   Deutsche Version: Die McDonaldisation der Okkultur — Das Internet im Spannungsfeld potentieller Schöpfung. Version 2011.
 • Halo of Flies
 • Use of the Internet
 • Playgame of an O.T.O.-Fatamorgana: Statistics, Censorship, Name Dropping
   Traduction française: Jeu de rôle d'une O.T.O.-Fatamorgana.
   Traduzione italiana: La versione play-game di un O.T.O.-Fatamorgana
 • Gaps in the Script of Esotericism: Hypocrisy and Hypercrisis
 • Fetish, Self-Induction, Stigma and Rôleplay
   Traduction française: Fétiche, auto-induction, stigmatisation et jeu de rôle.
   Traduzione italiana: Il feticcio, l’auto-induzione, lo stigma, il gioco di ruolo.
   Tlumaczenie polskie: Fetysz. Rytualy. Resocjalizacja: Tozsamosc przez stygmat. Autoindukowana schizofrenia. Odgrywanie ról.
 • The Creative Power.
   Traduction française: Le pouvoir créateur.
 • Saturn-Gnosis
 • Saturn's Art of Living and Loving
 • Sexmagic and the Fraternitas Saturni
 • Albin Grau Pacitius Fraternitas Saturni Saturn-Gnosis Nosferatu Pansophia
  Texte zum Thema GOTOS-Büste

  Die GOTOS-Büste. Winke, Anregungen und Ratschläge für die Brüder und Schwestern der Loge Fraternitas Saturni
  Walter Jantschik: Die GOTOS-Belebung Walter Jantschik: Blut, Sex und der GOTOS

  De destillatione "suci mulieris" ad servandam valetudinem magi

  In Nomine Demiurgi Nosferati:  History and protagonists Too Hot To Handle: a comparison of the sexmagick of the Fraternitas Saturni with the O.T.O.-groups Saturn-Gnosis: a portrait of the real Fraternitas Saturni Saturn's Art of Living and Loving


  sitemap advanced
  Search the O.T.O. Phenomenon Website  In Nomine Demiurgi Saturni (facsimiles in two volumes)    |    To the main page about the Fraternitas Saturni

  O.T.O. Phenomenon   navigation page   |    main page    |    Aura of the O.T.O. Phenomenon    |    mail
  What's New on the O.T.O. Phenomenon site?


  Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

  Memphis Misraim Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati